maanantai 17. maaliskuuta 2014

Kehittyykö kaupunki tuhoamisella vai järkevillä investoinnella?Missä ova säästöt?

Vuorenkallion koulu

Kalajoen perussuomalaisten valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen kouluverkkotyöryhmän perustamisesta. Aloitteen pohjana oli huoli tiedossa olevien säästöjen välttämättömyydestä. Perussuomalasten valtuustoryhmä esitti myös veroprosentin nostoa, mutta he eivät saaneet valtuustossa muiden puolueiden kannattusta asialle. Veroprosentin nostolla olisi parannettu Kalajoen kaupungin taloudellista tilannetta tulevien säästötoimien toteuteutuessa merkittävällä tavalla. Mielestäni menettely osoittaa järjen köyhyyttä, sillä alhaisella veroprosentilla pyrittiin markkinoimaan epäonnistuneella tavalla Kalajoen vahvaa taloudellista asemaa.

Uusi kouluverkkotyöryhmä perustettiin kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toimesta niin, että sen puheenjohtajaksi nimitettiin kaupunginjohtaja Jukka Puoskari. En voi välttyä vaikutelmalta, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toiminta on ollut diktatorista johtajista, jossa luottamushenkilöiden ammattitaitoa aliarvioidaan rankasti. Esitän tämän arvion johtamistaidon kouluttajana. Olen toiminut Pohjois-Suomen toimitusjohtajakoulun johtajana ja Raahen Porvari- ja kauppakoulun konsultit Oy:n toimitusjohtajana sekä yrittäjäkurssien vetäjänä kahdeksan vuoden ajana. Kouluverkkotyöryhmä muodostettiin virkamiehistä, joita kaupunginjohtajan oli helpompi ohjailla kuin päättäjiä, jotka ovat hierarkisessa järjestyksessä kaupunginjohtajan esimiehiä. Menettely oli vastoin perussuomalaisten esittämään valtuustoaloitetta. Tässä todistusaineisto asiassa:

Opetuspalveluiden uudelleenorganisoinnin valmistelutyöryhmä ja työryhmän nimeäminen: - Nimetty valmistelutyöryhmä, johon kuuluvat Jukka Puoskari (pj.) Esa Siirilä, Juhani Yliparkas, Marko Raiman, Sami Krank, Riku Saksholm, Teuvo Tuorila, Eero Lehto ja Ari Sarpola. Selvityksen yhteydessä tulee tarkastella lukion sijoitus, kirjaston sijoitus, perusopetuksen lisätilojen järjestäminen, Pahkalan, Raution, Vuorenkallion ja Etelänkylän koulujen asema. Työn tulee olla valmis vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä, jotta esitykset ehtivät vuoden 2014 talousarvioestyksessa huomioon otettavaksi.

Perussuomalaisten Valtuustoaloite

Kouluverkkotyöryhmän perustaminen

Uuden kouluverkkotyöryhmän perustaminen on ajankohtainen asia. Kouluverkkotyöryhmän tavoitteena tulee olla laaja-alainen selvitys kouluverkkoasiasta, päivähoitoon liittyvistä asioista ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä aikaansaada Kalajoen kaupungin liikuntapaikkasuunnitelma, selvittää ruokahuoltoasioiden toteutus tulevaisuudessa, selvittää vanhusten huoltoa koskevat asiat lähitulevaisuudessa, mitkä vaativat entistä suurempaa huomiota vanhusten suhteellisen määrän lisääntyessä voimakkaasti. Mahdollisesti tyhjilleen jäävien koulukiinteistöjen käytön suunnittelu on tärkeä asia. Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on kehittää olemassa olevaa kouluverkkoa toimivammaksi ja taata kaikille hoito- ja opiskelupaikka kohtuullisten yhteyksien päästä. Kouluverkkoasialla on merkittävä vaikutus koko Kalajoen kaupungin tasapainoiseen ja tasapuoliseen kehittämiseen.


Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kouluverkkotyöryhmä nimetään siten, että työryhmässä on kaikkien puolueiden edustajat sekä siten, että jokaisen koulualueen sekä kyläyhteisön alueelta on yksi edustaja edustamassa aluettaan. Jokaiselle koululle tulee järjestää keskustelutilaisuus vanhemmille ja kyläläisille, jolloin kuullaan heidän mielipiteensä ja voidaan kertoa heille minkälaisia suunnitelmia ja eri vaihtoehtoja on olemassa. Toiminnan tulee olla avointa ja demokraattista. Ennen keskustelutilaisuutta on tehtävä kattava kysely kyseisen alueen asukkaille.
Keskustelutilaisuuksissa tulee olla mukana kaupungin virka- ja luottamusmiesjohto sekä tekninen johtaja ja sivistystoimenjohtaja sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Kustannuslaskelmien tulee olla julkisia ja laskentaperusteet tulee ilmoittaa selkeästi ja tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista tahoa laskelmien oikeudellisuuden varmistamiseksi. Kouluverkkotyöryhmän toiminnan tulee olla avointa ja demokraattista ja sellaista, jonka toimintaa voidaan seurata reaaliajassa. Tietotekniikka mahdollistaa avoimen ja demokraattisen toiminnan asiassa. Kansan äänen on kuuluttava ja se on otettava huomioon. Kyllä kansa tietää!


Kalajoella 26.02.2013Perussuomalaisten valtuustoryhmäKalajoen valtuustossa vallitsee yksimielisyys siitä, että opetuspalveluiden uudistamisen keskeiset asiat ovat lukion aseman vahvistaminen, toisen asteen opiskelupaikkojen säilymisen varmistaminen, Rautioon yksi koulu ja kustannussäästöjen aikaansaaminen opetuspalveluiden tuottamisessa.
Lukion osalta opetuspalveluiden työryhmä esitti uuden n. 5 miljoonan euron lukion rakentamista Arteman viereen oppilastyönä. Tämän ajatuksen takana oli se, että tämä ratkaisu mahdollistaisi Vuorenkallion, Rahjan ja Etelänkylän koulun sulkemiset. Ajatus on lennokas, mutta ei taloudellisesti järkevä, eikä kuntalaisten edun mukainen.
Opetuspalveluiden työryhmä oli unohtanut, että koulut ovat osa yhteiskuntaa, ei erillinen osa sitä. Kysymys on tulevaisuuteen suuntautuvasta kokonaisvaltaisesta ratkaisusta, jota on tarkasteltava koko yhteiskunnan kannalta. Opetuspalveluiden työryhmä muodostui opetusalan ammattilaisista osittain, joilla oli oma intressi ja se näkyi työryhmän tuloksessa.
Lukioratkaisussa tulee ottaa huomioon se, että Suomessa valtion säästötoimien johdosta poistuu noin 100 lukio eli n. 25 % prosenttia lukioiden määrästä. Nyt on arvioitava, että mitä tämä lukioiden määrän väheneminen merkitsee Kalajoen lukiolle. Minun arvioini on se, että Kalajoen lukion vetovoima on säilytettävä nykyistä kehityslinjaa voimistamalla ja sillä tavalla Kalajoen lukion oppilaismäärä kasvaa noin 30 - 40 % seuraavan viiden vuoden aikana.
Taloudellisesti edullisinta on rakentaa tarvittavat lisätilat nykyisen lukion yhteyteen siirtämällä kirjasto muihin tiloihin. Samalla on otettava huomioon, että on olemassa laajennusvara tuleville investoinneille. Nykyinen lukion laajennus maksaa teknisen puolen arvion mukaan n. 900 000 euroa. Uuden lukiorakennuksen markkinointihintana on käytetty 4,9 miljoonaa euroa, kun se rakennetaan oppilaistyönä. Tosiasia on kuitenkin se , että sitä ei voida rakentaa oppilastyönä ja uusi lukiorakennus tulisi maksamaan vähintäänkin n. 6 miljoonaa euroa. On täysin vastuutonta esittää uuden lukion rakentamista. Tämä ratkaisu on Kalajoen kaupungille vähintäänkin 5 miljoonaa kalliimpi ratkaisu kuin nykyisten tilojen laajentaminen. Ymmärrys hoi, äly älä jätä! En tässä vaiheessa julkista niiden valtuutettujen nimiä, jotka ovat tämä järjettömän hankkeen kannattajia.
Kalajoelle on jotkut haaveilleet kauppakeskusta. Rahaa on poltettu asian mielettömän ajatuksen toteuttamisessa valtavat summat. Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on yritysten toimintaedellytysten luominen eli esim. kaavoitus. Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä ei ole suunnitellla kauppakeskuksia. Luonnollisesti kaupunginjohtajasta olisi suurta saada jälkipolville muistomerkki siitä, että on toiminut kaupunginjohtajana Kalajoella. Kauppakeskussuunnitelma, mikä esiteltiin valuustolle, käsitti enemmän kauppaliikkeitä kuin Oulun vieressä olevassa Zeppeliinin kauppakeskuksessa on. Kaiken lisäksi paikoitustilat oli suunniteltu kauppakeskuksen katolle. Minua tällainen suunnitelma järkytti, sillä pidän itseäni kaupan alan ammattilaisena.
Työkokemukseni
http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html
Minua järkytti myös se, että eräät valtuutetut kehuivat estoitta suunnitelmaa ikään kuin H.C. Andersenin sadussa keisarin uusia vaatteita. Suunnitelmassa ei minun mielestäni ollut järjen häivää. Kaupunjohtaja Jukka Puoskari on halunnut vain estää uuden Halpa-Hallin rakentamisen. Kauppakeskusidean vauhdistamiseksi kaupunginjohtaja Jukka Puoskari junaili asiat niin, että kauppakeskushankkeen vauhdittamiseksi kaupunki lupautuu sijoittamaan kauppakeskukseen 3 miljoonaa euroa kirjaston sijoittamiseksi uuteen kauppakeskukseen.

Tilanne on kuitenkin se, että jos Halpa-Hallille annettaan mahdollisuus rakentaan uusi Halpa-Halli niin nykyiset Halpa-Hallin tilat voisivat jäädä kaupungin käyttöön, jolloin niihin voidaan sijoittaa mm. kirjasto ehkä n. 500 000 eurollla. Näin säästetään 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi nykyiseen Halpa-Halli rakennukseen voidaan sijoittaa toimistotilija, joista elinkeinoneuvojan mukaan Kalajoella on pulaa. Lisäksi siihen voidaan sijoittaa myös muita yrityksiä ja Kalajoen kaupungin tarvitsemia tiloja. Lukion laajentamisella nykyiselle paikalle ja uuden Halpa-Hallin rakentamisen mahdollistamisella kaupunki säästäisi opetuspalveluiden työryhmän esitykseen verrattuna n. 7 miljoonaa euroa.

Eilisen 17.3. valtuuston yhteispalaverin perusteella minulle jäi sellainen mielikuva, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja yhdessä kaupunginjohtajan kanssa junailee päätösesityksen, jonka mukaan Pahkalan ja Raution koulu esitetään suljettavaksi. Sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä esitteli säästölaskemat, jonka mukaan Pahkalan koulun sulkeminen säästää koulunjohtajan ja 2 opettajan palkkakulut sekä säästöjä tulee kiinteistökuluissa. Valitettavasti tätä laskelmaa ei jaettu valtuutetuille enkä ryhtynyt sitä kirjoittamaan muistiin. Totuus on kuitenkin se, että ketään ei irtisanota, vaan Pahkalan kylän koulun opppilaat opettajineen siirtyvät Raumankarin koululle. Missä on säästö, jos ketään ei irtisanota? Pahkalan koulun oppilaat sijoitetaan täyttämään Raumankarin koulun vajaakäyttöä. Kiinteistökulut eivät mielestäni Pahkalan koululla merkittävästi pienene, koska koulu on hyvä ja kyläläisten käytössä. Opettajien palkat eivät esitetyssä ratkaisussa pienene,koska opettajat siirtyvät Raumankarin koululle. Kuljetuskustannukset eivät pienene, koska kuljetusmatkat kasvavat. Turvallisten koulumatkojen järjestämisessä on vielä ongelmia Pahkalan koulun alueella, jos oppilaat kuljetetaan Raumankarin koululle. Jotkut oppilaat joutuvat kulkemaan useita kilometrejä tienvarteen alueella, jossa on eräiden tietojen mukaan on nähty karhuja. Pahkalan koulun sulkemisella saavutetavat säästöt ovat tulevaisuudessakin minimaaliset. Kaikkia asioita ei voi mitata rahassa. Koulu on elävän kylän symboli. Onko keskustan politiikka sitä, että ”kylät eläväksi, koulut kiinni”?

Raution osalta esitys tullee olemaan se, että Raution koulu suljetaan ja oppilaat kuljetetaan Pöllän koululle ja Typpö ja Kärkisen koulun oppilaat Tyngän aluekoululle, koska siellä on tilaa. Tyngän aluekouhan aikanaan rakennettiin virhearvointeihin perustuen. Kuitenkin virheinvestoinnin avulla saatiin seitsemän koulua suljettua. Virheinvestoinnilla ostettiin kahden päättäjänä mielipide, jotta koulujen sulkemiselle saatiin valtuuston enemmistön tuki. Onko tämä sitä keskustalaista politiikkaa?

Minua huolestuttaa Pöllän koulun tilojen käyttökelpoisuus uudessa tilanteessa, jos Raution koulun oppilaat sullotaan Pöllän koululle, jossa on rakenteellisiä heikkouksia. Opetuspalveluiden tyäryhmän ja nähtävästi tulevan hallitusen esityksen pohjana on se, että Pöllän koulua remontoidaan kymmenien tuhansien edestä ja Raution monitoimitaloa remontoidaan muistaakseni 370 000 euron edestä. Remontit ovat huomattavasti suurempi kuin Raution koulun lopettamisesta saatavat säästöt, sillä opettajia ei irtisanota, joten opettajien palkoissa ei tule säästöjä. Kiintet kulut eivät merkittävästi pienene, sillä kiinteistöt on pidettävä lämpimänä ja kun kujetusmatkat pitenevät niin kuljetuskustannuksissa ei tule säästöjä. Todellisuudessa Raution koulun sulkeminen lisää kustannuksia arvioni mukaan n. 500 000 euroa.

Mielestäni olisi parempi ratkaisu odottaa elinkeinostrategian valmistumista. Rautio-päivillä 1998 nykyinen keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä esitti Rautiosta ekologista kehittämisen keskusta. Kalajoen kaupunki on palkannut konsulttitoimisto Seppo Hoffrenin tekemään Kalajoen kaupungille elinkeinostrategiaa, jonka alustavan tiedon mukaan tulisi olla valmiina 17.6.2014. En tiedä kukan on konsulttitoimiston tilannut tekemään selvitystä ja kuinka paljon se maksaa ja kuka on asiassa päätöksen tehnyt. Kun Kalajoen kaupunki maksaa konsulttitoimistolle tehdystä työstä todennäköisesti sievoisen summan elinkeinostrategian tekemisestä, niin Raution asia tulisi sisällyttää elinkeinostrategiaan. Kysymys on Raution elinvoimaisuuden turvaamisesta jatkossakin. Rautio tarvitsee uuden koulun ja elinvoimaisen elinympäristön. Raution koulun sulkemisesta mielestäni voidaan siirtää vuodella tai kahdella, koska koulun sulkemisella ei voida osoittaa saatavan säästöjä vaan päinvastoin se lisää tuntuvasti kuluja. Jotta näitä kulujen lisäyksiä voidaan välttää niin koulu ei pidä sulkea vaan nopeuttaa päätöksentekoa uuden koulun rakentamiseksi ja Juha Sipilän erinomaisen ajatuksen toteuttamiseksi.


Vuorenkallion viipalekoulun asia on teknisen lautakunnan käsittelyssä tällä viikolla. Asian käsittely perustuu valtuuston päätöksen. Eilen illalla kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja halusivat estää asian käsittelyn teknisessä lautakunnassa valtuuston päätöksen vastaisesti. Mielenkiinnolla seuraan mitä hallitus asiassa esittää.
Mielestäni Vuorenkallion viipalekoulusta teknisen lautakunnan on tehtävä päätös valtuuston päätöksen mukaisesti, koska sillä ei ole muuta laillista mahdollisuutta. Se on järkevä päätös ja mahdollistaa eräällä tavalla aikalisän ottamisen esim. Pyhäjoen atomivoimalan toteuksen seuraamisen suhteen. Jos atomivoimala toteutuu niin, se merkitsee sitä, että Vuorenkallion uuden koulun rakentaminen tulee entistä varmemmin uudelleen harkintaan. Nyt on suuri vaara, että Vuorenkallion koulu tapetaan keinolla millä hyvänsä. Mielestäni 1800 adressin allekirjoittajan mielipide on huomioitava asiassa.
Kouluverkkoasia ei ole irrallinen asia vaan se on osa yhteiskunnallista kehitystä. Meidän on saatava aikaan säästöjä, mutta meidän on otettava huomioon, että Kalajoella yli 65-vuotiaiden määrä lisääntyy vuoteen 2020 mennessä n. 700 sadalla hengellä. Miten ratkaistaan vanhenevan väestön ongelmat. Voiko suljettavia kouluja käyttää tuetun asumisen keskipisteenä? Mikä on Kalajoen vanhuspolitiikan suunta ja ratkaisut?Olen edelleenkin sitä mieltä, että Raution uusi koulu, Vuorenkallion uusi koulu sekä lukion laajennus nykyiselle paikalleen on viisain ja kustannustehokkain ratkaisu Kalajoen kouluverkkoasiassa. Tähän ratkaisuun sisältyy myös Halpa-Hallin ratkaisu.
Näiden ratkaisujen pohjalta on tehtävä muut ratkaisut. Mahdollinen kuntaliitos Merijärven kanssa merkitsee Metsäkylän koulun lopettamista. Kalajoki tarvitsee täysimittaisen liikuntahallin ja se ratkaisu on tehtävä tässä yhteydessä, sillä jos Särkät Volley voittaa keskiviikkona Mikkelin Passarit niin joukkue joutuu siirtymään Ylivieskaan, koska Kalajoella ei ole täysimittaista hallia. On myös huomioitava se, että Kalajoelle tulee tulevaisuudessa entistä enemmän oppilaita Kalajoen ulkopuolelta ja he tarvitsevat asuntoloita, joida voidaan rakentaa nyt ehdotetulle lukion tontille ja käyttää niitä kesällä matkailutiloina.
Elinkeinostrategiassa voitaisiin ottaa huomioon myös hiihtotunneli asia, koska se on nyt ajankohtainen, sillä Sun Arena on nyt todistettu tuhoon tuomituksi ajatuksesi. Tein valtuustoaloitteen hiihtotunnelista 29.8.2006
Hiihtotunneli/beach-hallihanke sekä muut niitä tukevat hankkeet
vuosille 2007-2013
Hiihtotunnelin, curlingradan, beach-hallin, golf-simulaattorin, squash-kentän, seinäkiipeilyradan ja tenniskenttien rakentaminen Hiekkasärkille. Rakennuskokonaisuudessa olisi mahdollisuus harrastaa ympärivuotisesti liikuntaa, hiihtoa, juoksua, sauvakävelyä, rullaluistelua, yleisurheilua, curlingia, beach volleyta, beach futista, golfia, squashia, seinäkiipeilyä. Hankkeen toiseen vaiheeseen liittyy erilaisten toimintatilojen ja hallien rakentamista kuin myös urheilukoulutuksellisia asioita.
Suomen Lentopalloliitto, Keski-Pohjanmaan Hiihto ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Hiekkasärkkien Yrittäjäyhdistys ry., Suomen Curlingliitto, Jalkapalloseura F.C. YPA ry ja Kalajoen kaupunki ovat antaneet jo myönteisen lausuntonsa.


Hiihtotunneli ja palloiluhalli Kalajoelle
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2008/11/hiihtotunneli-ja-palloiluhalli.html


On todennäköistä ja toivottavaa, että kalajokiset reagoivat asioihin nyt ajoissa riittävän tehokkaasti,  näyttävästi ja voimakkaasti jotta ratkaisuista saadaan kalajokisten etujen mukaisia. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kaupunginjohtajan näkemykset ja kalajokisten edut ovat nyt vahvassa ristisiidassa keskenään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti