tiistai 11. marraskuuta 2014

Kalajoen kaupunginvaltuusto 11.11.2014

Tuulivoimala ja Raution koulu

Valtuuston kokouksessa 11.11.2014 kritisoin sivistyspuolen laskelmia koulujen osalta ja totesin, että voin antaa konsulttiapua, jotta laskelmat saadaan oikeksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä totesi, että laskelmat on tehty virkavastuulla ja hän luottaa niihin. Jatkossa sitten katsotaan mikä on virkamiehen ja luottamushenkilön virkavastuu asioissa. Molemmat toimivat virkavastuulla.

Erkki Ahon puheenvuoro asiassa Torvenkylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Kalajoen valtuustoossa 11.11.2014

Tuulivoimaloiden merkittävin haittatekijä on niiden aiheutama melu. Kyse on matalajaajuisesta ”bassomelusta”, joka vaimenee vain vähän ilmakehässä ja talojen rakenteissa. Tyypillisesti yli 2 MW:n tuulivoimalan tapauksessa tuulen voimakkuudella 8 m/ s erottuu selvästi jaksollinen (sekunnin välein toistuva) alle 150 Hz:n taajuinen ääni. Tämä melu erottuu varsinkin iltasin jopa tv:n äänen yli normaalin suomalaisen omakotitalon sisätiloissa 1500 metrin päässä voimalasta. Melua on verrattu esimerkiksi talon ulkopuolella olevaan rekan tyhjäkäyntiääneen. Melun häiritsevyys on kuitenkin paljon suurempi kuin autojen aiheutama melu. Tuulivoimalan melu aiheuttaa tyypillisesti unettomuutta, verenpaineen nousua ja tinnitusta. Yleisesit ottan levon määrä ja laatu kärsii.

Suomen tuulioloissa ja ainakaan nykyisellä tekniikalla tuulivoima ei ole taloudellisesti kannattavaa. Lukuisat tuulivoimayhtiöt, jotka voimaloita rakentavat ja ylläpitävät, elävät yksin valtion tukien varassa, siis veronmaksajien kustannuksella. Saalistajat ovat löytäneet lihavan paistin.

On luotu käsittämätön syöttötariffijärjestelmä. Sähkön pörssihinta on noin 35 euroa megawattitunnilta, minkä tuulivoimayhtiökin saa myydessään sähköä verkkoon. Valtio onkín taannut tuulivoimaloille 105,30 euron hinnan eli se maksaa noin 70 euroa tukea jokaisesta megawattitunnista. Tämä tuki maksetaan jopa kymmenkunta vuotta, käytännössä koko voimalan eliniän ajan.
Tänä vuonna tämän kannattamattoman toiminnan pönkittäminen maksaa eri lähteiden mukaan noin 100 miljoonaa euroa. Tuulivoimalan rakentamistakin tuetaan ruhtinaallisilla investointiavustuksilla. Jos valtion tuki lopetetaan, kaikki tuulivoimayhtiöt kaatuvat lyhyen ajan kuluessa. Tuuli ei pidä niitä pystyssä.

Tuulivoiman tuotto on parhaimmillaankin vain alle yhden prosentin kokonaistuotannosta eli sillä ei ole käytännön merkitystä. Kun tuotto on vielä täysin sattumanvaraista, tuulivoima on enemmänkin häirikkö sähköverkossa.
Kaikki tuulimyllyt ovat ulkomaista tuoteta, ja myös rakentajat tulevat ulkomailta. Myllyn käyttöajaksi on luvattu 30 vuotta. Aika on osoittanut myllyn kuluvan käyttökelvottomaksi keskimäärin 12 vuodessa.

Kun voimala tulee vanhaksi tai rikkoutuu ennen aikojaan ja joudutaan purkamaan, kuka on velvollinen korjaamaan jäljet? Vastaus oli yksiselitteinen. Maankäyttö- ja rakennuslakiin vedoten maanomistaja on aina viime kädessä vastuussa, mitä hänen maallaan tapahtuu ja maksaa kustannukset, MRL 166 §, 170 §, 154 §, 182 §.
Eduskuntaan 34/2012 jätetyn lakiesityksen mukaan muun muassa tähän liittyvät kustannukset ovat tulossa suoraan ulosottokelpoisiksi.

Herää kysymys, kuinka moini vuokrasopimuksen allekirjoittanut maanomistaja on ottanut selvää vastuista, jotka sille voi tulla esimerkiksi, jos vuokralainen menee konkurssiin tai muuten häipyy rahoineen, ja voimala jää käyttämättömänä seisomaan. Se on monestakin syystä puretava.

Laskelmiin perustuvassa arviossa on ison voimalan purkukustannuksiksi saatu runsaat 600 000 euroa, ehkä purkamisen saa halvemmallakin suoritettua. Mutta jos purkukustannukset ovat satojatuhansia, niin usealle maanomistajalle summa on liian suuri käteisellä maksettavaksi. Riittäkö sittenkään, vaikka ulosottomies myisi koko tilan? Jääkö se sitten osaltaan kunnan maksettavaksi, tulevaisuus näyttää.

Valtuustoilla tässä maassa on suuri vastuu tällaisen kannattamattoman ja yhteiskunnalle kalliin toiminna lopettamisessa. Tuulivoimalat pilaavat maisemaa ja ovat haitaksi ympäristölle, elinkeino- ja harrastustoiminnalle.


-------------------------
MRL 166 §
Rakennuksen kunnossapito
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. (13.4.2007/488)
Kaavassa suojelluksi määrätyn tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisessä on lisäksi otettava huomioon rakennussuojelun tarkoitus. (4.6.2010/499)
Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.
Ennen korjauskehotuksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden tai turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi.

170 §
Keskeneräinen rakennustyö tai hylätty rakennus
Jollei aloitettua rakennustyötä tai muuta toimenpidettä ole saatu valmiiksi ennen luvan tai viranomaishyväksynnän raukeamista, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee velvoittaa asianomainen määräajassa saattamaan työ loppuun taikka ryhtymään muihin toimenpiteisiin, jotka terveellisyyden, turvallisuuden taikka ympäristölle aiheutuvan haitan tai häiriön vuoksi ovat tarpeen.
Jos rakennus on osaksi tai kokonaan tuhoutunut, rakennustyö on jätetty kesken tai rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä. Rakennus on myös riittävästi suojattava säältä ja mahdolliselta vahingonteolta.

154 §
Rakennuksen purkamisen järjestäminen
Rakennuksen tai sen osan purkaminen tulee järjestää niin, että luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämiselle ja huolehditaan syntyvän rakennusjätteen käsittelystä.182 §
Uhkasakko ja teettämisuhka
Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kunnan määräämä monijäseninen toimielin 13 a luvun mukaisissa asioissa tai Turvallisuus- ja kemikaalivirasto markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. (22.8.2014/682)
Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa(1113/1990) säädetään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti