tiistai 28. elokuuta 2012

Valtuustoaloite ja tutkintapyyntö


Valtuustoaloite ja tutkintapyyntö

Olen tehnyt valtuustoaloitteen 29.5.2012

VALTUUSTOALOITE: POLIISIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA HÄTÄKOKOUKSEEN

Kalajoen kaupungin valtuuston työjärjestyksen 5 § Valtuutettujen aloitteet:

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.
Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä,
miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kalajoen kaupungin edustajana Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukunnassa on valtuutettu Kullervo Niemelä.

Poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin hallinnosta annetun lain ja asetuksen mukaisesti poliisin neuvottelukunta. Asetuksen 11 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on:
 1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
 2. tehdä aloitteita poliisin toiminna kehittämiseksi
 3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
 4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.


Olen toimittanut valtuustoaloitteen tietooni poliisiasiainneuvottelukunnan jäsenelle valtuutettu Kullervo Niemelälle sekä poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajalle sekä suoraan Jokilaaksojen poliisilaitokselle. Kalajoen kaupunginvaltuuston on valvottava, että valtuutettu Kullervo Niemelä hoitaa tehtävänsä lain edellyttämällä tavalla.


Koska valtuuston jäsenenä on Jokilaaksojen poliisi Tomi Reinikainen, niin tämä valtuustoaloite menee nyt todistettavasti poliisin tietoon valtuustolle ja lisäksi erikseen poliisi Tomi Reinikaiselle ja Kullervo Niemelälle.


Poliisilaki 1 § Poliisin tehtävä
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.
Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. (19.1.2001/21)
Poliisin on suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.

Esitutkintalaki
Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus
2 §
Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty.


Tässä prosessissa keskeisiä asioita:
Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/10/kiirehtimispyynto.html
Selvitys kauppasopimuksen tekemisestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html
Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.fi/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html
Markku Koski tunnusti oikeudessa, että Kera Oy oli moittinut häntä, kun hän meni mukaan PR-Teollisuus Oy:hön ja vielä hallituksen puheenjohtajaksi, vaikka yritys oli markkinoilta poistettavien listalla. Jokainen voi nyt päätellä, tiesikö Markku Koski törkeästä petoksesta vai ei. Myyjä eli Kera Oy oli päättänyt etukäteen, että PR-Teollisuus Oy poistetaan markkinoilta. Keran varatoimitusjohtaja Seppo Arponen oli luvannut pelastaa Markku Kosken ja näin myös tehtiin. On otettava huomioon, että Markku Koski on toimillaan aiheuttanut minulle tilanteen, jossa on minulle ehdottoman vankeustuomion vaaran. Nyt on tutkittava onko Markku Koski antanut väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salannut siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Rikoslaki 15 luku 6 § Väärä ilmianto
Joka antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että ilmiannettu pidätetään, vangitaan tai joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein, on tuomittava väärästä ilmiannosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.


Juridinen argumentointi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html
PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html
Tässä suullinen todistus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html
ja koko prosessi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/


Natura-asiat: Valitus ja purkuhakemus
http://naturansalat.blogspot.fi/2012/05/valitus-ja-purkuhakemus.html
Natura – Suomen suurin rikos?
http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2012/03/natura-suomen-suurin-rikos.html
Rahjan saariston Natura-asiat
http://naturansalat.blogspot.fi/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html
Kallan karien lakikirjat
http://kalajoenhistoria.blogspot.fi/2012/02/kallan-karien-lakikirjat.html
Korkein oikeus on vahvistanut päätöksellään Kallan karien itsehallinnon 24.11.1989.


Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksen 28.11.2005 perusteella Kalajoen Keskusta päätti kantaa kortensa kekoon Erkki Ahon maineen mustamaalaamisessa. Keskeisessä roolissa tässä asiassa oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä , koska eduskuntavaalit oli tulossa sekä Kalajoen kunnan hallintojohtaja Pekka Ollila.
Kalajoen kaupunginhallitukseen tuotiin kiireellisenä asiana 12.12.2005 § 343 ohi esityslistan nimikkeellä ”Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella”. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto käy asiasta periaatekeskustelun ja päättää mahdollisista toimenpiteistä.
Tein valtuuston pyytämän selvityksen 1879 sivua. Kuvassa Kalajoen kaupunginvaltuustolle tekemäni aineisto, mikä on nyt julkinen ja Kalajoen kaupunginarkistossa. Aineisto todistaa syyttömyyteni kaikkiin rikoksiin, joista minut on tuomittu. Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä esti minua antamasta valtuustonkokouksessa selvitystä asioista jota valtuusto minulta pyysi. Katson, että valtuustonpuheenjohtaja Raili Myllylä syyllistyi luottamusaseman väärinkäyttöön estäessään minulta selvityksen antamisen virallisessa valtuustonkokouksessa.
Rikoslaki 36 luku 5 § (24.8.1990/769)
Luottamusaseman väärinkäyttö
Jos se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa
1) ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta, tai
2) jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta
ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, hänet on tuomittava luottamusasemanväärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.


Lisäksi epäilen, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja syyllistyi rikoslain 15 luku 10 §:n tekoon
10 § (24.7.1998/563)Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen. Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmisryöstön, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (24.1.2003/17)


Olen joutunut Kalajoen systemaattisen syrjinnän kohteeksi jo lähes 30 vuoden ajan koska olen puolustanut rehellisyyttä, avoimuutta, totuutta ja lainmukaisuutta. Vaadin syrjinnän lopettamista ja Kalajoen kaupungin vetäytymistä matkailusta. Raili Myllylän on vedettävä omat johtopäätökset asiassa ja siitä asiasta vastaa viime kädessä Keskustapuolueen kunnallisjärjestö Kalajoella.
Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html
Kunnan monopoli
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/kalajoen-kunnan-monopoli-rsytt.html
Kylpylä rakennetaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/kylpyl-rakennetaan.html
Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi julistamisella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html
Konkurssilta pelastaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/hotelliasiaa-ajettiin-kuin-krmett.html
Onko Torstilla puhdas omatunto?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/12/onko-torstilla-puhdas-omatunto.html

Matkailukuume riivaa kuntia

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/10/matkailukuume-riivaa-kuntia.html

Luonnollisesti valtuuston puheenjohtajan Raili Myllylän toiminnasta on aiheutunut minulle valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä, joista vaadin korvauksia korkoineen. Onko Raili Myllylä toiminut yksin? Ei voi välttyä vaikutelmalta, ettei ole toiminut yksin.
Olen joutunut rehellisyyteni johdosta törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/04/lehdistotiedote.html
Suomussalmen tapaus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/08/jumalisjoen-lohi-ay-ja-emajoen-lohi-oy.html


Suomalaiset eivät saa Suomessa oikeutta ja perustellusti voidaan sanoa, että Suomi ei ole oikeusvaltio, koska

Oikeuspoliittinen keskustelutilaisuus Linnassa 06.05.1992 kl 19.00

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/10/oikeuspoliittinen-keskustelutilaisuus.html

Salaisen kauppakirjan paljastava sisältö

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/salaisen-kauppakirjan-paljastava.html

Suomen suurin omaisuudenryöstö – yrityksiä kaadettiin massamuotoisesti

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/suomen-suurin-omaisuudenryosto.html

Velkakirjojen myynti Arsenal Oy:lle

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/velkakirjojen-myynti-arsenal-oylle.html

Arsenal – Suomen suurin hautausmaa

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/arsenal-suomen-suurin-hautausmaa.html


Virkamiesterrorismi, hyvä-veli-järjestelmä ja kollegiaalinen suojelujärjestelmä
http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2012/04/virkamiesterrorismi-hyva-veli.html
Pankkikriisin karmea totuus
http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/pankkikriisiselvitys-karmea-totuus.html


Kalajoen kaupungin on lopetettava syrjiminen ja vetäydyttävä matkailusta.
Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta ja aiheutettujen taloudellista vahinkojen ja henkisten kärsimysten täydellistä korvaamista.
Kalajoella 28.08.2012
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

torstai 16. elokuuta 2012

Kalajoen kaupunginhallituksen päätöksiä 13.08.2012Maanantaina 13.08.2012 Kalajoen kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksestä assettaa Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnosineiston nähtäville maankäyttä- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti ja pyyttä mielipiteet ja lausunnot MRA:n 30 §:n mukaisesti. Osayleiskaava sijoittuu Pitkäsenkylän peltoalueen taakse metsään. Toimijana tuulivoimapuistossa on TuuliWatti Oy. Tuulivoimapuisto koostuu enintään 34 tuulivoimalaitoksesta, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta muuntoasemasta, kytkinkentästä ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä huolto- ja rakennusteistä.
Tässä teitoja TuuliWatti Oy:stä
Erkin kommentti: En ole ihastunut tuulivoimapuistoista Kalajoelle.

Aurinkohiekkojen rakennustapaohje keskustelutti kaupunginhallitusta. On todennäöistä, että rakennustapaohje on enemmänkin rakennustapasuositus, sillä on vaikea ajatella, että mökkimessujen rakentajia voidaan ohjeistaa näin velvoittavasti ja määräilevästi. Asuntomessukohteet ovat yksilöllisiä ratkaisuja eikä massamutoisia ratkaisuja. Asiasta varmaan keskustellaan vielä paljon.
Koulukäyntiavustajien työsuhteita muutettiin toistaiseksi voimassaoleviksi. Koulukäyntiavustajien määrä on kasvanut kaiken aikaa ja se on seurausta yhteiskunnan kehityksestä. Minulla ei ole tarkkaa selvitystä käytössäni koulukäyntiavustajien määrän kehityksestä, mutta sellainen on syytä Kalajoella tehdä jotta päättäjille tulee tarkasti tietoon miten kehitys on kulkenut ja siltä pohjalta voidaan arvioida tulevaa kehitystä.
Himangalla toimivan pesulan kohtalosta keskusteltiin. Perusturvalautakunta oli esittänyt kaupunginhallitukselle, että pesulatoiminnalle myönnetään määrärahat toiminnan ylläpitämiseksi. Toimintahan siirtyi kaupungin kontolle, kun Himangan Redi Oy asetettiin selvitystilaan eli Kalajoen kaupunki otti vastattavakseen Redi Oy:n velat ja vastuut. Perusturvalautakunnan esitys on, että pesulatoimintaa ei käynnistetä kaupungin omana toimintana.
Erkin kommentti: Minun on vaikea yritystoimintaan perehtyneenä käsittää perusturvalautakunnan kannanottoa. En voi käsittää, että toimintaa ei saada kannattavaksi. Mielestäni laskelmat on tehty liian yksioikoisesti huomioonottamatta kokonaisvaikutusta. Helppo on tuhotta, mutta vaikeampi on rakentaa.
Kaupnginhallitus päätti myös loma-asuntomessuorganisaation nimeämisestä. Messutoimikunta, laaturuhmä, tekniikkaryhmä ja markkinointi- ja viestintäryhmä on mökkimessujen järjestämisessä muillakin paikkanulla vakiintunut käytäntö. Se on siis hyväksi havaittujen rutiniinien toteuttamista. Erikoista Kalajoen mökkimessuissa on myös neuvottelukunnan asettaminen. Ei voi välttyä vaikutelmalta eräänlaisesta hyvä-veli-verkoston kätketystä korruptiosysteemistä, siis eräänlaisesta kultapossukerhosta. Neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava:
 • valtuuston pj
 • kaupunginhallituksen pj
 • neljän suurimman valtuustoryhmän puheenjohtajat
 • kapunginjohtaja
 • Pohjois-Pohjanmaan Elyn ylijohtaja Matti Räinä
 • Pohjois-Pohjanmaan Elyn ja ympristö- ja luonnonvarat vastuualueenjohtaja Heikki Aronpää
 • Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli harju
 • Keski-pohjanmaa liiton maakuntajohtaja Jukka Yli-Karjula
 • Kalajoen Yrittäjäyhdistyksen edustajahdo
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Yli-Olli
 • Jokilaksojen pelastuslaitoksen edustaja
 • projektipäällikkö
 • Suomen Asuntomessujen edustus
 • tarvittaessa kaupungin asiantuntijaesittelijöitä
Vielä ei tiedetä mitä muuta varten kuin suhdetoiminnan hoitoa varten tällainen verovaroja käyttävä organisaatio asetetaan. Ehkä tulevaisuudessa keksitään jokin tehtävä tälle organisaatiolle. Toimintaperiaate on kuitenkin sama kuin ilotytöllä: kun antaa niin samalla saa itsekin. Tosin tässä annetaan yhteiskunnan varoista eli maksetaan koukouspalkkioita ja kilometrikorvauksia jotta henkilät voivat tuntea itsensä tärkeiksi ja tarpeellisiksi ja ymmärtävät tämän johdosta suhtautua poliisitiivisesti mäkkimessuasiaan ja vaikuttaa omalta osaltaan vastapalveluksena järjestää yhteskunnan rahaa tähän hankkeeseen. Nyt joudutaan olemaan tarkkana myös esteellisyyskysymyksissä eli miten vastapalvelut hoidetaan esteettömästi kussakin organisaatiossa. Kysymys on siis eräänlaisesta rakenteellisesta korruptiosysteemistä ja Kalajoen omien päättäjien valta-aseman pönkittämisestä yhteiskunnan varoilla. Muilla mökkimessujärjestäjillä tällaista organisaatiota ei ole tiettävästi ollut. Ehkä siihen ei ole ollut tarvetta.
Kouluverkkoasiasta keskusteltiin ja asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. On aistittavissa, että kaupunginjohdon ( kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja) toimesta asioita viedään määrätietoisesti heidän valitsemaan ratkaisua kohden. Nyt on vain kehiteltävä savauverho asian peittelemiseksi ainakin vaaleihin saakka. Todellisuussa on kysymys on Vuorenkallion koulun tulevaisuudesta eli sen koulun lopettamisesta niin nopeasti kuin tilanne sen sallii sekä Raution kouluhankkeen torpedoinnista hallinnollisin peitellyin päätöksin taloudelliiin asiohin vedoten. On siis odotettavissa että seuraavassa kokouksessa esitetään savuverhon koostomus asioiden peittelemiseksi mahdollisimman kauniilla tavalla ja niin ettei ulkopuoliset huomaa sumutusta.
Kaupunginhallitus käsitteli useita suunnittelutarveratkaisuja, joista varmasti myöhemmin vielä kuullaan. TeliaSonera Finland Oyj hakee lupaa 30 metriä korkean matkaviestintäaseman maston ja 3 m2 suuruisen laitetilan rakentamiseksi Hiekkasärkkien golfkentän alueelle. Minä kyseenalaistin ratkaisun, mutta koska minulla ei ollut esittää parempaa paikkaa ja sille perusteluja niin jouduin tyytymään esitettyyn ratkaisuun. Olisin halunnut selvittää asiaa perusteellisemmin ja tarkemmin ennen päätöksen tekemistä. Jotenkin jäi sellainen kuva, että asia on nyt runtattu läpi ja se saattaa merkitä sitä, että asiasta valitetaan, mutta kun tiedetään Oulun hallinto-oikeuden toiminta niin sieltä ei apuja eikä oikeutta saa.
Kalajoen Etelänkylän jako- ja kalastuskunta hakee poikkeamislupaa moottoriajoneuvosillan rakentamiseksi mantereelta Vihaspauha-saareen. Rakennettava silta on puomein suljettu henkilöautoliikenteen mahdollistava silta. Ajoneuvoliikenne sallitaan vain olemassa olevilla kaavan mukaisilla huoltoyhteyksillä. Sillan rakentaminen on ollut kiistanalainen asia pidemmän aikaa ja nyt kaupunginhallitus päätti antaa luvan sillan rakentamiselle.
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä (Artema) hakee poikkeuslupaa metalliosaston ja puuosaston laajennukselle. Asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylityksen poikkeamisesta päättää Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus.

Kokkolan Halp-Halli Oy on lähettänyt Kalajoen kaupunginhallitukselle kirjeen jo useita kuukausia sitten, mutta näyttää tuo postinkulku olevan hitaanlaista, kun kirje ei ole tullut tiedoksi vieläkään kaupunginhallituksen jäsenille. Ehkä tämä kuvastaa Kalajoen kaupunginjohdon jääräpäistä asennetta omaa haavettaan kohtaan. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asia haisee.

maanantai 6. elokuuta 2012

Vastaselitys Vestia Oy:n vastaselitykseenOulun hallinto-oikeus
PL 189
90101 OULU

Vastaselitys Vestia Oy:n selityksen johdosta 00230/12/2299 ja 00231/12/2299
Vestia Oy ei ole vastaselityksessään huomioinut sitä, että Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen Jouni Jyrinki on Vestia Oy:n hallituksen jäsen ja Kalajoen kaupunginvaltuusto on valinnut edustajakseen jätelautakuntaan valtuutettu Miika Heikkilän, joka on Vestia Oy:n hallituksen jäsenen Jouni Jyringin tyttären kanssa naimisissa eli hän on Jouni Jyringin vävy. Näinollen valtuutettu Miika Heikkilä on esteellinen toimimaan jätelautakunnan jäsenenä hallintolain 28 §:n perusteella. Esteellisyyden aiheuttavien läheisten määrittely on sama kaikkien kunnallishallintoa koskevien esteellisyyssäännösten soveltamisessa. Lainkohdan tarkoittamia läheisiä ovat viranhaltijan ja luottamushenkilön:
 1. puoliso ja lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isonvanhempi ja hänelle muuten erityisen läheinen henkilö samoin tällaisen henkilön puoliso,
 2. vanhempien sisarus sekä hänen puoliosnsa, sisarusten lapsi ja entinen puoliso, sekä
 3. puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi ja isovanhempi samoin kuin tällaisen henkilön puoliso sekä puolison sisarusten lapsi.
Vestian omistaa 16 kuntaa, kukin kunta asukaslukunsa suhteessa. Suurimmat omistajat ovat Ylivieska, Kalajoki ja Nivala. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, johon jokainen omistajakunta lähettää oman edustajansa. Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituspaikat on jaettu seutukunnittain. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta.


Hallitus


Varsinainen jäsen
Varajäsen
Toimikausi
Jorma Eskola (Nivala), pj.
Sami Laukkanen (Pyhäjärvi)
2011 - 2014
Paavo Hankonen (Sievi)
Hannu Haapakoski (Alavieska)
2011 - 2014
Jouni Jyrinki (Kalajoki)
Matti Pahkala (Pyhäjoki)
2011 - 2014
Veikko Kallio (Oulainen)
Tuomo Perälä (Merijärvi)
2009-2012
Maija-Liisa Veteläinen (Haapajärvi)
Anne Ruha (Kärsämäki)
2009-2012
Vesa Savolainen (Haapajärvi)
Kauko Karppinen (Pyhäntä)
2009-2012
Jorma Maunula (Toholampi)
Tapio Erkkilä (Kannus)
2010-2013
Kari Kentala (Ylivieska)
Silja Mikkola (Kannus)
2012-2013
Heikki Halla-aho (Haapavesi)
Helena Mämmelä (Siikalatva)
2010-2013

Vestia Oy toteaa vastaselityksessään, että Vestia ei ole esittänyt jaettavaksi paikkajakoa vaan esityksen teki osakaskuntien asettama työryhmä osakaskuntien pyynnöstä. Nyt on todettava se, että osakaskunnat eivät ole esittänneet tällaista pyyntöä. Kun Vestia Oy esittää tällaisen väitteen niin sillä on myös todistustaakka asiassa eli sen tulee esittää jokaisen osakaskunnan tekemä virallinen päätös tällaisestä pyynnöstä. Olen itse Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja olen läsnä kaupunginhallituksen kokouksissa eikä siellä ole tehty Vestia Oy:n vastaselityksessään mainitsemaa päätöstä. Totuus on se, ettei tällaista pyyntöä osakaskuntien virallisista asiakirjoista löydy, vaan tietyt henkilöt ovat omin lupinsa päättäneet jakaa lautakuntapaikat sopiville henkilölle. Tätä osoittaa sekin, että kalajokinen Raili Myllylä kuului tuohon omavalintaiseen työryhmään, joka esitti Kalajoen edustajaksi lautakuntaan keskustalaista naista. Ei liene epäselvää ketä Raili Myllylä esitti työryhmän jäsenenä alueelliseen jätelautakuntaan nimeä mainitsematta.
Vestia Oy ei ole vastaselittyksessään ottanut kantaa suhteelliseen vaalitapaan. Suhteellinen vaalitapaa on jokaisessa kunnassa noudatettava myös vaalitulosten laskennassa ja luottamusmiespaikkajaossa. Saavutetun vaalituloksen mukaan luottamusmiespaikat jaetaan suhteellisesti jokiasen kunnan oman vaalituloksen perusteella. Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa esimerkillä ilmaistuna tätä:
Keskustan vertailuluvut
1. 3356
2. 1678
3. 1118.6667
15. 223.7333
16. 209.75
17. 197.411
18. 186.444
19. 176.631
20. 167.8

Perussuomalaisten vertailuluvut
1. 1094
5. 218.8
6. 182.3333
7. 156.28

Vasemmistoliitto
1. 560
3. 186.666
4. 140.00

Vihreät
1. 502
2. 251
3.167.333

SDP
1. 487
3.162.333

Kok
1. 474
3.158

KD
1. 293
2. 146.5
Alueellisen jätelautakunnan paikkoja ei voi jakaa muuten kuin kunkin osakaskunnan oman suhteellisen vaalituloksen perusteella. Silloin täytyy ottaa huomioon miten muut luottamuspaikat kunnassa on jaettu, koska alueellisen jätelautakunnan paikkajako tapahtui tässä tapauksessa kaikkien muiden luottamusmiespaikkojen jaon jälkeen. Ymmärrän hyvin, että keskustalaiset haluavat jakaa luottamuspaikat aina niin, että suurimpana puolueena oleva keskusta saa aina valita ensiksi luottamiespaikan joka tilanteessa. Suhteellinen vaalitapa ei tarkoita tätä, vaan se tarkoittaa sitä, että paikat todella jaetaan suhteellisesti. Esimerkiksi Kalajoella alueellisen jätelautakunnan paikkajako ei mennyt suhteellisen vaalitavan mukaan, vaan keskusta omi paikan itselleen huomioimatta suhteellista vaalitapaa ja saavutettua vaalitulosta. Menettely oli siis kuntalain 81 §:n vastainen.
Vestian markkina-asema
Vastaselityksessään Vestia Oy väittää, ettei se kilpaile markkinoilla elinkeinoharjoittajien kanssa vaan kilpailuttaa elinkeinoharjoittajia julkisessa hankintayksikössä. Mielestäni ja minun käsitykseni mukaan tämä tarkoittaa sitä, että Vestia Oy on ominut itselleen yksinoikeuden alan pienyrittäjien riistämisessä ja alistamisessa käyttämällä väärin määräävää markkina-asemaa. Kysymys on siis kilpailun estämisestä ja perusteettoman monipoliaseman väärinkäytöstä. Vestia Oy kilpailee kunnan vastuun ulkopuolelle kuuluvien yritysten, liikelaitosten ja teollisuuden jätteistä. Kilpailutilanne ei ole vapaa, koska Vestia Oy:llä on määräävä markkina-asema tällaisessa tilanteessa.
Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu yritysten vapaus päästä markkinoille ja oikeus päättää vapaasti toimintatavoistaan ja kilpailukeinoistaan. Yritysten asiakkailla täytyy toisaalta olla mahdollisuus valita tarjolla olevista vaihtoehdoista parhaaksi katsomansa.
Toimiva kilpailu kannustaa markkinaosapuolia jatkuvaan toimintatapojen tehostamiseen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Sekä ostajat että myyjät pyrkivät kilpailuissa olosuhteissa tarjoamaan toisielle markkinaosapuolille – itse parempia taloudellisia etuuksia saadakseen – parempia vaihtoehtoja kuin kilpailijansa.
Kilpailumekanismin katsotaan yleisesti ohjaavan yhteiskunnan taloudelliset resurssit kaikkien tunnettuen tuotantomahdollisuuksien suhteen tehokkaampaan mahdolliseen käyttöön (staattinen tehokkuus). Toisaalta kilpailuun liittyy olennaisesti myös aiemmin tuntemattomien, kokonaan uusien tuotantomahdollisuuksien synnyttäminen (dynaaminen tehokkuus).
Vestia Oy:n määräävä markkina-asema on vapaan kilpailun este.
Kilpailulainsäädäntö velvoittaa viranomaiset, eli käytännössä Kilpailuviraston ja aluehallintovirastot puuttumaan sellaisiin elinekeinoharjoittajien menettelytapoihin jotka vähentävät talouden tehokkuutta tai estävät tai haittaavat perusteettomasti muiden elinkeinoharjoittajien toimintaa. Nyt Vestia Oy:n toiminta haittaa järkyttävällä tavalla samalla alalla toimivien yksityisten yrtysten toimintaa.
Kilpailulaki (948/2011) pyrkii toisaalta estämään yritysten kilpailun kannalta vahingollisen käyttäytymisen ja toisaalta turvaamaan markkinoiden kilpailullisen rakenteen yrityskauppavalvonnan avulla. Lain soveltamisessa otetaan erityisesti huomioon markkinoiden toimintaedellytysten ja elinekeinon harjoittamisen vapauden suojaaminen niin, että myös asiakkaat ja kuluttaja hyötyvät kilpailusta (KL 1 §). Nyt Vestia Oy estää määrävällä markkina-asemallaan vapaan kilpailun ja pyrkii kaikin keinoin vaikeuttamaan samalla alalla toimien yksityisten yritysten toimintaa.
Kilpailulaki kieltää sellaiset kilpailuntajoitukset, joilla katsotaan yleensä aina olevan vahingollisia vaikutuksia taloudelliselle kilpailulle (kieltoperiaate). Tällaisia kiellettyjä rajoituksia ovat mm. määräävän markkina-aseman väärinkäyttä sekä kilpailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset ja menetelyt kilpailunrajoittamiseksi (kartellit). Kilpailulain kieltoja rikkoneelle voi markkinaoikeus määrätä kilpailuviraston esityksestä seuraamusmaksun (KL 12 §).
Kilpailulaissa tarkoitettujen kilpailunrajoitusten ohella markkinoiden toimintaa voivat haitata myös erilaiset lait, asetykset, hallinnolliset määräykset ja viranomaisten toimintatavat. Kilpailuvirastola on mahdollisuus tehdä mm. aloitteita sellaisten markkinoiden toimintaa haittaavien kilpailurajoitusten poistamiseksi, jotka jäävät kilpailunrajoituslain soveltamisalan ja siten viraston suoran toimintavallan ulkopuolelle. Kilpailuviraston tehtävänä on selvittää kilpailunrajoituksia sekä oma-aloitteisesti että toimenpidepyyntöjen perusteella. Tavoitteena on puuttua erityisesti kansantalouden suorituskyvyn kannalta olennaisiin, taloudelliselle kilpailulle vahingollisiin kilpailunrajoituksiin. Vestia Oy:n toiminta vahintoittaa taloudellista kilpailua ja on enemmän kuin uhka samalla alalla toimiville pienyrityksille.

Kilpailulain ohella Suomessa on voimassa EU:n kilpailusäännöt. Niiden keskeisenä tehtävänä on toimivan kilpailun aikaansaamisen ohella varmistaa se, ettei ritysten toiminpiteellä estetä tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaata liikkuvuuutta EU:n jäsenvaltioista toiseen. Unionin alueella vaikuttavaan kilpailunrajoiitukseen sovelletaan aina EU:n kilpailusääntöjä, jos rajoitus vaikuttaa merkittävästi jäsenvaltioiden väliseen kauppaa.

EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen muuttui merkittävästi 1.5.2004, kun uusi kilpailusääntöjen täytäntöönpanoasetu ( neuvoston asetus 1/2003) tuli voimaan. Täytäntöönpanoasetus sisältää menettelysäännöt siitä, miten EU:n keskeisiä kilpailusääntöjä eli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikloja 101 ja 102 ( aiemmin EY 81 ja 82 artiklatI sovelletaan. Artiklojen sisällöt säilyivät sekä täytäntöönpanouudistuksessa että 1.12.2009 voimaan tulleessa Lissabonin sopimuksessa ennallaan.

Täytäntöönpanoasetuksen uudistaminen edellytti muutoksia myös kansalliseen kilpailusäännöstöön. Kansallisen kilpailunrajoituslain muuttamisen tavoitteena oli mm. yhtenäistää yritysten toimintaympäristöä yhdenmukaistamalla kansallinen kilpailusääntely EU:n kilpailusääntöjen kanssa. Uusittu laki kilpailunrajoituksista (318/2004) tuli voimaan samanaikaisesti täytäntöönpanoasetuksen kanssa 1.5.2004. Artiklojen 101 ja 102 soveltavat 1.5.2004 voimaan tulleen uudistuksen jälkeen sekä komissio että kansalliset kilpailuviranomaiset.

SEUT 101 artiklassa kielletään laajasti yritysten kilpailua vääristävä yhteistyö. Artiklaa sovelletaan sekä horisontaalisiin kilpailunrajoituksiin ( kartelleihin) että vertikaalisiin sopimuksiin kuten jakelusopimuksiin liittyviin kilpailunrajoituksiin. Artiklassa 102 kielletään puolestaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttö.

SEUT 101 artiklan kohdassa 1 kielletään yritysten kilpailua estävä, rajoittava ja vääristävä yhteistyö. Kiellettyjä kilpailunrajoituksia ovat mm. kilpailijoiden väliset sopimukset hinnoista, tuotantomääristä tai asiakaspiirin rajoittamisesta.

EU:n perustamissopimuksessa ei ole julkisia yhtiöitä koskevaa erityisjärjestelmää, vaan niihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin muihinkin yhtiöihin, erityisesti kansallisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämistä ja kilpailua koskevia sääntöjä, ja jäsenvaltioita on erityisesti kielletty toteuttamasta mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka voisivat vapauttaa julkiset yhtiöt niiden noudattamisesta (86 artiklan 1 kohta). Vestia Oy ei ole, eikä se saa tulla fiskaaliseksi monopoliksi, koska silloin se tuhoaa pienyritystoiminnan alalta.
Jäteläin 23 ja 43 §:n mukainen jätehuoltoyhtiöiden työntekijäiden tehtävien hoitaminen virkavastuullisesti tarkoittaa vain jätehuoltoyhtiölle siirrettyjen palvelutehtävien hoitamista virkavastuullisesti. Jätehuoltoviranomaiselle säädettyjä viranomaistehtäviä ei ole tässä tarkoitettu hoidettavaksi jätehuoltoyhtiön työntekijöiden toimesta.

Jätelautakunnalle kuuluvia tehtäviä on sisällytetty Vestia Oy:n osakassopimukseen ja jätelautakunnan johtosäännössä on korostettu yhteistyövelvoitetta Vestia Oy:n kanssa. Jätelautakunnan sopimus on sidottu Vestia Oy:n osakassopimuksen noudattamiseen. Jätelautakunta ei voi toimia puolueettomana ja riippumattomana viranomaiselimenä näiden kytkösten takia. Miten tällaisessa tilanteessa jätelautakunta voi valvoa Vestia Oy:tä ja ohjeistaa Vestia Oy:tä?
Olen pitkäaikaisen kunnallispoliittisen urani aikana huomannut, että Kuntaliitosta saa sellaisen lausuman kuin tilaa. Kuntaliiton 19.10.2011 antaman lausunnon johdosta pyysin asiaa koskevan lausuntopyynnön, mutta jostain ihmeellisestä syystä sitä ei Kuntaliitosta löytynyt. Siksi en kovin korkealle arvosta Karessuon ja Erängön toimintaa ja lausuntoja. Katson, että niillä ei ole ainakaan mitään tieteellistä arvoa.
Jätelautakunnan viranomaistehtäviä ei ole jätelautakunna sopimuksessa erikseen lueteltu. Jätelautakunnan sopimuksessa tulisi luetella kaikki jätelautakunnan viranomaistehtävät. Nyt kun niitä ei ole lueteltu, niin on suuri vaara, että Vestia Oy omii ne itselleen, jos ei ole sitä vielä jo tehnytkin.
Vetoan jo kaikkeen edellä esittämääni asiassa ja katson, että Oulun hallinto-oikeuden on kumottava Kalajoen valtuuston päätös hallintolain 6 §:n, hallintolain 28 §:n, hallintolain 31 §:n ja perustuslain 2 §:n perusteella.

Kalajoella 03.08.2012
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI

perjantai 3. elokuuta 2012

KAJARI – kalajokinen musiikkitapahtuma 2012


Ohjelma

klo 11.00 Rytmiorkesteri Katke
musiikkityyli: kansanlauluja, bändin kokoonpano: Mikko Ulvi/basso, Ilpo Ikäheimo/sähkökitara, Arto Nauha/akustinen kitara, useita kymmeniä laulajia

klo 11.30 Nou Houp
musiikkityyli: melodinen rock, bändin kokoonpano: Pirkka-Pekka Launonen/kitara, Tuomas Ketola/kitara, Joni Myllylä/rummut, Ilkka Launonen/basso, Mika Launonen/laulu.

klo 12.00 Harmittomat
musiikkityyli: skifflemusiikkia, bändin kokoonpano: Arvi Jutila/mandoliini, kitara ja laulu, Eino Himanka/helistimet ja laulu, Jouni Suonvieri/pyykkilauta matkalaukku ja rummut, Jukka Kääntä/kitara ja pyykkipunkkabasso, Raimo Hihnalanarubasso, pyykkipunkkabasso, kitara ja laulu.

klo 12.40 Vanhat Harput
musiikkityyli: cross-coutry-folk, bändin kokoonpano: Sonja Haarakangas/laulu, Henna Hihnala/11-kielinen kantele, Tiina Keskitalo/bassokantele, Päivi Niemelä/tinapilli, Riikka Suni-Lajunen/viulu.

klo 13.20 Alex Thymia
musiikkityyli: Rock/Pop, bändin kokoonpano: Sofia Voltti/laulu, Herkko Ruuska/kitara, Joose Heinonen/kitara, Samuli Kiiveri/basso ja Juho Siniluoto/rummut.

klo 14.00 Ephermeral Thrill
musiikkityyli: kokeellinen rock, bändin kokoonpano: Mikael Manninen/laulu, Sampo Pakkainen/kitara, Samuli Kiiveri/kitara, Carita Manninen/basso ja Joni Myllylä/ rummut, Eemeli Erkkilä/koskettimet.

klo 14.40 Linda Vista
musiikkityyli: pop ja rock, bändin kokoonpano: Timo Tanhuala/laulu ja kitra, Matti Kärkinen/rummut, Kalevi Kärkinen/bassokitara, Mikko Koivu/sähköurut.

klo 15.20 The Furs

musiikkityyli humpasta rokkiin ja iskelmään, bändin kokoopano: Hannu Kärjä/kitara ja laulu, Hannu Sillanpää/kitara ja laulu, Mikko Ulvi/basso ja taustalaulu, Janne Kankaala/rummut.

klo 16.00 Steel Marita & Seppo
musiikkityyli: suomenkielistä 60-luvun iskelmää ja englanninkielistä beat- ja rautalankamusiikkia, bändi: Ari Heikkilä/komppikitara, Esko Helaakoski/soolokitara, Kari Eilo/bassokitara, Jouni suonvieri/rummut ja laulu, Marita Silvasti/laulu, Seppo Harju/laulu

klo 16.40 Neutraali 13
musiikkityyli: melodinen punkrock, bändin kokoonpano: Timo Priuska/kitara, Aki Uusimäki/kitara, Hannu Sauvola/basso, Simo Sauvola/rummut

klo 17.20 Marjanen, Irvat ja Hakola
musiikkityyli: rock`n roll Kajarissa, bändin kokoonpano: Ismo Irva/basso, Pekka Marjanen/kosketin ja laulu, Hessu Hakola/rummut, Tane Hakola/kitara.

klo 18.00 Makkonen
musiikkityyli suomirokkia, bändinkokoonpano: Janne ”Hassu” Hietala/laulu, Tomi ”Hazi” Hakola/kannut, Vellu Ketola/E-kieli, Santtu Harjuhaahto/kitara, Miksu Ruuska/kitara

klo 18.40 Cool Operator
bändin kokoonpano: Tero Rautio/kitara, Pekka Kunelius/basso, Heikki Takala/laulu, Heikki Wiik/rummut ja Juha Koskenkari/ kitara

klo 19.20 The Hangers
musiikkityyli: rock`n rollia, bändin kokoonpano: Tuomas Junnikkala/laulu, Markus Alhi/kitara, Jonne Konu/basso, Mikko Alho/rummut

klo 20.00 SpinDizzy
musiikkityyli: heavypunkroll, bändin kokoonpano: Tero Annala/konsonantit, Jussi Heiskanen/kitara ja vokaalit, Aki Heikkilä/kitara, Ossi Heikkilä/basso, Pekka Kääntä/rummut

klo 20.40 VorteX
musiikkityyli:Thrash metal, NWOBHM, power metal, bändin kokoonpano: Aleksi Heikkilä/rummut, JP Kaukoranta/kitara, Jaakko Iso-Oja/kitara

klo 21.20 Neferion
musiikkityyli: Lonkrohevin ultimaattinen musteruiskuisku, bändin kokoonpano: JP Ojansivu/kitara, Risto Mäki/kitara, Seppo Mäki/basso, Timo Klinga/rummut, Maija Saari/laulu


keskiviikko 1. elokuuta 2012

Elokuun 2012 tapahtumia Kalajoella

KE 01.08

Kalajoen kesäteatteri klo 19.00 Päivänsäde, minä ja menninkäinen

K-Pallo – FC Ypa II IV-sarjan jalkapallo-ottelu

JukuJuku-leiri

klo 18.30 Kala-Vieska-Cup, hirvenjuoksukilpailu Hiihtomajalla

klo 19.30 kesämuusiikkia Vuorenkallion kappeli

klo 12-15 Malmbergin tupa avoinna

Havula, Santaholma Oy:n toimitusjohtajan Oskari Santaholman museokoti on avoinna klo 12-16, opastus tasatunnein.

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Lohilaakso avoinna 10-21
Ravintola Dyyni ohjelmat
Ravintola Rantakalla
Merisärkkä
Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä

TO 02.08.

Torstairastit Hiihtomajalla

Kalajoen kesäteatteri klo 19.00 Päivänsäde, minä ja menninkäinen

JukuJuku-leiri

Havula, Santaholma Oy:n toimitusjohtajan Oskari Santaholman museokoti on avoinna klo 12-16, opastus tasatunnein.

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Vuoden luontoMarkku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttelykuvanäyttely

Lohilaakso avoinna 10-21

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


PE 03.08.

Havula, Santaholma Oy:n toimitusjohtajan Oskari Santaholman museokoti on avoinna klo 12-16, opastus tasatunnein.

Kalajoen kesäteatteri klo 19.00 Päivänsäde, minä ja menninkäinen

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malmbergin tupa avoinna 12-15

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Lohilaakso avoinna 10-21

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


LA 04.08.

KAJARI -kalajokisen musiikin tapahtuma

Havula, Santaholma Oy:n toimitusjohtajan Oskari Santaholman museokoti on avoinna klo 12-16, opastus tasatunnein.alajokisen musiikin tapahtuma

Kalajoen kesäteatteri klo 16.00 Päivänsäde, minä ja menninkäinen

Hiekkasählyn MM-kisat

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-16

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina HeiLohilaakso avoinna 10-21

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


SU 05.08.

Rahjan kalajuhlat, Koikarvon satama

Havula, Santaholma Oy:n toimitusjohtajan Oskari Santaholman museokoti on avoinna klo 12-16, opastus tasatunnein.

Kalajoen kesäteatteri klo 14.00 Päivänsäde, minä ja menninkäinen

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-16

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malmbergin tupa avoinna 11-15

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Lohilaakso avoinna 10-21

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


MA 06.08.

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Sanna Pauliinaa Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Lohilaakso avoinna 10-21

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


TI 07.08.

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Lohilaakso avoinna 10-21

Tartu tanssiin tapahtuma 07-08.-11.08.

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


KE 08.08.

Havula, Santaholma Oy:n toimitusjohtajan Oskari Santaholman museokoti on avoinna klo 12-16, opastus tasatunnein.

Kalajoen kesäteatteri klo 19.00 Päivänsäde, minä ja menninkäinen

Klo 19.30 kesämuusiikkia Vuorenkallion kappeli

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malmebrgin tupa avoinna 12-15

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Lohilaakso avoinna 10-21

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


TO 09.08.

Lestijokirastit Pernussa

Jokelan pappilan käyttöönsiunaamisjuhla , siunaamisen toimittaa Samuel Salmi

Havula, Santaholma Oy:n toimitusjohtajan Oskari Santaholman museokoti on avoinna klo 12-16, opastus tasatunnein.

Kalajoen kesäteatteri klo 19.00 Päivänsäde, minä ja menninkäinen

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Lohilaakso avoinna 10-21

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


PE 10.08.

Havula, Santaholma Oy:n toimitusjohtajan Oskari Santaholman museokoti on avoinna klo 12-16, opastus tasatunnein.

Kalajoen kesäteatteri klo 19.00 Päivänsäde, minä ja menninkäinen

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malbergin tupa avoinna 12-15

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Lohilaakso avoinna 10-21

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


LA 11.08.

Grand Pappa Drag Race Nationals Kalajoen lentokentällä , http://grandpappa.fi/

Hirvenjuoksun SM-kilpailut Hiihtomajala

Havula, Santaholma Oy:n toimitusjohtajan Oskari Santaholman museokoti on avoinna klo 12-16, opastus tasatunnein.

Kalajoen kesäteatteri klo 16.00 Päivänsäde, minä ja menninkäinen

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Lohilaakso avoinna 10-21

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


SU 12.08.

K-Pallo – TUS IV-sarjan jalkapallo-ottelu

Rahjan melonta

Hirvenjuoksun SM-kilpailut Hiihtomajalla

Kalajoen kesäteatteri klo 14.00 Päivänsäde, minä ja menninkäinen

Havula, Santaholma Oy:n toimitusjohtajan Oskari Santaholman museokoti on avoinna klo 12-16, opastus tasatunnein.

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malbergin tupa avoinna 11-15

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-18

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Lohilaakso avoinna 10-21

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


MA 13.08.

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


TI 14.08.

Kalajokilaakson Iltarastit Pernussa

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-17

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalasiten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


KE 15.08.

Hippokisat Merenojan kentällä

klo 19.30 kesämuusiikkia Vuorenkallion kappeli

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-17

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malbergin tupa avoinna 12-15

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


TO 16.08.

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-17

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä


PE 17.08.

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-17

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malmbergin tupa avoinna 12-15

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäLA 18.08.

Hiekkasärkkien Maraton klo 12.00-17.00 ja sauvakävelytapahtuma, Sanifani

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-16

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-17

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäSU 19.08.

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-17

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malbergin tupa avoinna 12-15

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäMA 20.08.

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäTI 21.08.

K-Pallo – HBK IV-sarjan jalkapallo-ottelu

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-17

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäKE 22.08.

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-17

klo 19.30 kesämusiikkia Vuorenkallion kappeli

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malmbergin tupa avoinna 12-15

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäTO 23.08.

Torstairastit Pleunassa

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-17

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä

http://www.plassi.fi/eikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttelyPE 24.08.

Kansalliset esteratastuskilpailut Kalajoen ravirata

Kalajoen Venetsialaiset 24.- 26.08.

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-17

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malmbergin tupa avoinna 12-15

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäLA 25.08.

Kansalliset esteratastuskilpailut Kalajoen ravirata

Vuoden luontokuvanäyttely Kalajoen Meriluontokeskuksessa, avoinna 10-16

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäSU 26.08.

Kansalliset esteratastuskilpailut Kalajoen ravirata

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malmbergin tupa avoinna 12-15

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäMA 27.08.

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäTI 28.08.

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäKE 29.08.

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malmbergin tupa avoinna 12-15

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäTO 30.08.

Lestijokirastit Kurikkalassa

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältäPE 31.08.

Markku Hakolan taidenäyttely SiniSivellin Galleria Tapion Tuvalla

Ylivieskanalueen Kuvantekijöiden näyttely Tapion Tuvalla

Kirveen historia näyttely Tapion Tuvalla

Kauhavalaisten taitelijoiden näyttely Tapion Tuvan yläkerrassa

Isopahkalan keramiikka avoinna 10-20

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleriassa Etelänkylällä, näyttely

Tiekirkko, Kalajoen kirkko avoinna klo 10-16, Himangan kirkko klo 11-16

Malmbergin tupa avoinna 12-15

Ravintola Dyyni ohjelmat


Ravintola Rantakalla


Merisärkkä


Kaljaasi Ansion purjehduksista tietoa täältä