tiistai 24. kesäkuuta 2014

Raution kirjaston sulkemispäätös uudelleen käsittelyyn


Tässä kuva aineistosta, mikä on Kalajoen kaupungin arkistossa ja joka sisältää valtuustoaloitteessa mainitut todistusaineistot ja selvitykset. Minun käsitykseni mukaan se on Suomen historian kannalta tarkasteltuna erittäin arvokas ja merkittävä osa Suomen rikoshistoriaa.

Olen kirjoitanut seuraavan valtuustoaloitteen valmiiksi. En vielä jättänyt sitä kesäkuun valtuuston kokouksessa, koska
 1. asiakokonaisuus on oikeuskanslerin käsiteltävänä ( ei sisällä Raution kirjaston sulkemista)
 2. Raution kylätoimikunta ei ole vielä käsitellyt Raution kirjaston sulkemisasiaa
 3. lähetin tiedoksi ja toimenpiteitä varten asian hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Pirkko Mattilalle ja poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle. Kansa voi seurata mitä he saavat aikaan ja pystyvät sen jälkeen muodostamaan mielipiteen heidän toiminnastaan ja kyvyistään.
 4. Asiasta voidaan käydä vielä vilkasta keskustelua, kun Rautio-viikko on ensi viikolla
 5. Lestadiolaisilla on suviseurat Yppärissä eli tämän viikon loppupuolella n. 15 km:n päässä kotoani ja siellä he voivat halutessaan suurella joukolla ottaa kantaa lestadiolaisrikollisuuteen.

Valmiiksi kirjoitettu valtuustoaloite on seuraava

Raution kirjaston sulkemispäätös uudelleen käsittelyyn

Sivistystoimenjohtajan esitys Raution kirjaston sulkemisesta on ajattelematon ja harkitsematon sekä sivistyslautakunnan päätös Raution kirjaston sulkemisesta on lyhytnäköinen ja kuntalaisten etua loukkaava. Kirjaston lopettamisen säästö on olematon. Suurempi säästö voidaan saada aikaan esimerkiksi konsulttimenoja säästämällä. Olisi pitänyt miettiä mitkä ovat vaihtoehdot kirjaston sulkemiselle. Nyt näitä vaihtoehtoja ei ole mietitty eikä ajateltu, esittämisestä puhumattakaan.

Raution kirjasto voidaan säilyttää toimintoja kehittämillä sekä siirtämällä kirjasto kylätoimikunnan pidettäväksi. On mahdollista, että kaupunki järjestää kirjastolle tilat ja avustaa kylätoimikuntaa tilojen vuokran maksussa. Kirjastoa voidaan kehittää ottamalla vastaan lahjoituksia toiminnan monipuolistamiseksi. Raution kirjasto olisi hyvä paikka esimerkiksi Kalajoki-näyttely pysyvälle pitopaikalle. Lisäksi kirjastoon voitaisiin monistaa Kalajoen kaupungin arkiston Suomen historian kannalta merkittävimmät asiakirjat: Erkki Ahon tekemä 1879-sivun valtuuston pyytämä selvitys liiteaineistoineen rikollisesta toiminnasta luottamustoimen ulkopuolella. Selvityshän sisältää todistusaineiston presidentti Koiviston valtiopetoksesta. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Selvitys sisältää Säästöpankkisopimuksen lainvastaisuuden todistusaineiston, Aktiv-Hansa-kaupan rikollisen toteutuksen todistusaineiston, Keran ja Arsenalin rikollisen toiminnan, Suomen Naturan EU-direktiivien vastaisen toteutuksen todistusaineiston sekä Kallan karien itsehallinnon loukkauksen todistusaineiston. Selvitys sisältää myös PR-Talojen konkurssivyhden rikosten todistusaineiston sekä syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisen toiminnan todistusaineiston eli esteellisyyden toimia syyttäjänä, lestadiolaisten poliisien Raimo Ollilan ja Sauli Kuhan toiminnan todistusaineiston eli Raimo Ollilan esteellisyyden toimia tutkinnanjohtajana.
Selvitys on siis laaja kokonaisuus Suomen oikeuslaitoksen rikollisuudesta, laillisuusvalvonnan järkyttävästä ja kansalaisten edun vastaisesta tilasta ja poliisitoiminnan rikollisuudesta. Selvityksen eräänlainen salaaminen eli julkisen esittämisen estäminen, on ollut Kalajoen kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohdolta rikoslain 15 luvun vastainen teko, josta se on vahingonkorvausvelvollinen. Lisäksi aineistoon voidaan lisätä eli kopioida Erkki Ahon valtuustoaloite asioiden viemisestä poliisiasiain neuvottelukunnan käsiteltäväksi. Selvityshän sisältää myös Kalajoen matkailun salat, Erkki Ahoon kohdistuneen poliittisen ajojahdin sekä valtuutettu Erkki Ahoon kohdistuneet törkeät ihmisoikeusrikokset. Nämä aineistot ovat Suomen historian tutkimisen kannalta erittäin tärkeät ja on saatava Raution kirjaston kautta kansalaisille avoimeen ja julkiseen tarkasteluun ja tutkiskeluun.
Raution kirjaston vetovoimaisuutta siis voidaan lisätä huomattavasti ja siksi kirjaston sulkemispäätös on peruttava.

Kalajoella xx. xx. 2014


Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuutettu (ps)

keskiviikko 18. kesäkuuta 2014

Häätöpäätös toteutetaanHäätöjen avulla tehokkaampaan rakentamiseen

Keskuskarin kosteikkoalueen mökkiläiset ovat tehneet seuraavan oikaisuvaatimuksen Kalajoen käupungin härskin toiminnan johdosta. Pliittisena päättäjänä en voi hyväksyä tällaista menettelyä.

123/10.00.03/2014
191/03.06.02/2013

Khall
(Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen)
Keskuskarin kosteikkoalueen mökkiläiset, Heikki ja Leena Junnikkala, Urpo Tavasti, Paavo Tavastin kuolipesä, Tapio Heikkinen, Job Heikkisen kuolinpesä sekä Antero ja Anne Penttilä ovat tehneet 2.6.2014 seuraavan oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 19.5.2014 § 144:.

" Kaupungin irtisanoessa vuokrasopimuksemme toivomme, että saamme huviloistamme asianmukaisen korvauksen kaupungilta Huviloiden siirtäminen on käytännössä mahdotonta ja aiheuttaisi kohtuuttomat kustannukset."

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

Kuntalain 92 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Kuntalaina 93 §:n oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla eli jos vaatimuksen tekijä katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen tai että
1)
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2)
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3)
päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella.

Kaupunginhallituksen 19.5.2014 § 144 kokouksen pöytäkirjan ote on lähetetty 26.5.2014 asianomaiselle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä määräajassa ja oikaisuvaatimuksen tekijöillä on muutoksenhakuoikeus päätökseen.

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hylkää keskuskarin kosteikkoalueen mökkiläisten oikaisuvaatimukset ja pitää kaupunginhallituksen päätöksen 19.5.2014 § 144 voimassa.

Perusteluina kaupunginhallitus toteaa, että keskuskarin kosteikkoalueen mökkiläisten Heikki ja Leena Junnikkalan, Paavo Tavastin kuolipesän, Job Heikkisen kuolinpesän, Arvi Ojalan kuolinpesän, Risto Kärjän sekä Antero ja Anne Penttilä maanvuokrasopimukset on irtisanottu Maanvuokralain 22 pykälän ja sekä edellä mainittujen mökkiläisten vuokrasopimuksissa mainitulla tavalla. Perusteluina vuokrasopimusten irtisanomiselle on todettu alueen maankäytölle asetut tavoitteet sekä alueella käynnissä oleva asemakaavan laatiminen.

Kalajoen kaupunki ei ole ennakkoon sopinut vuokralaisten kanssa vuokra-alueen parantamisen korvaamisesta tai ilmoittanut kirjallisesti halukkuudestaan lunastaa rakennuksia, rakennelmia tai laitoksia.

Maanvuokralain 76 pykälän mukaan vuokramiehellä on oikeus saada korvausta vuokra-alueelle tekemistään parannuksista vain, mikäli siitä on sovittu.

Tässä kaupunginhallituksen nimilista, mikä päätti asiasta
Myllylä Raili
puheenjohtaja
  Alho Sirkka
jäsen
  Hihnala Tarmo
jäsen
  Niemelä Kullervo
jäsen
  Pahkala Eija
jäsen
  Puusaari Alpo
varapj
  Saari Hanna
jäsen
  Tuliniemi Juha
jäsen
  Untinen Jorma
jäsen
  Märsylä Pekka
valt.pj
  Heikkilä Miika
valt. I vpj
  Arvo Jouko
valt. II vpj
  Tilus Riitta A.
valt. III vpj
  Puoskari Jukka
kaupunginjohtaja
  Juvonen Otso
kaupunginsihteeri


Marinan kaava on kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin utopistinen suunnitelma maailman valloittamiseksi. Sen johdosta tavalliset kalajokiset mökkiläiset saavat kärsiä ja kokea julman kohtelun.


Kaupunginjohtajan härski toiminta näkyy myös elinkeinostrategian taustatyönä. Utopistiset kauppakeskusasiat oli nostettu kärkihankkeiksi ja koulucampus asia toiseksi, vaikka valtuusto juuri päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Kaupunginjohtaja on viittanut kintaalla valtuuston päätöksille junailleessaan elinkeinostrategiaa, mikä on tarkoitus viedä salamavauhdilla päätökseen. Ihmettelen milloin kalajokiset heräävät tähän härskiin ja mahdollisesti etujensa vastaiseen toimintaan.

Elinkeinostrategian laatiminen tehtiin konsulttitoimisto Seppo Hoffrenin toimesta. Todellisuudessa konsulttitoimisto toimi rahastajana ja Kalajoen kaupungin elinkeinotoimisto teki työn kaupungnjohtajan tahdon mukaisesti.
Elinkeinostrategiasta on jätetty kokonaan matkailuasiat pois ja laaditaan erillinen matkailustrategia ikään kuin matkailu olisi kaupunginjohtajan oma pyhä lehmä. 

Elinkeinostrategiasta oli jätetty kokonaan pois myös energia-asiat, joiden kehittäminen olisi tuonut Kalajoelle ja ennenkaikkea Kalajoen kylille erinomaisia tulonhakkimismahdollisuuksia ja siten elävöittänyt kylien toimintaa merkittävästi. Valtakunnallisesti Juha Sipilän johamana Keskustan tavoitteena on saada kylät eläviksi, mutta Kalajoella toimitaan juuri päinvastoin keskustan toimesta.
Tulevan matkailustrategian ennakointi on helppoa. Se tulee sisältämään kylpylä Sanifanin laajennuksen ja mahdollisesti monitoimihallin Hiekkasärkille. Siis koulut kiinni ja kylät kurimukseen, rahat Sanifaanin ja ”sirkushuveihin”.


Minun käsitykseni ja oikeustajuni mukaan matkailu ja energia-asiat kuuluvat Kalajoen elinkeinostrategiaan ilman erittelyä. Ne ovat osa Kalajoen elinkeinotoimintaa. 

lauantai 14. kesäkuuta 2014

Kuvia Kalajoelta 14.06.2014Sahanjohtaja Oskari Santaholman vuonna 1912 rakennuttama asuinhuvila Havula on Kalajoen mielenkiintoisimpia vierailukohteita. Kiinteistö alkuperäisine irtaimistoineen siirtyi Santaholman perikunnalta kunnan omistukseen vuonna 1992.
Tänään 14.06.2014 oli kesänavaus Havulassa klo 11.00. Kesänavaus käynnistyi kankeasti, koska osa paikoista ja itse Hauvula olivat vielä kiinni klo 11.00. Osassa paikoissa kuten esim. kahvilassa oli tyäntekijät paikalla, mutta kahvia avattiin kello 12. Ehkä jatkossa tarvitaan enemmän joustavuutta ja täsmällisyyttä toiminnoissa, jos halutaan saada tyytyväisiä asiakkaita. Eräät paikat olivat kuitenkin jo auki. Tässä kuvassa taiteilija Nina Forsin työ kissa seinällä.Kalajoen keskustassa avattiin tänään 14.06.2014 kädentaitajienpuoti alavieskalaisin voimin. Myymälä on ns. Merta-Markein kiinteistössä ja tuo oman merkittävän lisän käsityäläisten tuotteiden esilletuonnissa. Onnea ja menestystä uudelle liikkeelle.

Tyngän Antiikki Kirppis on uudistunut ja laajentunut koko ajan. Tämäkin toiminta on merkittävä lisä Kalajoen palvleuihin.

Sanna Pauliina Heikkilän taidegalleria Etelänkylällä on osa Kalajoen historiaa siltä ajalta kun Kalajoki oli merkittävä kivenlouhintapaikka eli vuodesta 1885 vuoteen 1917, jolloin Kalajoelta vietiin kiveä mm. Englantiin ja Skotlantiin. Kivibisnes työllisti tuohon aikaan n. 30 henkilöä. Toiminta kuului Santaholman bisneksiin.Isopahkalan keramiikkaverstas on perinteitä omaava keraamiikkapaja Kalajoella. Verstas aloitti toimintansa 1983 jolloin eräs merkittävä asiakas yritykselle sen käynnistyessä oli Erkki Ahon Tmi Leiribaari.


Tapion Tuvan maauimala uudistuu ja avataan juhannukseksi.Saappaanheiton Suomen mestaruudesta kisaillaan tänään ja huomenna Kalajoen raviradalla. Karsintakilpailu voitettiin yli 62 metrin tuloksella.

BeachFutis Finnish Open Kalajoki 2014 pelattiin tänään Kalajoen Hiekkasärkillä. Mukana kisassa oli n. 160 joukkuetta.sunnuntai 8. kesäkuuta 2014

Kalajoen kaupungin elinkeinostrategiastaKalajoen kaupungin elinkeinostrategiaa päivitetään parasta aikaa ja seuraava elinkeinoseminaari on 17.06.2014 klo 17.00 Kalajoen kaupungintalolla. Kalajoen kaupungin strategian tarkistus on mennyt seuraavan aikataulun mukaan:
 • avaustilaisuus 12.3.2014
 • 1. work shop 8.4.2014
 • 2. work shop 7.5.2014
 • korkean paikan leiri 20-21.5.2014
 • tulosten esittely 17.6.2014 klo 17.00

Kalajoen kaupunginvaltuutettuna olen saanut kutsun ainoastaan kahteen seminaariin.
Toiseen seminaariin osallistui vain 8 valtuutettua ja 20.5. seminaariin 7 valtuutettua ja joukko virkamiehiä. Elinkeinostrategiaa työstää Seppo Hoffren Oy, joka tukeutuu voimakkaasti selvityksissään Kalajoen kaupungin elinkeinotoimiston toimittamaan materiaaliin. Koska elinkeinostrategian suunnitteluun ei ole osallistunut kuin 20 prosenttia valtuutetuista, niin elinkeinostrategia on virkamiesten ja lähinnä kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin näkemys Kalajoen tulevaisuudesta. Luonnollisesti konsultti puhuu maksajan äänellä eli on odotettavissa kaupunginjohtajan näköinen elinkeinostrategia, jota tuskin valtuutetut purematta nielevät.

Vuoden 2013 elinkeinostrategia on ollut enemmänkin hyllynlämmittäjä kuin käytännön työkalu. Elinkeinostrategian toiminta-ajatus on ollut seuraava: Kalajoen elinkeinoelämä on aktiivista, innovatiivista, kilpailukykyistä ja tulevaisuutta ennakoivaa. Elinkeinojen edistäminen on kaupungin keskeinen keino kasvattaa verotulojaan, hoitaa työllisyyttää, parantaa tunnettavuuttaan, lisätä väestönkasvuaan ja mahdollistaa kunnallisten palvelujen tuottaminen itsenäisenä kuntana.

Mitä se on? Se on sanahelinää, jota on vaikea muuttaa selkeäksi konretiaksi.

Kuntastrategian visio:
Kalajoki on laajasti tunnettu vireänä yritysten toimintaympäristönä ja on haluttu sekä kilpailukykyinen vaihtoehto aktiiviselle yritystoiminnalle.

Mitä se on? Tämäkin on tietynlaista toiveajattelua ja konkretisoimatonta sanahelinää.

Kuntastrategia 2013
 • panostetaan toimialojen kehittämiseen ja kasvuun
 • kehitetään omia vahvuuksia monipuolisen elinkeinorakenteen säilymiseksi
 • toimitaan ennakkoluulottomasti uusien elinkeino syntymiseksi
 • tuetaan olemassa olevien yritysten kasvua ja yritysten omistajanvaihdoksia
 • panostetaan kaupungin vetovoimaisuuteen
 • edistetään osaavan työvoiman saatavuutta
 • tavoitellaan työpaikkojen määrän kasvua
Mitä se on?
Konkretisoimatonta toiveajattelua.

On odotettavissa että seuraavassa strategiapalaverissa laitetaan asioita tärkeysjärjestykseen.Kaupunginjohtaja on nostamassa kauppakeskusasiaa ensimmäiselle sijalle. Minun on todettava vakaumuksen syvällä rintaäänellä, että kaupunginjohtaja ei ole kaupan alan asiantuntija ja siksi hänen visionsa kauppakeskuksesta on niin kaukana realistisuudesta kuin itä on lännestä. Kaupunginojohtajan kauppakeskushaihatteluihin on mennyt jo kymmeniä ellei satoja tuhansia euroja veronmaksajien rahoja. Kaupungin tehtävänä ei ole kauppakeskusten suunnittelu vaan yritysten toimintaedelytysten luonti. Tämä tarkoittaa lähinnä kaavoitusta.
Kaupunginjohtaja on itsepintaisesti estänyt Kokkolan Halpa-Hallin toiminnan laajentamisen ja tehostamisen estämällä yritystä rakentamaan uuden Halpa-Hallin. Kokkolan Halpa-Hallin johtaja on lähettänyt oheisen kirjeen Kalajoen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi jo 8.5.2012.Kirjettä ei ole vieläkään tuotu Kalajoen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Onko kysymyksessä syrjintärikos, kun Kokkolan Halpa-Halli on asetettu erilaiseen asemaan muiden yritysten kanssa? Onko kysymyksessä syrjintärikos? Onko kysymyksessä myös virka-aseman väärinkäyttö? Onko kysymyksessä myös luottamusaseman väärinkäyttö, koska Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja on varmasti tietoinen asiasta? Onko kysymyksessä kilpailulainsäädännön vastainen toiminta?

Toinen tärkeä asia on matkailun kehittäminen. Kesärannan kaava-asiassa meneteltiin oudosti ja siinäkin asiassa kaupunginjohtaja on keskeisessä roolissa, taustavaikuttajana.
Häätöjen avulla tehokkaampaan rakentamiseen

On todennäköistä, että kesärannan kaavasta valitetaan ja prosessi kestänee valituksien johdosta mahdollisesti useita vuosia. Mielestäni syy on Kalajoen kaupungin ja Etelänkylän jakokunnan ahneudesta.

Elinkeinojen kehittämisen kannalta tärkeä asia on kouluverkkoratkaisu. Siinä asiassa kaupunginjohtaja toimi omapäisesti ja nimitti virkamiestyöryhmän tekemään esityksen, jonka valtuusto nuiji maan rakoon. Kaupunginjohtajan menettely oli valtuutettujen härskiä aliarviointia ja nyt koko prosessi meni uuteen valmisteluun.

Demokratian palautus Kalajoella – mafian kukistaminen käynnissä
http://kalajoki-ploki.blogspot.fi/2014/04/demokratian-palautus-kalajoella-mafian.html
Kaupunginjohtaja ei ole antanut periksi vieläkään vaan runnoi kaupunginhallituksessa läpi raamibudejtoinnin, jonka selkeän tarkoitushakuinen tavoite oli ajaa läpi kaupunginjohtajan oma alkuperäinen suunnitelma valtuutettuja kusettamalla. Jokainen vähänkin asioita ymmärttävä tajuaa sen, ettei sivistyspuolella ole mahdollisuuksia säästää 541 800 euroa vuodessa.

Oma näkemykseni Kalajoen kaupungin kehittämisestä
http://kalajoki-ploki.blogspot.fi/2014/05/nakemykseni-kalajoen-kehittamisesta.html

Perussuomalaisten valtuustoaloitteet 27.5.2014
http://kalajoki-ploki.blogspot.fi/2014/05/perussuomalaisten-valtuustoaloitteet.html

Jos kaupunginjohtaja ei muuta tapojaan ja johtamistyyliänsä niin valtuutettujen ja kansalaisten on reagoitava voimakkaasti jotta Kalajolla vältytään suuremmilta katastrofeilta. Tiedän, että kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen luottamus ei kalajokisten silmissä ja mielissä ole vahvalla pohjalla.

lauantai 7. kesäkuuta 2014

Kuvia Kalajoelta 7.6.2014

Kalajoen kesän avaus oli varsin vaisu tapahtuma viime vuosiin verratuna. Kalajoella on sen verran paljon palkattuna matkailualan väkeä, että olisi toivonut näyttävämpää kesänavausta. Nyt tunnelma oli vähän vaisu ja mainostettu joulupukkikin jäi saapumatta. En kyllä ymmärrä miksi joulupukki on pitänyt sekoittaa Kalajoen kesään. Paikalla oli kuitenkin pomppulinna, sumopainia, nyrkkeilyä isoilla haskoilla, jalkapallon potkun nopeuden mittausta jne.


Kesän avauksen liittyi myös beachvolleyturnaus, jossa järjestäjä toimi Särkät Volley ry. Paikallislehdessä oli varsin näyttävä ilmoitus asiasta, mutta naisten joukkueita ei ilmaantunut paikalle yhtään. Miesten joukkueita oli kuusi. Toivoisi, että jatkossa olisi joukkueita myös Kalajoelta enemmän kuin nyt.
Poliittisena päättäjänä joudun miettimään mistä Kalajoen kaupunki voi säästää. Olen sitä mieltä, että koulujen tuntikehyksiin ei saa puuttua, vaan säästöt on tehtävä hallinnosta. Meillä on kokonaan käsittelemättä urheilun, kulttuurin, matkailun ja elinkeinotoimintojen mahdollisuudet säästää kaupunginvaroja. Vaihtoehtona voisi olla ko. palvelujen yksityistäminen. Myös konsulttien käyttöä voidaan vähentää rajusti.

Hiekkasärkkien eteen on muodostumassa eräänlainen allas, kun merivesi laskee ja maa nousee. Kehitystä nopeuttaa se, että ihmisvoimin on estetty normaali veden liikkuvuus rakentamalla keskuskarin tie, joka estää esim. syysmyrskyjen todellisen tehon ja rantoja puhdistavan vaikutuksen.

Loma-asuntomessut valmistunevat aikataulun mukaisesti ja ne alkavat heti juhannuksen jälkeen 23.6. - 6.7.2014


Myös pyöräilijät ja kävelijät saavat varautua muutoksiin, sillä messualue on aidattu ja lankkupoluillekin on laitettu liikkumista estävät aidat.


Lepistönperän tie on saanut päällysteen ja nyt on mahdollisuus ohjata raskanliikenteen autot Plassintien sijasta Lepistönperän tielle. Näin voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta ratkaisevasti Plassin alueella.


Kalajoen kristillisen kansanopiston tontilla on suoritettu raivaustöitä jotta voidaan aloittaa rakennustyöt. Paikalle valmistuu muun myös päiväkoti.

Nämä huomiota herättävät ns. Ventelän kiinteistöt on myytävänä. Kalajoen kaupunki haluaa löytää näille taloille uuden omistajan, joka entisöi nämä kiinteistöt.

Kun oli joitakin vuosia sitten ympäristölautakunnan puheenjohtajana niin ympäristölautakunta antoi purkuluvan tälle rakennukselle. ELY-keskus valitti päätöksestä ja kiinteistöä ei saanut purkaa. ELY-keskusksen toiminta on tullut Kalajoen kaupungille kalliiksi.

Kalajoen kaupungin omia mielestäni tyhmiä päätöksiä on tämä ravintola Kultakalan kiinteistön suojeleminen. Nyt sitä ei kukaan nyt kunnosta ja se seisoo paikallaan niin kuin kestää. Rakennus ei ole mitenkään suojelullisesti ainutlaatuinen, koska se on SOK:n pääkonttorin tyyppipiirustusten mukaan tehty. Vastaavia on tai on ainakin ollut muuallakin Suomessa. Luonnollisesti rakennukseen liittyy paljon muistoja. Minullakin on lukuisia muistoja tuosta rakennuksesta, kun olin Kalajoen Osuuskaupan markkinointipäällikkönä 1980-luvulla ja myyjänä 1970-luvulla.. Muistan aina elävästi kuinka toimitusjohtaja pienessä aautuiterissa lauloi omassa huoneessaa isolla äänellään ”Rakastan elämää...”

sunnuntai 1. kesäkuuta 2014

Kesäkuun 2014 tapahtumia Kalajoella

Mayan urheilukoulu

SU 01.06

Kesäkirjakilpailu

Galleria Kivituvan näyttely

Tanssikurssit Teatteritalo

Carting-rata

Kylpylä Sanifani

Gofit kuntosali

Tapion Tupa, maauimala

Tapion Tuvan taidenäyttelyt kesäkuun ajan
yläkerrassa Sinikkka Mattilan taidenäyttely
alakerrassa Ylivieskanseudun kuvantekijöiden näyttely
Markku Hakolan taidenäyttelynäyttely Sinisivellin Galleriassa

Keramiikkapaja Isopahkala

Lohilaakso

Kaljaasi Ansio

Tiiperin tupa

Meriluontokeskus

Kalajoen kotiseutumuseo avoinna ti ja ke klo 12-18 ja la ja su klo 12-15
Kalastusmuseo ja Fiiantupa avoinna to ja pe 12-18 ja la ja su 15-18

Himangan kotiseutumuseo avoinna 17.6 – 27.7. ti-pe 10-16 la ja su 12-16

Tyngän karkkipaja

Tyngän Mylly

Tyngän Antiikki Makasiini Kirppis avoinna lauantaisin 10-16. 23-27.6 klo 12-18 ja 28.6. klo 12-16.

Tiekirkko avoinna Kalajoella 10.6.- 20.8. klo 10-16, Himangalla 24.6.-20.8 11-16.

MA 02.06

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Pahkalan koulu
klo 13.00 Mehtäkylän koulu

Kalajoen Junkkarien yleisurheilukoulu
Harjoitukset ovat 9-15 vuotialla kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin, ja 7-vuotiaiden ryhmällä kerran viikossa maanantaisin, alkaen kello 18.00.Tervetuloa kaikki v. 2008 - 1999 syntyneet yleisurheilusta kiinnostuneet lapset ja nuoret.

Himangan Urheilijoiden yleisurheilun maanantaikisat klo 18.30

Kitarakonsertti kirkossa

Kunniakierros Kalajoella Merenojan kentällä klo 18.00
Osallistujat kiertävät urheilukenttää tunnin ajan vapaalla tyylillä juosten, kävellen miten vaan. Keräystavoite on 5000 €, mistä 60 % palautuu järjestävälle seuralle Kalajoen Junkkareille.

Kunniakierros Himangalla klo 19.00

Särkät Viikkobeach

Kalajoen kristillisen kansanopiston kurssit

Lasten musiikkileiri 2-7.6.2014
tiistaina 3.6. klo 18.00 musiikkileirin opettajien konsertti
lauantaina 7.6. klo 13.00 leiriläisten päätöskonsertti hotelli-Sanin aulassa


Jalkapallokoulu 2-6.6.

TI 03.06.

Mayan urheilukoulu
Rautio klo 10.00
Merenojan kentällä klo 13.00

Kunniakierros Rautiossa

Kalajoen Junkkarien punttikoulu

Kalajoen kristillisen kansanopiston kurssit

KE 04.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Pahkalan koulu
klo 12.00 Rahjan koulu
klo 14.00 Tyngän koulu

Lasten aamu

Kalajoki X-Games 2014
http://www.kalajoki.fi/tapahtumat/kalajoki-x-games-2014

Kalajoen Junkkarien yleisurheilukoulu
Harjoitukset ovat 9-15 vuotialla kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin, ja 7-vuotiaiden ryhmällä kerran viikossa maanantaisin, alkaen kello 18.00.Tervetuloa kaikki v. 2008 - 1999 syntyneet yleisurheilusta kiinnostuneet lapset ja nuoret.

Käsityökeskus Jokisuun koululla avoinna klo 13-17

TO 05.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Raution urheilukenttä
klo 13.00 Merenojan urheilukenttä

S-Market aluekisa klo 18.00

Kalajoki X-Games 2014
http://www.kalajoki.fi/tapahtumat/kalajoki-x-games-2014

Kalajoen Junkkarien punttikoulu

Suunnistus

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

PE 06.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Mehtäkylä koulu 
klo 13.00 Rahjan koulunpiha
klo 15.00 Tyngän koulun piha

Kalajoki X-Games 2014
http://www.kalajoki.fi/tapahtumat/kalajoki-x-games-2014

MLL:n jumppasalivuoro
http://www.kalajoki.fi/tapahtumat/mll-kalajoki-jumppasalivuoro

Beachvolleyturnaus
http://www.kalajoki.fi/tapahtumat/beachvolley-turnaus

Rantakalla
http://www.rantakalla.fi/tanssikalenteri.16.48.html

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

LA 07.06.

Kalajoki X-Games 2014
http://www.kalajoki.fi/tapahtumat/kalajoki-x-games-2014

Merisärkkä
http://www.merisarkka.fi/tpl_site_01.asp?sua=1&lang=1&s=25

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

SU 08.06.

Kalajoen sekakuoron konsertti klo 18.00 Seurakuntakodilla

MA 09.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Pahkalan koulu
klo 13.00 Mehtäkylän koulu

Särkät Viikkobeach

K-Pallo kotiottelu

Kalajoen Junkkarien yleisurheilukoulu
Harjoitukset ovat 9-15 vuotialla kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin, ja 7-vuotiaiden ryhmällä kerran viikossa maanantaisin, alkaen kello 18.00.Tervetuloa kaikki v. 2008 - 1999 syntyneet yleisurheilusta kiinnostuneet lapset ja nuoret.

Himangan Urheilijoiden yleisurheilun maanantaikisat klo 18.30

Kalajoen kristillisen kansanopiston kurssit
http://www.kkro.fi/index.php/kurssit/kurssikalenteri

09.-12.06 SunCAmp jääkiekkoleiri

TI 10.06.

Mayan urheilukoulu
Rautio klo 10.00
Merenojan kentällä klo 13.00

Kalajoen Junkkarien punttikoulu

Suunnistus
KE 11.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Pahkalan koulu
klo 12.00 Rahjan koulu
klo 14.00 Tyngän koulu

Lasten aamu

Kalajoen Junkkarien yleisurheilukoulu
Harjoitukset ovat 9-15 vuotialla kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin, ja 7-vuotiaiden ryhmällä kerran viikossa maanantaisin, alkaen kello 18.00.Tervetuloa kaikki v. 2008 - 1999 syntyneet yleisurheilusta kiinnostuneet lapset ja nuoret.

Käsityökeskus Jokisuun koululla avoinna klo 13-17

Rantakalla
http://www.rantakalla.fi/tanssikalenteri.16.48.html

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

T0 12.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Raution urheilukenttä, sateella Nuorisoseuralla
klo 13.00 Merenojan urheilukenttä, sateella Jäähallin juoksusuoralla

Kalajoen Junkkarien punttikoulu

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

PE 13.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00  Mehtäkylän koululla
klo 13.00 Rahjan koulunpiha
klo 15.00 Tyngän koulun piha

Kunniakierros Raution kentällä klo 19.00

Golfkentän tapahtumia

Beachfutisopen

Merisärkkä
http://www.merisarkka.fi/tpl_site_01.asp?sua=1&lang=1&s=25

Rantakalla
http://www.rantakalla.fi/tanssikalenteri.16.48.html

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

LA 14.06.

Beachfutisopen

Havulan kesän avajaiset klo 11.00

PK-yleisurheilukipailut Rautiossa klo 13.00
http://www.kalajoki.fi/tapahtumat/pk-yu-kilpailut-rautiossa

Saappaanheiton SM-kisat lauantaina ja sunnuntaina. Kisoihin on ilmoittaunut 104 kilpailijaa.

Kädentaitajien Puoti avoinna 14.6.-9.8. ti-pe 10-17, la 10-15 ja sun 12-15 Kalajoentie 1

Supersankarit! - Musiikillinen seikkailunäytelmä
http://www.kalajoki.fi/tapahtumat/supersankarit-musiikillinen-seikkailunaytelma

Rullakiekon maailmanmestarin Sami Markkasen kunniaksi täytekakkukahvit Safaritalossa klo 13-15

Havula

Merisärkkä
http://www.merisarkka.fi/tpl_site_01.asp?sua=1&lang=1&s=25'

Rantakalla
http://www.rantakalla.fi/tanssikalenteri.16.48.html

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

SU 15.06.

Beachfutisopen

Joogapäivä Hiekkasärkillä

Supersankarit! - Musiikillinen seikkailunäytelmä

Havula

MA 16.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Pahkalan koulu
klo 13.00 Mehtäkylän koulu

Himangan Urheilijoiden yleisurheilun maanantaikisat klo 18.30
http://www.himanganurheilijat.fi/yleisurheilu/

Hippokisat
http://www.kalajoenjunkkarit.fi/jaostot/yleisurheilu/kilpailut/hippokisat-16-6-2014/ 

Särkät Viikkobeach

Supersankarit! - Musiikillinen seikkailunäytelmä

Havula

TI 17.06.

Mayan urheilukoulu
Rautio klo 10.00
Merenojan kentällä klo 13.00

Havulan lasten tiistai klo 10.00

Kalajoen Junkkarien punttikoulu

Suunnistus

Havula

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

KE 18.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Pahkalan koulu
klo 12.00 Rahjan koulu
klo 14.00 Tyngän koulu

Lasten aamu

Supersankarit! - Musiikillinen seikkailunäytelmä

Kalajoen Junkkarien yleisurheilukoulu
Harjoitukset ovat 9-15 vuotialla kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin, ja 7-vuotiaiden ryhmällä kerran viikossa maanantaisin, alkaen kello 18.00.Tervetuloa kaikki v. 2008 - 1999 syntyneet yleisurheilusta kiinnostuneet lapset ja nuoret.

Havula

Käsityökeskus Jokisuun koululla avoinna klo 13-17

T0 19.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Raution urheilukenttä
klo 13.00 Merenojan urheilukenttä

Laskuvarjoleiri

Kalajoen juhannus

Kalajoen Junkkarien punttikoulu

Suunnistus
http://www.kalajoenjunkkarit.fi/jaostot/suunnistus2/torstairastit-2014/

Juhannusviikon pinkaus klo 18.00 Hiihtomajalla

Havula

Rantakalla
http://www.rantakalla.fi/tanssikalenteri.16.48.html

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

PE 20.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Mehtäkylän koululla
klo 13.00 Rahjan koulunpiha
klo 15.00 Tyngän koulun piha

Laskuvarjoleiri

Kalajoen juhannus

Merisärkkä
http://www.merisarkka.fi/tpl_site_01.asp?sua=1&lang=1&s=25

Rantakalla
http://www.rantakalla.fi/tanssikalenteri.16.48.html

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

LA 21.06.

Laskuvarjoleiri

Kalajoen juhannus

Merisärkkä
http://www.merisarkka.fi/tpl_site_01.asp?sua=1&lang=1&s=25

Rantakalla
http://www.rantakalla.fi/tanssikalenteri.16.48.html

Särkkäin juhannusravit

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

SU 22.06.

Laskuvarjoleiri

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

MA 23.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Pahkalan koulu
klo 13.00 Mehtäkylän koulu

Himangan Urheilijoiden yleisurheilun maanantaikisat klo 18.30

Särkät Viikkobeach

Supersankarit! - Musiikillinen seikkailunäytelmä

Loma-asuntomessut

Kalajoen Junkkarien yleisurheilukoulu
Harjoitukset ovat 9-15 vuotialla kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin, ja 7-vuotiaiden ryhmällä kerran viikossa maanantaisin, alkaen kello 18.00.Tervetuloa kaikki v. 2008 - 1999 syntyneet yleisurheilusta kiinnostuneet lapset ja nuoret.

Kalajoen kristillisen kansanopiston kurssit

Havula

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

TI 24.06.

Mayan urheilukoulu
Rautio klo 10.00
Merenojan kentällä klo 13.00

Supersankarit! - Musiikillinen seikkailunäytelmä

Loma-asuntomessut

Rakentaja- ja remonttikoulu

Kalajoen Junkkarien punttikoulu

Havula

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

KE 25.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Pahkalan koulu
klo 12.00 Rahjan koulu
klo 14.00 Tyngän koulu

Lasten aamu

Supersankarit! - Musiikillinen seikkailunäytelmä

Loma-asuntomessut

Rakentaja- ja remonttikoulu

Kalajoen Junkkarien yleisurheilukoulu
Harjoitukset ovat 9-15 vuotialla kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin, ja 7-vuotiaiden ryhmällä kerran viikossa maanantaisin, alkaen kello 18.00.Tervetuloa kaikki v. 2008 - 1999 syntyneet yleisurheilusta kiinnostuneet lapset ja nuoret.

Havula

Käsityökeskus Jokisuun koululla avoinna klo 13-17

Rantakalla
http://www.rantakalla.fi/tanssikalenteri.16.48.html

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

TO 26.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Raution urheilukenttä
klo 13.00 Merenojan urheilukenttä

Golfkentän tapahtumia

Supersankarit! - Musiikillinen seikkailunäytelmä

Loma-asuntomessut

Kalajoen Junkkarien punttikoulu

Suunnistus

Havula

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat
Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

PE 27.06.

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Mehtäkylän koululla
klo 13.00 Rahjan koulunpiha
klo 15.00 Tyngän koulun piha

Supersankarit! - Musiikillinen seikkailunäytelmä

Loma-asuntomessut

Lasinäytely Lasin lumo Heikki Ulvi

Havula

Merisärkkä
http://www.merisarkka.fi/tpl_site_01.asp?sua=1&lang=1&s=25

Rantakalla
http://www.rantakalla.fi/tanssikalenteri.16.48.html

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

LA 28.06.

Kalajoen käräjät klo 16.00 Jokelan pappilan pihalla Teatteri Willilakeus

K-Pallo kotiottelu

Supersankarit! - Musiikillinen seikkailunäytelmä

Loma-asuntomessut

Lasinäytely Lasin lumo Heikki Ulvi

Havula

Melontasuunnistus Rahjan saaristo

Merisärkkä
http://www.merisarkka.fi/tpl_site_01.asp?sua=1&lang=1&s=25

Rantakalla
http://www.rantakalla.fi/tanssikalenteri.16.48.html

Sandy Kelt
http://www.sandykelt.fi/ohjelmat

Ravintola Dyyni
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmat

SU 29.06.

Kalajoen käräjät klo 14.00 Jokelan pappilan pihalla Teatteri Willilakeus

Loma-asuntomessut

Lasinäytely Lasin lumo Heikki Ulvi

Havula

Kalajoen kotiseutupäivät

MA 30.06

Mayan urheilukoulu
klo 10.00 Pahkalan koulu
klo 13.00 Mehtäkylän koulu

Himangan Urheilijoiden yleisurheilun maanantaikisat klo 18.30

Särkät Viikkobeach

Loma-asuntomessut

Lasinäytely Lasin lumo Heikki Ulvi

Havula

Rautioviikko

Kalajoen Junkkarien yleisurheilukoulu
Harjoitukset ovat 9-15 vuotialla kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin, ja 7-vuotiaiden ryhmällä kerran viikossa maanantaisin, alkaen kello 18.00.Tervetuloa kaikki v. 2008 - 1999 syntyneet yleisurheilusta kiinnostuneet lapset ja nuoret.

Kalajoen kristillisen kansanopiston kurssit