perjantai 5. joulukuuta 2014

Esteellisyysongelma?


Kalajoen kaupunginhallitus on hyväksynyt tiedoksiannot, joissa on päätetty Pahkalan ja Raution koulujen lakkauttaminen kokouksessaan 17.11.2014. Kalajoen kaupunginhallitus on pyytänyt asianosaisilta kirjalliset lausunnot 5.12.2014 mennessä koulujen lakkauttamisista. Nyt herää kysymys onko kaupunginhallitus esteellinen käsittelemään asiaa, koska on jo aikaisemmin hyväksynyt lakkaustamista koskevat tiedoksiannot.
Hallintolain mukainen esteellisyys
Suomen hallintolain 28 §:n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen seuraavista syistä:
  1. jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen (ns. osallisuusjäävi);
  2. jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (edustajanjäävi);
  3. jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen (intressijäävi);
  4. jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (palvelussuhdejäävi);
  5. jos hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (yhteisöjäävi);
  6. jos hän tai hänen läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan (virasto- ja laitosjäävi); tai
  7. jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu (yleislausekkeeseen perustuva jäävi).
Esteellisyyden ratkaisee yleensä virkamies itse. Monijäsenisen toimielimen (kuten lautakunnan) jäsenen tai esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilö itse ei pääsääntöisesti saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn, mutta häntä voidaan kuulla asiassa

Kaupunginhallitus § 294 17.11.2014
Kaupunginhallitus § 316 24.11.2014
Kaupunginhallitus 9 01.12.2014
9
Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 sekä investointiohjelma vuosille 2015-2019

238/02.02.00/2014
Khall 17.11.2014 § 294

(Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas)
Vuoden 2015 talousarviokehyksen valmistelu aloitettiin huhtikuussa 2014.
Talousarviokehyksen valmistelu perustui yleiseen taloudelliseen tilanteeseen,
ympäristömuutoksiin, jotka sisälsivät myös lainsäädännön muu tokset,
maan hallituksen maaliskuussa 2014 tehtyihin kehysriihen linjauksiin
sekä rakennepoliittiseen ohjelmaan, jonka maan hallitus hyväksyi
30.8.2013.

Rakenteellisia muutoksia vuoden 2015 talousarviossa on Kalajoen Sataman
yhtiöittäminen, joten satama poistuu talousyksikkönä kaupungin talous
arviosta. Sataman poistuminen otettiin huomioon raamissa. Puhdasvesilaitos ja Himangan alueen puhdistamo myytiin syksyllä ulkopuolisille toimi
joille ja niitä ei ehditty ottaa huomioon raamituksessa, mutta niiden siirtyminen pois kaupungin talousarviosta on huomioitu talousarvioesityksessä.
Sataman tuloutus on pääomatuloutusta, joka ei ole tuloslaskelmassa, vaan
pää oma tu lo na rahoituslaskelmassa.

Varhaiskasvatus siirtyy perusturvapalveluista sivistyspalveluihin.
Olennaisia ympäristömuutoksia on tullut raamin antamisen jälkeen ja osittain
vielä lautakuntien esityksenkin jälkeen Tällaisia muutoksia on tullut sivistyspalveluihin kohdistuvina oppilashuollon resurssoinnin lisäystarpeet
sekä kaupungin sisäiseen kuljetuksiin maksetun valtion tuen loppuminen.

Teknisiin palveluihin on tullut jäteveden puhdistajan ilmoittama hinnan koro
tus il moi tus vuodelle 2015 jäteveden puhdistamisesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.5.2014 § 138 palveluille euromääräisen talous
arvioraamin. Talousarviokehys sisälsi veroprosenttimuutoksia sekä tuloveroprosentis sa että kiinteistöveroprosenteissa ja sopeuttamisohjelman, joka on runsaat 1,3 M euroa. Sopeutusohjelma jaettiin palveluille net to menojen suhteessa lukuun ottamatta lomitustoimintaa, joka jäi tarkastelun ulkopuolelle, ja perusturvapalveluita, jolle kohdistettiin vain 250.000 euron sopeutus. Veroprosenttimuutoksista ja sopeutuksesta koostui taloudellinen kokonaisratkaisu, jossa huomioidaan tulevan talousarviovuoden 2015 lisäksi myös tulevien vuosien taloudellisia haasteita. Yleinen taloudellinen tila ja julkisen talouden tila on sellainen, että vuoden 2015 jälkeenkin on varaudut
ta va ratkomaan talouden tasapainoon liittyviä ongelmia. Elokuussa 2013 hyväksytty rakennepoliittinen ohjelma painottaa erityisesti tuottavuuden kasvua kunnallisessa palvelutuotannossa.

Lautakunnat ja pysyvät toimikunnat ovat antaneet esityksensä kaupunginhallitukselle. Palveluissa on tehty sopeuttamistoimenpiteitä. Hallintopalveluiden esitykset pysyivät raamissa. Kehittämispalveluiden talousarvioesityksestä on poistettu yhden projektin tulot ja menot, jotka olivat kahteen kertaan sekä osittain kahteen kertaan olleet palkkauserät. Perusturvapalveluiden esityksestä menoja on vähennetty 29.000 euroa eli 0,07 %.

Sivistyspalveluiden esityksen toimintakate ylittyi 271.000 euroa. Sivistyslautakunnan esitys sisälsi Pahkalan koulun oppilaiden siirtymisen syyslukukauden 2015 alusta Raumakarin koululle. Lisäksi sivistyslautakunnan esitys sisälsi lautakunnan 5.6.2014 päättämät toimenpiteet perusopetuksen, lukion ja Kalajoki Akatemiaan toimintojen sopeuttamista. Sivistystoimenjohtajan talousarvioesitys lautakunnalle sisälsi edellisten lisäksi Raution koulun oppilaiden siirtymisen Pöllän ja Tyngän kouluille syyslukukauden 2015 alusta lukien.

Kaupunginjohtajan esitys sisältää sivistystoimenjohtajan esityksen mukaisesti Raution koulun oppilaiden siirtymisen Pöllän ja Tyngän kouluille syyslukukauden 2015 alusta lukien. Johtajaopettajien toimenkuviin liitetään erikseen määriteltäviä kehittämistehtäviä.

Pöllän koululta siirtyy toimintoja Raution monitoimikeskukseen, joka saneerataan tarkoitusta varten. Saneerauskustannukset on arvioitu 375.000 euroksi. Pöllän koulun mahdolliset korjaukset hoidetaan normaalin vuosittain varattavan korjausmäärärahan mukaisesti.

Lähtökohtana on,
- että oppiympäristöt mahdollistavat jatkossakin laadukkaan opetuksen,
- että tyhjilleen jäävät koulurakennukset myydään ja niistä ei jää käyttökustannuksia kaupungille ja
- että jäljelle jäävien koulujen käyttöaste nousee ja ylipäätänsä kaupungin
ra ken nuk set ovat tehokkaassa käytössä,
  • säästyvillä resursseilla voidaan turvata peruspalveluita ja kehittää niitä.
Säästöt Pahkalan ja Raution koulujen järjestelyistä ovat vuositasolla n.
463.000 euroa. Lisäkustannuksia tulee Raution monitoimikeskuksen sanee
rauk ses ta poistoina 19.000 euroa vuositasolla. Henkilökunnan määrä
vähenee 7 henkilöllä vuositasolla.

Oppilashuollon ja kuljetusten resurssitarvelisäykset otetaan huomioon sivistyspalveluiden talousarviomäärärahoissa.

Em. muutosten jälkeen sivistyspalveluiden raami ylittyy 210.000 euroa.
Teknisille palveluille osoitetaan lisää määräraharaamia yhteensä 100.000
eu roa, josta tekninen lautakunta päättää käyttösuunnitelman hy väk sy mi sen
yhteydessä. Lisäraami on tarkoitettu yksityisteiden avustustarpeisiin ja jäteveden puhdistuksen hinnan korotuksiin.

Em. muutosten jälkeen vuosikate on 4,3 M euroa ja ylijäämä 0,5 M euroa.
Kun otetaan huomioon veroprosenttien korotukset ja sopeutustoimenpiteet,
vuosikate jää jonkin verran tavoiteltua alhaisemmaksi.Kaupunginhallitus kuulee 17.11.2014 palveluvastaavia ja palvelualue vastaavia talousarvioesityksistä 2015.

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi ja investointiohjelmaksi annetaan kau pun ginhallitukselle em. esittelyjen jälkeen.
17.11.2014 tapahtuvan esittelyn yhteydessä on mukana talousarvioesitykset
käyttötaloudesta ja investoinneista.

Esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2015 talousarvion käyt tö ta lousosa
ja investointiosa.
Talousjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee esittelyt tietoonsa saatetuksi.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee esittelyt tietoonsa saatetuksi.
Kaupunginhallitus:
Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn
klo 14.11 – 19.45.
Kaupunginsihteeri Otso Juvonen esitteli vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden kohdat toiminnanohjaus, keskusvaalilautakunta ja konserniohjaus.

Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero osallistui tämän asian
käsittelyyn klo 14.11 - 15.10. Henkilöstöjohtaja esitteli vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden kohdan henkilöstöohjaus.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Jorma Untinen saapui ko koukseen
klo 14.55.

Merkittiin, että perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilampi osallistui tämän
asian käsittelyyn klo 14.11 - 16.20 . Perusturvajohtaja Anne Mä ki-Leppilampi ja sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä esittelivät hyvinvointipalveluiden
organisoitumista, jossa olisi yhteistä perusturvan ja sivistyspalvelujen hallinnosta/toi minnasta mm. nuorisotyö, perhetyö, perheneuvola, kuraattoritoiminta, yksilövalmentaja, etsivä nuorisotyö, aamu- ja iltapäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, esiopetuksen keskittäminen sekä kirjasto/tietohallinta palvelut ja arkistointi.

Perusturvajohtaja esitteli vuoden 2015 talousarvion käyttöta louden kohdan perusturvapalvelut.
Merkittiin, että kaupunginhallitus keskeytti kokouksen ja piti kahvitauon klo
    1. 16.35.
Merkittiin, että ICT -päällikkö Sami Krank osallistui tämän asian käsittelyyn
klo 14.11 - 17.05 . ICT -päällikkö esitteli vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden kohdan ICT -palvelut.

Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä osallistui tämän asian käsittelyyn klo 14.11 - 19.40. Sivistystoimenjohtaja esitteli vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden kohdan sivistyspalvelut.Merkittiin, että talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo osallistui tämän asian käsittelyyn klo 17.06 – 17.25.

Merkittiin, että kaupunginhallitus keskeytti kokouksen ja piti tauon klo 18.55
- 19.05.
Kaupunginhallitus merkitsi esittelyt tietoon saatetuksi ja totesi, että seuraavassa kokouksessa jatketaan talousarvion esittelyjä mm. talousarvon käyttötalousosan kohdat talousohjaus, yleishallinto, kehittämispalvelut, tekniset palvelut ja talousarvion investointiesitykset.

Khall 24.11.2014 § 316
(Valmistelija: talousjohtaja Juhani Yliparkas)
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion esittelyt tietoonsa saatetuksi.

Kaupunginhallitus:
Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn
klo 16.55 – 19.45.

Merkittiin, että elinkeinojohtaja Miia Himanka osallistui tämän asian käsittelyyn
klo 16.55 – 17.14. Elinkeinojohtaja esitteli vuoden 2015 talousarvion
käyttö talouden kohdan elinkeinopalvelut.

Merkittiin, että maaseutujohtaja Antti Pulkkinen osallistui tämän asian
käsittelyyn klo 17.15 – 17.44. Maaseutujohtajajohtaja esitteli vuoden 2015
talousarvion käyttötalouden kohdan maaseutupalvelut.

Merkittiin, että tekninen johtaja Marko Raiman osallistui tämän asian käsittelyyn klo 17.45 – 19.35. Tekninen johtaja Marko Raiman esitteli vuoden
2015 talousarvion käyttötalouden kohdan tekniset palvelut. Tekninen johtaja
Marko Raiman esitteli vuoden 2015 talousarvion investointiesitykset.

Talousjohtaja Juhani Yliparkas esitteli vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden kohdan talousohjaus.

Kaupunginsihteeri Otso Juvonen esitteli vuoden 2015 talousarvion käyt tö-
ta lou den kohdan yleishallinto.

Kaupunginhallitus merkitsi esittelyt tietoon saatetuksi.

Khall
(Valmistelija: talousjohtaja Juhani Yliparkas)

Talousarviokirja 2015 on tämän esityslistan oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginjohtaja ehdotus esitellään

kaupunginhallituksen kokouksessa.Kaupunginhallitus:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti