tiistai 28. elokuuta 2012

Valtuustoaloite ja tutkintapyyntö


Valtuustoaloite ja tutkintapyyntö

Olen tehnyt valtuustoaloitteen 29.5.2012

VALTUUSTOALOITE: POLIISIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA HÄTÄKOKOUKSEEN

Kalajoen kaupungin valtuuston työjärjestyksen 5 § Valtuutettujen aloitteet:

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.
Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä,
miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kalajoen kaupungin edustajana Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukunnassa on valtuutettu Kullervo Niemelä.

Poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin hallinnosta annetun lain ja asetuksen mukaisesti poliisin neuvottelukunta. Asetuksen 11 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on:
  1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
  2. tehdä aloitteita poliisin toiminna kehittämiseksi
  3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
  4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.


Olen toimittanut valtuustoaloitteen tietooni poliisiasiainneuvottelukunnan jäsenelle valtuutettu Kullervo Niemelälle sekä poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajalle sekä suoraan Jokilaaksojen poliisilaitokselle. Kalajoen kaupunginvaltuuston on valvottava, että valtuutettu Kullervo Niemelä hoitaa tehtävänsä lain edellyttämällä tavalla.


Koska valtuuston jäsenenä on Jokilaaksojen poliisi Tomi Reinikainen, niin tämä valtuustoaloite menee nyt todistettavasti poliisin tietoon valtuustolle ja lisäksi erikseen poliisi Tomi Reinikaiselle ja Kullervo Niemelälle.


Poliisilaki 1 § Poliisin tehtävä
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.
Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. (19.1.2001/21)
Poliisin on suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.

Esitutkintalaki
Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus
2 §
Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty.


Tässä prosessissa keskeisiä asioita:
Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/10/kiirehtimispyynto.html
Selvitys kauppasopimuksen tekemisestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html
Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.fi/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html
Markku Koski tunnusti oikeudessa, että Kera Oy oli moittinut häntä, kun hän meni mukaan PR-Teollisuus Oy:hön ja vielä hallituksen puheenjohtajaksi, vaikka yritys oli markkinoilta poistettavien listalla. Jokainen voi nyt päätellä, tiesikö Markku Koski törkeästä petoksesta vai ei. Myyjä eli Kera Oy oli päättänyt etukäteen, että PR-Teollisuus Oy poistetaan markkinoilta. Keran varatoimitusjohtaja Seppo Arponen oli luvannut pelastaa Markku Kosken ja näin myös tehtiin. On otettava huomioon, että Markku Koski on toimillaan aiheuttanut minulle tilanteen, jossa on minulle ehdottoman vankeustuomion vaaran. Nyt on tutkittava onko Markku Koski antanut väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salannut siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Rikoslaki 15 luku 6 § Väärä ilmianto
Joka antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että ilmiannettu pidätetään, vangitaan tai joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein, on tuomittava väärästä ilmiannosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.


Juridinen argumentointi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html
PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html
Tässä suullinen todistus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html
ja koko prosessi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/


Natura-asiat: Valitus ja purkuhakemus
http://naturansalat.blogspot.fi/2012/05/valitus-ja-purkuhakemus.html
Natura – Suomen suurin rikos?
http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2012/03/natura-suomen-suurin-rikos.html
Rahjan saariston Natura-asiat
http://naturansalat.blogspot.fi/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html
Kallan karien lakikirjat
http://kalajoenhistoria.blogspot.fi/2012/02/kallan-karien-lakikirjat.html
Korkein oikeus on vahvistanut päätöksellään Kallan karien itsehallinnon 24.11.1989.


Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksen 28.11.2005 perusteella Kalajoen Keskusta päätti kantaa kortensa kekoon Erkki Ahon maineen mustamaalaamisessa. Keskeisessä roolissa tässä asiassa oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä , koska eduskuntavaalit oli tulossa sekä Kalajoen kunnan hallintojohtaja Pekka Ollila.
Kalajoen kaupunginhallitukseen tuotiin kiireellisenä asiana 12.12.2005 § 343 ohi esityslistan nimikkeellä ”Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella”. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto käy asiasta periaatekeskustelun ja päättää mahdollisista toimenpiteistä.
Tein valtuuston pyytämän selvityksen 1879 sivua. Kuvassa Kalajoen kaupunginvaltuustolle tekemäni aineisto, mikä on nyt julkinen ja Kalajoen kaupunginarkistossa. Aineisto todistaa syyttömyyteni kaikkiin rikoksiin, joista minut on tuomittu. Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä esti minua antamasta valtuustonkokouksessa selvitystä asioista jota valtuusto minulta pyysi. Katson, että valtuustonpuheenjohtaja Raili Myllylä syyllistyi luottamusaseman väärinkäyttöön estäessään minulta selvityksen antamisen virallisessa valtuustonkokouksessa.
Rikoslaki 36 luku 5 § (24.8.1990/769)
Luottamusaseman väärinkäyttö
Jos se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa
1) ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta, tai
2) jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta
ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, hänet on tuomittava luottamusasemanväärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.


Lisäksi epäilen, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja syyllistyi rikoslain 15 luku 10 §:n tekoon
10 § (24.7.1998/563)Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen. Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmisryöstön, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (24.1.2003/17)


Olen joutunut Kalajoen systemaattisen syrjinnän kohteeksi jo lähes 30 vuoden ajan koska olen puolustanut rehellisyyttä, avoimuutta, totuutta ja lainmukaisuutta. Vaadin syrjinnän lopettamista ja Kalajoen kaupungin vetäytymistä matkailusta. Raili Myllylän on vedettävä omat johtopäätökset asiassa ja siitä asiasta vastaa viime kädessä Keskustapuolueen kunnallisjärjestö Kalajoella.
Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html
Kunnan monopoli
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/kalajoen-kunnan-monopoli-rsytt.html
Kylpylä rakennetaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/kylpyl-rakennetaan.html
Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi julistamisella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html
Konkurssilta pelastaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/hotelliasiaa-ajettiin-kuin-krmett.html
Onko Torstilla puhdas omatunto?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/12/onko-torstilla-puhdas-omatunto.html

Matkailukuume riivaa kuntia

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/10/matkailukuume-riivaa-kuntia.html

Luonnollisesti valtuuston puheenjohtajan Raili Myllylän toiminnasta on aiheutunut minulle valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä, joista vaadin korvauksia korkoineen. Onko Raili Myllylä toiminut yksin? Ei voi välttyä vaikutelmalta, ettei ole toiminut yksin.
Olen joutunut rehellisyyteni johdosta törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/04/lehdistotiedote.html
Suomussalmen tapaus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/08/jumalisjoen-lohi-ay-ja-emajoen-lohi-oy.html


Suomalaiset eivät saa Suomessa oikeutta ja perustellusti voidaan sanoa, että Suomi ei ole oikeusvaltio, koska

Oikeuspoliittinen keskustelutilaisuus Linnassa 06.05.1992 kl 19.00

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/10/oikeuspoliittinen-keskustelutilaisuus.html

Salaisen kauppakirjan paljastava sisältö

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/salaisen-kauppakirjan-paljastava.html

Suomen suurin omaisuudenryöstö – yrityksiä kaadettiin massamuotoisesti

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/suomen-suurin-omaisuudenryosto.html

Velkakirjojen myynti Arsenal Oy:lle

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/velkakirjojen-myynti-arsenal-oylle.html

Arsenal – Suomen suurin hautausmaa

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/arsenal-suomen-suurin-hautausmaa.html


Virkamiesterrorismi, hyvä-veli-järjestelmä ja kollegiaalinen suojelujärjestelmä
http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2012/04/virkamiesterrorismi-hyva-veli.html
Pankkikriisin karmea totuus
http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/pankkikriisiselvitys-karmea-totuus.html


Kalajoen kaupungin on lopetettava syrjiminen ja vetäydyttävä matkailusta.
Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta ja aiheutettujen taloudellista vahinkojen ja henkisten kärsimysten täydellistä korvaamista.
Kalajoella 28.08.2012
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti