perjantai 18. huhtikuuta 2014

Kaupunginhallitukselle esitys Raution koulun lakkauttamiseksi


Tätä esitys ei ole käsitelty sivistyslautakunnassa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että sivistystoimenjohtaja on tehnyt esityksen suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa ohittaen sivistyslautakunnan. Raution koulun sulkemispäätöksen toteutus on esitetty vasta vuoden päähän. Rautiolaisten omille suunnitelmille on viitattu kintaalla.
Raution koulu tulilinjalla
Miksi päätösesitys pitää tehdä nyt kun asia on ajankohtainen vasta vuoden kuluttua?
Jos Raution koulu suljetaan niin mihin käyttöön koulua on ajateltu? Kuka ostaa kivikoulun?


Esitys opetuspalveluiden rakenteen uudistamiseksi Kalajoen Raution alueella

256/12.00.00/2013

Khall
(Valmistelija: sivistysjohtaja Esa Siirilä)

Yleistä

Opetuspalvelujen rakennetta kuvataan useimmiten kouluverkkona. Se on ollut ja tulee olemaan jatkuvasti ajassa kehittyvä ja muuttuva Suomenkin kunnissa ja kaupungeissa. Niin on ollut Kalajoellakin siitä alkaen, kun ensimmäinen vain pojille tarkoitettu kansakoulu 3.10.1881 kaupungissa aloitti. Muutokseen johtavia syitä ja tekijöitä on eri aikoina ollut erilaisia. Sen sijaan päätöksentekijöiden tavoitteet ja tarkoitukset ovat olleet eri aikoina hyvinkin samanlaisia. On pyritty ja pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle hyvä opetus resurssien tarkoituksenmukaisella käytöllä. Edellisen kerran Kalajoen ja Himangan kaupunginvaltuustot tekivät kouluverkkoa koskevia päätöksiä noin kymmenen vuotta sitten.

Erkin kommentti: Ylläoleva esitys on pelkkää sanahelinää, mikä liittyy varsin huonosti käsiteltävänä olevaan asiaan.

Esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen opiskelussa tapahtumassa olevat merkittävät valtakunnalliset muutokset, kaupungin talouden kestävyyden turvaaminen sekä tavoite varmistaa tulevina vuosina laadukas ja korkeatasoinen opetus ja vetovoimainen koulutustarjonta ovat nostaneet esiin selkeän tarpeen tarkastella näiden palvelujen järjestämisen rakennetta jälleen myös Kalajoen kaupungissa.

Erkin kommentti: Tämä on taustatietoa, mikä ei suoranaisesti liity Raution koulun sulkemispäätökseen.

Valtion linjaukset opetuspalvelujen uudistamisessa

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Uudistusprosessi etenee siten, että uusi opetussuunnitelma otetaan kouluissa käyttöön viimeistään 1.8.2016. Opetushallitus on julkaisut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnoksen 14.11.2012. Valmiina uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma on 31.12.2014. Tämän jälkeen valmistellaan paikalliset opetussuunnitelmat syksyyn 2016 mennessä.

Erkin kommentti: Tämä on taustatietoa, mikä ei suoranaisesti liity Raution koulun sulkemispäätöksen perusteluihin.

Uudistuksen yhteydessä myös esiopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelma uudistuu ja vapaaehtoisuudesta ollaan siirtymässä pois. Esiopetuksen perustavoitteena tulee säilymään lapsen kehityksen ja oppimisedellytyksien tukeminen yhdessä kotien ja huoltajien kanssa sekä hänen sosiaalisten taitojen ja terveen itsetunnon vahvistaminen eli valmentaminen koulun aloittamiseen.

Erkin kommentti: Ylläoleva on taustatietoa, mikä ei suoranaisesti liity Raution koulun sulkemisperusteisiin.

Uusi tuntijako antaa mahdollisuuden myös alakouluikäisille oppilaille opiskella enemmän taito-, taide- tai kieliopintoja tai muita oppiaineita omien taipumustensa ja kiinnostuksensa mukaan. Ruotsin kielen opetus alkaa kuudennella vuosiluokalla nykyisen seitsemännen luokan sijaan. Tietotekniikan käyttö ja hyödyntäminen korostuu opetuksessa ja tärkeänä opettajien täydennyskoulutusteemana sekä koulujen resursoinnissa huomioitavana kokonaisuutena. Kaupungin on huolehdittava varustetaso ajanmukaiseksi ja varmistettava opetushenkilöstön osaaminen sekä tarvittava tekninen tuki viimeistään vuoteen 2016 mennessä.

Erkin kommentti: Ylläoleva on taustatietoa, mikä ei suoranaisesti liity Raution koulun sulkemisperusteisiin.

Näiden opetuksen sisältöön ja tavoitteisiin vaikuttavien muutosten lisäksi valtiovalta on julkisen talouden kestävyysvajeen voimakkaan kasvun vuoksi supistanut merkittävästi ja on supistamassa esi-, perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön (esim. kansalaisopistot) suunnattua valtion rahoitusta.

Erkin kommentti: Ylläoleva on taustatietoa, mikä ei suoranaisesti liity Raution koulun sulkemisperusteisiin.

Perusopetuksen valtionosuus on pudonnut lähes 60 %:sta Kalajoellakin alle 30 %:iin ja lukio-opetuksessa 40 %:iin. Lisäksi on muutettu toisen asteen koulutuksen järjestäjien saaman rahoituksen ehtoja niin, että siihen vaikuttavat oppilaitoksen opiskelijamäärän ohella opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin pääseminen sekä opiskelijoiden opintosuoritukset.

Erkin kommentti: Ylläoleva on mielipide, jota ei ole todistettu ja se ei suoranaisesti liity Raution koulun sulkemisperusteisiin uskottavalla tavalla.

Koulutuksen järjestäjälle yllä kuvatut muutokset opintojen rakenteessa, toteutuksessa ja rahoituksessa asettavat monia haasteita oppimisympäristöjen, koulutuksen laadun ja henkilöstön osaamisen, talouden tasapainon sekä oppilaitosten yhteistyön ja vetovoimaisuuden osalta.

Erkin kommentti: ylläoleva ei suoranaisesti liity Raution koulun sulkemisperusteisiin.

Niukkenevien resurssien ja korkeatasoisen opetuksen yhteensovittaminen

Koulujen ja opetusryhmien on oltava riittävän kokoisia, jotta opetus- ja kasvatustoiminnalle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa käytettävissä olevien taloudellisten resurssien puitteissa. Oppilaiden lukumäärän suhde verrattuna opettajien, avustajien, iltapäivä- ja aamupäivätoiminnan ohjaajien ja muun koulun henkilöstön määrään tulee olla taloudellisesti kestävä. Opetustilojen kuten kaupungin kaikkien tilojen on oltava tehokkaassa käytössä yli hallintorajojen.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti on yleisiä periaatteita, joita ei ole konkreettisella ja uskottavalla tavalla sovellettu Raution koulun sulkemisperusteina.

Ajankohtaiseksi opetuspalvelujen järjestämisen kokonaisrakennetta koskevan päätöksenteon tekee Kalajoen kaupungissa myös se, että useita kouluja on tilojen korjauksen tai lisärakentamisen tarpeessa. Viime vuosina tällaista tarvetta on havaittu ja tuotu esiin Vuorenkallion, Rahjan, Raumankarin, Pohjankylän ja Etelänkylän koulun sekä Raution kylän ja Kalajoen lukion osalta. Kaupungin keskustan alueella kaikki nämä kunnostusta tai lisärakentamista vaativat koulut ovat lisäksi varsin lähellä toisiaan.

Erkin kommentti: Ylläoleva ei suoranaisesti uskottavalla ja perustelulla tavalla lity Raution koulun sulkemisperusteisiin.

Toisaalta näiden tarpeiden ohella huomioitavana on uusi koulurakennus Tyngällä, joka on vajaakäytössä oppilasmäärällä mitattuna. Opetuksen tilakustannusten hallitsemiseksi on opetustiloja käytettävä tehokkaasti ja joustavasti. Tämän varmistamiseksi valmistellaan toimintatapa, jossa koko kaupungin alue muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Kaupunginvaltuusto päättää, missä Kalajoen koulut sijaitsevat ja jatkossa sivistyslautakunta päättää toimintamallin valmistelun jälkeen, millä tavoin oppilaat sijoittuvat kouluihin.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti on virkamiehen todistus siitä, että Tyngän koulu oli virheinvestointi ja rakennettiin väärään paikkaan. Tämän virheinvestoinnin seurauksista joutuvat kärsimään ennenkaikkea rautiolaiset.

Hajautettu aluekouluratkaisu koko kaupungin opetuspalvelujen tasapainoisen kehittämisen runkona

Opetuspalveluihin liittyvät rakenteelliset ratkaisut koskettavat varsinkin kaupungin keskustan ulkopuolella asuvia kaupunkilaisia. Kalajoen kaupunki on osallistunut vuosittain aktiivisesti kylien kehittämiseen mm. Leader -toimintaa rahoittamalla ja kehittämisavustuksin. Kylien elinvoimaisuuden turvaamiseen on kehitettävä myös uusia toimintatapoja ja työhön on osoitettava riittävästi resursseja ja muuta tukea. Maaseutupalveluiden toimesta kehitetyn Kyläkoordinaattori -hankkeen toimintaa on tuettava niin, että sen tarjoamat mahdollisuudet kylätoiminnan aktivointiin ja eri toimijatahojen verkottumiseen ovat mahdollisimman laajasti käytössä Kalajoen kylissä.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti ei mielestäni liity millään tavoin Raution koulun sulkemisperusteisiin.

Nyt esillä olevassa esityksessä opetuspalvelujen uudelleenjärjestelystä keskeisenä arvovalintana on hajautettu, koko kaupungin alueen kattava, useiden perusopetusta ja tarvittaessa esiopetusta tarjoavien elinvoimaisten koulujen verkosto. Perusopetuksen tarjonnan rungon muodostavat Kalajoen keskustaajaman, Himangan, Raution ja Tyngän aluekoulut.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti paljastaa virkamiehen esityksen siitä, että Vuorenkallion, Etelänkylän, Rahjankylän, Raution, Mehtäkylän ja Pahkalan koulut ovat tappolistalla.

Ratkaisussa on huomioitu myös kaupungin kaavallinen suunnittelu ja sen mahdollisuudet, mikä määrittää asuinalueiden kehittymistä kaupungin eri osissa sekä talousalueen mahdollisten suurhankkeiden ja elinkeinoelämän kehittymisen vaikutukset kaupungin asukasmäärään ja koulujen oppilasmääriin.

Erkin kommentti: Ylläolevalla tekstillä yritetään vakuuttaa vähemmän uskottavalla ja todistetulla tavalla edelläesitettyä väittämää.

Vaikutukset henkilöstöön

Toistaiseksi Kalajoen kaupungin palvelukseen palkattujen opettajien, avustajien ja ohjaajien työsuhteiden jatkumiseen esitetty ratkaisu ei vaikuta. Eläköitymisiä ja muita mahdollisuuksia hyödynnetään niin, että lakkaavien koulujen henkilöstö voi jatkaa työskentelyä muilla kouluilla. Uusien henkilöiden rekrytoinnin sijaan opetus- ja muita tehtäviä tarjotaan ensin heille.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti todistaa, ettei ketään irtisanota joten palkkakuluissa ei synny säästöjä.

Kaupungin YT-toimikunnassa käydyssä keskustelussa suhtauduttiin myönteisesti esillä olevaan rakenneratkaisuun ja todettiin sen turvaavan henkilöstön asemaa.

Asian valmistelun vaiheet

Kaupunginjohtaja nimesi asiaa valmistelemaan alan viranhaltijoista koostuneen työryhmän 27.8.2013 ja tämän ryhmän raportti "Opetuspalveluiden uudelleenorganisointi" valmistui 31.10.2013. Raportissa esitettiin kokonaisratkaisu ja sen perusteena olevat laskelmat esi-, perus- ja lukio-opetuksen järjestämisen rakenteeksi Kalajoen kaupungissa.

Erkin kommentti: Historia tietoa asiasta.

Raportin valmistuttua ehdotuksesta käytiin kaupungissa monipuolista keskustelua eri foorumeilla. Kaupunginhallitus linjasi prosessin seuraavia vaiheita kokouksessaan 13.1.2014 ja päätti opetuspalvelujen rakenteen uudistamisprosessin etenemisestä ja menettelytavoista. Kokouksessaan 20.1.2014 kaupunginhallitus päätti kuulemisista ja niiden perustana olevan esityksen tarkemman sisällön.

Erkin kommentti: Kuulemistilaisuutta ei järjestetty Raution koululla. Raution Nuorisoseuralla pidetyssä kuulemistilaisuudessa oli paikalla vain muutama valtuutettu. Raution koululla on käynyt vain murto-osa valtuutetuista.

Asiaa käsiteltiin seuraavan kerran kaupunginvaltuuston iltakoulussa 27.1.2014, jonka jälkeen suoritettiin kuulemiset avoimina yleisötilaisuuksina Raumankarin 3.2.2014, Merenojan 5.2.2014 ja Raution koululla 6.2.2014 ja pyydettiin kaikkien koulujen johtokuntien ja OAJ:n Kalajoen paikallisyhdistyksen lausunnot asiassa.

Tämän jälkeen asiaa käsiteltiin kaupunginvaltuuston iltakoulussa 10.2.2014 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 11.2.2014.
OAJ:n paikallisyhdistyksen hallituksen kanssa käytiin neuvottelut asiasta 13.2.2014 ja YT-toimikunnassa 18.2.2014.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa seuraavan kerran 17.2.2014 ja päätti, että asiassa käydään lisäneuvottelut Pahkalan koulun johtokunnan, kyläyhdistyksen ja koulunjohtajan kanssa 11.3.2014, Raution ja Pöllän koulun johtokunnan, kyläyhdistyksen ja koulunjohtajan kanssa 24.2 2014 sekä keskustaajaman osalta yhteinen neuvottelun Vuorenkallion koulun johtokunnan, koulunjohtajan, Etelänkylän koulun johtokunnan, koulunjohtajan, Rahjan koulun johtokunnan, kyläyhdistyksen ja koulunjohtajan, Merenojan koulun rehtorin ja Pohjankylän koulun rehtorin kanssa 10.3.2014.

Erkin kommentti: Lisäneuvottelut on vain nimi käydylle junttaukselle ja mielepiteiden painostavalle muokkusyritykselle. Tietoni perustuu paikkaolleiden kommenteihin.

Kaupunginvaltuuston iltakoulussa asiaa käsiteltiin 17.3.2014 ja kaupunginhallituksessa 21.3.2014, jolloin kaupunginhallitus päätti, että selvitetään siirtymistä koko kaupungin käsittävään yhteen oppilaaksiottoalueeseen sekä keskustan alueella (Pohjankylä, Etelänkylä, Vuorenkallio) yhden johtajan/rehtorin -malliin nykyisen kolmen johtajan mallin sijaan.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti ei liity Raution koulun sulkemisperusteisiin.

Sivistystoimenjohtaja:

Kuulemisten, käsittelyjen ja neuvottelujen jälkeen esitän, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle päätettäväksi Kalajoen kaupungin opetuspalvelujen rakenteen uudistamisen osalta koskien Raution aluetta seuraavan ratkaisun:

Raution alue

Raution alueella on yksi koulu. Nykyisestä Pöllän koulusta tulee Raution kylän koulu syyslukukauden 2015 alkaessa. Sen oppilasmäärä kasvaa nykyisestä 42:stä vuosiluokkien 1 - 6 oppilaasta 75:een oppilaaseen. Lisäksi koululla on tilat esiopetukselle. Ryhmäperhepäivähoidon ja ap/ip-toiminnan käytössä nykyisin olevat tilat otetaan opetuskäyttöön ja niihin tehdään tarvittavat muutokset. Esiopetus on mahdollista järjestää myös kunnostettavan Raution monitoimikeskuksen tiloissa (kts. myöhemmin), mikä toisi lisää väljyyttä opetustiloihin Pöllän koululla.

Erkin kommentti: Rautiolaisten keskuudessa on yksimielisyys siitä, että Rautiossa on tulevaisuudessa vain yksi koulu. Rautiolaisten oma tavoite on uusi koulu Nuorisoseuran , monitoimitalon ja urheilukentän läheisyyteen. Sivistystoimenjohtajan esitys on tehty siten kuin rautiolaisten omaa esitystä ei olisi olemassakaan.

Pöllän koulun sijainti on etäisyyksien suhteen hyvä, sillä 42:stä vuosiluokkien 1 - 6 oppilaasta vain 3 oppilasta on koulukuljetuksen piirissä. Pöllän koulun etäisyys Raution koulusta on 3,6 kilometriä.

Kuljetusoppilaiden 1 - 6 kokonaismäärä ei kasva nykyiseen Raution tilanteeseen verrattuna eikä näiden oppilaiden koulukuljetuksista aiheutuva kustannus, joka on noin 53 000 euroa/vuosi. Nykyisen Raution koulun oppilaista valtaosa on koulukuljetuksen piirissä, sillä koulun nykyisestä 40:stä vuosiluokkien 1 - 6 oppilaasta vain 7 oppilasta ei ole kuljetuksen piirissä ja kaikki esioppilaat kuljetetaan. 0-2 lk oppilaista kymmenen oppilasta on oikeutettu kuljetukseen koululiidun kriteereiden perusteella koulumatkan vaarallisuuden vuoksi, esioppilaista kolme on oikeutettu kuljetukseen yli 3 kilometrin matkan vuoksi ja 3-6 lk oppilaista 27 oppilasta yli 5 kilometrin matkan vuoksi.

Erkin kommentti: Ylläolevat asiat on syytä tarkistaa luotettavasti, sillä on tiedettävä tarkkaan kuinka monta oppilasta on kullakin luokalla ja mitä ovat tarkat kuljetuskustannukset ja miten ne muodostuvat. Nyt näitä tietoja pääksentekijöillä ei ole tiedossa samoinkuin ei ole tiedossa millaisia remonttikustannuksia lisääntyvä oppilasmäärä aiheuttaa toimitiloille.

Typön ja Kärkisen kylän oppilaat siirtyvät opiskelemaan Tyngän aluekoululle syyslukukauden 2015 alkaessa. Koulu on suunniteltu vähintään noin 140 oppilaan opinahjoksi eli kouluun jää vielä muutoksen jälkeen käyttämätöntä tilakapasiteettia. Oppilaiden kuljetusaika Kärkisistä Tyngälle on 20 minuuttia ja Typöstä 10 minuuttia.

Erkin kommentti: Kuinka monta oppilasta Typpöstä ja Kärkisestä siirtyy Tyngän koululle? Mitä kustannuksia sitä muodostuu? Nämä kulut ovat arvailujen varassa.

Raution monitoimikeskuksen toimisto- ja kirjastotilat muutetaan ryhmäperhepäivähoidon, terveydenhoitajan, päivähoidon ohjaajan ja ap/ip -toiminnan ja esiopetuksen tarpeisiin sopiviksi. Kirjaston kävijämäärät ovat hyvin pieniä (keskimäärin 14 henkilöä/ilta, kolmena iltana viikossa) ja muutoksessa voidaan hyödyntää kirjastohenkilöstön eläköitymistä. Kirjastoautolla on alueella 10 pysäkkiä ja kirjaston poistuessa kirjastoautolle tulee lisää yksi uusi pysäkki (2 tuntia kerrallaan) monitoimikeskuksen pihalle. Tilojen saneerauksen kustannusarvio on (299 m2) 370 000 €. Muutos toteutetaan syksyyn 2015 mennessä.

Erkin kommentti: Kuinka paljon säästetään Raution kirjaston lopettamisella? Mitkä ovat haittavaikutukset kirjaston sulkemisen johdosta? Jos monitoimitilan remontti tulee maksamaan 370 000 euroa ja Pöllän koulu ? Eruoa, niin onko järkevää tehdä tällaisia remontteja jos vaihtoehtona on uusi koulu.

Nykyisen Raution koulun esi-, perus- ja erityisopetuksen henkilöstömenot vuonna 2013 olivat yhteensä 217 008 euroa, vuotuiset (ilman rakennusten poistokustannusta 6 243 euroa/vuosi) kiinteistönhoito,siivous ja ruokakuljetukset yhteensä 69 708 euroa. Kustannusvaikutuksena ratkaisulla saavutetaan vuotuisissa opetuspalveluiden käyttömenoissa säästöä noin 287 000 - 50 000=237 000 euroa, koska oppilaiden siirtyminen Pöllän koululle aiheuttaa yhden opettajan lisätarpeen siellä.

Erkin kommentti: Rohkenen epäillä 237 000 euron kustannussäästöä, jos sitä ei pystytä erittelemään ja tarkistamaan luotettavalla tavalla. Johdetaanko näillä tiedoilla luottamusmiehiä tietoisesti harhaan? Eikö virkamies toimi virkavastuulla?

Rautioon rakennetaan uusia opetustiloja oppilasmäärän kehityksen ja kiinteistön käytettävyyden mukaan. Ennen kuin koulun tiloja ryhdytään peruskorjaamaan, arvioidaan oppilasmäärän, oppilaiden sijoittumisen ym. seikkojen perusteella, onko ratkaisuna peruskorjaus vai uusien tilojen rakentaminen/kunnostaminen muualle Raution kylän alueella. Peruskorjauksen/uudisrakentamisen toteuttamisajankohta tarkentuu oppilasmäärän kehityksen mukaan.

Kaupunki pyrkii omalla toiminnallaan käytettävissä olevin keinoin varmistamaan, että Raution kylän keskustaan saadaan liikenneturvallisuutta parantava kevyen liikenteen väylä. Tämän tavoitteen saavuttamisen ja muun Raution kylän kehittämisen tueksi perustetaan yhteinen työryhmä, joka koostuu alueen kaupunginvaltuutetuista ja kaupungin valmistelevista viranhaltijoista.

Erkin kommentti: Päätösesityksestä ei tarkkaalleen selviä mitä ovat todelliset kustannussäästöt? Miksi rautiolaisten omaa tahtoa asiassa ei ole otettu huomioon?
Päätösesitys on vedesty hatusta. Siis ensi on tehty Raution koulun sulkemispäätös ja sitten on ryhdyttu epätoivoisesti keksimään syitä koulun sulkemiselle ilman luotettavaa ja tarkistettavissa olevaa tietoa kustannussäästöistä. Raution kannalta päätösesitys on katastrofi. Kysymys on Raution tulevaisuudesta ja kylän vetovoimasta, mikä päätösesityksellä tuhotaan lopullisesti.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että

1) Raution koulu lakkautetaan syyslukukaudesta 2015 alkaen, että

2) nykyisestä Pöllän koulusta tulee Raution kylän koulu syyslukukauden 2015 alkaessa, että

3) Typön ja Kärkisen kylän oppilaat siirtyvät opiskelemaan Tyngän aluekoululle syyslukukauden 2015 alkaessa, että

4) Raution monitoimikeskuksen toimisto- ja kirjastotilat muutetaan ryhmäperhepäivähoidon, terveydenhoitajan, päivähoidon ohjaajan ja esiopetuksen sekä ap/ip-toiminnan tarpeisiin sopiviksi

5) Rautioon rakennetaan uusia opetustiloja ja peruskorjataan vanhoja oppilasmäärän kehityksen ja kiinteistön käytettävyyden mukaan ja huomioiden myös Tyngän aluekoulun oppilasmäärän kehitys. Asian tarkastelu tehdään viimeistään vuonna 2018

6) Raution kylän kehittämisen tueksi perustetaan yhteinen työryhmä, joka koostuu alueen kaupunginvaltuutetuista ja kaupungin valmistelevista viranhaltijoista

Rautiolaisten on itse syytä tietää ja selvittää


  1. kuinka monta oppilasta on kussakin luokassa Pöllän koululla syksyllä 2015, jos kaupunginhallitukselle esitetty suunnitelma toteutetaan
  2. kuinkamonta oppilaista on kussakin luokassa Tyngän koululla syksyllä 2015, jos kaupunginhallitukselle esitetty suunnitelma toteutetaan
  3. millainen oppimisympäristö on Pöllän koululla eli millaiset ovat luokkatilat Pöllän koululla kullekin luokalle ja ovatko ne yhdenvertaiset Merenojan, Raumankarin ja Tyngän koulujen tilojen kanssa? Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaiseksi.
  4. Millaisia muutoksia Pöllän koululle on tehtävä jotta oppimisympäristö on yhdenvertainen Merenojan, Raumankarin ja Tyngän koulujen vastaavien tilojen kanssa? Kuinka paljon muutokset maksavat?
  5. Miten kuljetukset järjestetään oppilaille kun koulupaikkana on Pöllän koulu? Kuljetuksista on mahdollisuus tehdä oppilaskohtainen suunnitelma jonka opettajat ja oppilaiden vanhemmat hyväksyvät. Kuinka pitkät ovat koulumatkat ja kuinka turvalliset ne ovat?
  6. Raution koulu on kivikoulu ja yleisen ymmärryksen mukaan sitä on erittäin vaikea myydä. Millainen suunnitelma on Raution koulun tulevaisuudelle? Säästetäänkö kiinteitä kuluja jos Raution koulu pidetään tyhjänä, mutta lämpinä.
  7. Rautiolaisten on syytä tietää mitkä ovat tarkat kustannussäästöt jos Pöllän koulu muutetaan Raution ainoaksi kuoluksi ja oppimisympäristöt tehdään yhdenvertaisiksi Merenojan, Raumankarin ja Tyngän koulujen kanssa.
  8. Kalajoen kaupunki on teettänyt ulkopuolisella kiinteistöarvionnit Pöllän koulusta ja Raution koulusta. Valtuutetulla on oikeus saada ko. tiedot käyttöönsä. Nämä tiedot tulee olla valtuuston päätöksenteon pohjana jotta valtuutetut voivat verrata, että yhdenvertaisuus toteutuu Kalajoen eri koulujen oppimisympäristöjen suhteen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti