perjantai 18. huhtikuuta 2014

Pahkalan koulun lakkautusesitys kommentteineen


Asiaa ei ole käsitelty sivistyslautakunnassa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että sivistystoimenjohtaja on toiminut kaupunginjohtajan sihteerinä päätösesityksen valmistelussa.

256/12.00.00/2013

Khall
(Valmistelija: sivistysjohtaja Esa Siirilä)

Yleistä

Opetuspalvelujen rakennetta kuvataan useimmiten kouluverkkona. Se on ollut ja tulee olemaan jatkuvasti ajassa kehittyvä ja muuttuva Suomenkin kunnissa ja kaupungeissa. Niin on ollut Kalajoellakin siitä alkaen, kun ensimmäinen vain pojille tarkoitettu kansakoulu 3.10.1881 kaupungissa aloitti. Muutokseen johtavia syitä ja tekijöitä on eri aikoina ollut erilaisia. Sen sijaan päätöksentekijöiden tavoitteet ja tarkoitukset ovat olleet eri aikoina hyvinkin samanlaisia. On pyritty ja pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle hyvä opetus resurssien tarkoituksenmukaisella käytöllä. Edellisen kerran Kalajoen ja Himangan kaupunginvaltuustot tekivät kouluverkkoa koskevia päätöksiä noin kymmenen vuotta sitten.

Erkin kommentti: tästä osiosta: Jo ammoisina aikoina Jumala loi taivaan ja maan …...

Esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen opiskelussa tapahtumassa olevat merkittävät valtakunnalliset muutokset, kaupungin talouden kestävyyden turvaaminen sekä tavoite varmistaa tulevina vuosina laadukas ja korkeatasoinen opetus ja vetovoimainen koulutustarjonta ovat nostaneet esiin selkeän tarpeen tarkastella näiden palvelujen järjestämisen rakennetta jälleen myös Kalajoen kaupungissa.

Erkin kommentti: Tämä osa on epämääräistä liturgiaa, jossa ei ole selkeästi ilmaistu mitä muutokset ovat ja mitä ne merkitsevät ja milla tavalla nämä muutokset vaikuttavat juuri suljettavaksi esitetyn Pahkalan koulun toimintaa. Liturgia on enemmän uskon kuin tiedon varassa.

Valtion linjaukset opetuspalvelujen uudistamisessa

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Uudistusprosessi etenee siten, että uusi opetussuunnitelma otetaan kouluissa käyttöön viimeistään 1.8.2016. Opetushallitus on julkaisut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnoksen 14.11.2012. Valmiina uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma on 31.12.2014. Tämän jälkeen valmistellaan paikalliset opetussuunnitelmat syksyyn 2016 mennessä.

Erkin komentti: Liturgian pelotteluosa. Prosessi todennäköisesti etenee esitetyllä tavalla, mutta päätöksenteon pohjana se ei voi olla, koska ei ole mitään ei ole vielä päätetty.

Uudistuksen yhteydessä myös esiopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelma uudistuu ja vapaaehtoisuudesta ollaan siirtymässä pois. Esiopetuksen perustavoitteena tulee säilymään lapsen kehityksen ja oppimisedellytyksien tukeminen yhdessä kotien ja huoltajien kanssa sekä hänen sosiaalisten taitojen ja terveen itsetunnon vahvistaminen eli valmentaminen koulun aloittamiseen.

Erkin kommentti: Liturgian pelotteluosa jatkuu. Mitään ei ole vielä päätetty joten luulon varassa tehdyt asiat eivät voi olla päätöksenteon pohjana.

Uusi tuntijako antaa mahdollisuuden myös alakouluikäisille oppilaille opiskella enemmän taito-, taide- tai kieliopintoja tai muita oppiaineita omien taipumustensa ja kiinnostuksensa mukaan. Ruotsin kielen opetus alkaa kuudennella vuosiluokalla nykyisen seitsemännen luokan sijaan. Tietotekniikan käyttö ja hyödyntäminen korostuu opetuksessa ja tärkeänä opettajien täydennyskoulutusteemana sekä koulujen resursoinnissa huomioitavana kokonaisuutena. Kaupungin on huolehdittava varustetaso ajanmukaiseksi ja varmistettava opetushenkilöstön osaaminen sekä tarvittava tekninen tuki viimeistään vuoteen 2016 mennessä.

Erkin kommentti: Liturgian pelotteluosa jatkuu. Mitään ei ole vielä päätetty joten luulon varassa tehdyt asiat eivät voi olla päätöksenteon pohjana.

Näiden opetuksen sisältöön ja tavoitteisiin vaikuttavien muutosten lisäksi valtiovalta on julkisen talouden kestävyysvajeen voimakkaan kasvun vuoksi supistanut merkittävästi ja on supistamassa esi-, perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön (esim. kansalaisopistot) suunnattua valtion rahoitusta.

Erkin kommentti: Liturgian pelotteluosa jatkuu. Mitään varmaan tietoa ei päätösesityksessä ole esitetty. Kaikki on oletamusta.

Perusopetuksen valtionosuus on pudonnut lähes 60 %:sta Kalajoellakin alle 30 %:iin ja lukio-opetuksessa 40 %:iin. Lisäksi on muutettu toisen asteen koulutuksen järjestäjien saaman rahoituksen ehtoja niin, että siihen vaikuttavat oppilaitoksen opiskelijamäärän ohella opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin pääseminen sekä opiskelijoiden opintosuoritukset.

Erkin kommentti: Liturgian pelotteluosa jatkuu. Nyt on kysymys Pahkalan koulun lakkauttamisesityksestä. Yleisellä tasolla esitetyt perusteettomat väitteet eivät voi olla Pahkalan koulun lakkautusesityksen perusteena.
Koulutuksen järjestäjälle yllä kuvatut muutokset opintojen rakenteessa, toteutuksessa ja rahoituksessa asettavat monia haasteita oppimisympäristöjen, koulutuksen laadun ja henkilöstön osaamisen, talouden tasapainon sekä oppilaitosten yhteistyön ja vetovoimaisuuden osalta.

Erkin kommentti: Liturgian pelotteluosa jatkuu. Nyt on kysymys Pahkalan koulun lakkauttamisesityksestä. Yleisellä tasolla esitetyt perusteettomat väitteet eivät voi olla Pahkalan koulun lakkautusesityksen perusteena.

Niukkenevien resurssien ja korkeatasoisen opetuksen yhteensovittaminen

Koulujen ja opetusryhmien on oltava riittävän kokoisia, jotta opetus- ja kasvatustoiminnalle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa käytettävissä olevien taloudellisten resurssien puitteissa. Oppilaiden lukumäärän suhde verrattuna opettajien, avustajien, iltapäivä- ja aamupäivätoiminnan ohjaajien ja muun koulun henkilöstön määrään tulee olla taloudellisesti kestävä. Opetustilojen kuten kaupungin kaikkien tilojen on oltava tehokkaassa käytössä yli hallintorajojen.

Erkin kommentti: Liturgian pelotteluosa jatkuu. Nyt on kysymys Pahkalan koulun lakkauttamisesityksestä. Yleisellä tasolla esitetyt perusteettomat väitteet eivtä voi olla Pahkalan koulun lakkautusesityksen perusteena.

Ajankohtaiseksi opetuspalvelujen järjestämisen kokonaisrakennetta koskevan päätöksenteon tekee Kalajoen kaupungissa myös se, että useita kouluja on tilojen korjauksen tai lisärakentamisen tarpeessa. Viime vuosina tällaista tarvetta on havaittu ja tuotu esiin Vuorenkallion, Rahjan, Raumankarin, Pohjankylän ja Etelänkylän koulun sekä Raution kylän ja Kalajoen lukion osalta. Kaupungin keskustan alueella kaikki nämä kunnostusta tai lisärakentamista vaativat koulut ovat lisäksi varsin lähellä toisiaan.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti ei liity Pahkalan koulun tilanteeseen millään tavalla.

Toisaalta näiden tarpeiden ohella huomioitavana on uusi koulurakennus Tyngällä, joka on vajaakäytössä oppilasmäärällä mitattuna. Opetuksen tilakustannusten hallitsemiseksi on opetustiloja käytettävä tehokkaasti ja joustavasti. Tämän varmistamiseksi valmistellaan toimintatapa, jossa koko kaupungin alue muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Kaupunginvaltuusto päättää, missä Kalajoen koulut sijaitsevat ja jatkossa sivistyslautakunta päättää toimintamallin valmistelun jälkeen, millä tavoin oppilaat sijoittuvat kouluihin.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti ei liity Pahkalan koulun tilanteeseen millään tavalla.

Hajautettu aluekouluratkaisu koko kaupungin opetuspalvelujen tasapainoisen kehittämisen runkona

Opetuspalveluihin liittyvät rakenteelliset ratkaisut koskettavat varsinkin kaupungin keskustan ulkopuolella asuvia kaupunkilaisia. Kalajoen kaupunki on osallistunut vuosittain aktiivisesti kylien kehittämiseen mm. Leader -toimintaa rahoittamalla ja kehittämisavustuksin. Kylien elinvoimaisuuden turvaamiseen on kehitettävä myös uusia toimintatapoja ja työhön on osoitettava riittävästi resursseja ja muuta tukea. Maaseutupalveluiden toimesta kehitetyn Kyläkoordinaattori -hankkeen toimintaa on tuettava niin, että sen tarjoamat mahdollisuudet kylätoiminnan aktivointiin ja eri toimijatahojen verkottumiseen ovat mahdollisimman laajasti käytössä Kalajoen kylissä.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti ei liity Pahkalan koulun tilanteeseen millään tavalla.

Nyt esillä olevassa esityksessä opetuspalvelujen uudelleenjärjestelystä keskeisenä arvovalintana on hajautettu, koko kaupungin alueen kattava, useiden perusopetusta ja tarvittaessa esiopetusta tarjoavien elinvoimaisten koulujen verkosto. Perusopetuksen tarjonnan rungon muodostavat Kalajoen keskustaajaman, Himangan, Raution ja Tyngän aluekoulut.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti ei liity Pahkalan koulun tilanteeseen millään tavalla.

Ratkaisussa on huomioitu myös kaupungin kaavallinen suunnittelu ja sen mahdollisuudet, mikä määrittää asuinalueiden kehittymistä kaupungin eri osissa sekä talousalueen mahdollisten suurhankkeiden ja elinkeinoelämän kehittymisen vaikutukset kaupungin asukasmäärään ja koulujen oppilasmääriin.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti ei liity Pahkalan koulun tilanteeseen millään tavalla.

Vaikutukset henkilöstöön

Toistaiseksi Kalajoen kaupungin palvelukseen palkattujen opettajien, avustajien ja ohjaajien työsuhteiden jatkumiseen esitetty ratkaisu ei vaikuta. Eläköitymisiä ja muita mahdollisuuksia hyödynnetään niin, että lakkaavien koulujen henkilöstö voi jatkaa työskentelyä muilla kouluilla. Uusien henkilöiden rekrytoinnin sijaan opetus- ja muita tehtäviä tarjotaan ensin heille.

Erkin kommentti: Jos ylläolevaa tekstiä voidaan tulkita Pahkalan koulun kannalta, niin se merkitsee sitä, ettei opetushenkilöiden palkkakuluissa saavuteta säästöjä Pahkalan koulun sulkemisella.

Kaupungin YT-toimikunnassa käydyssä keskustelussa suhtauduttiin myönteisesti esillä olevaan rakenneratkaisuun ja todettiin sen turvaavan henkilöstön asemaa.

Asian valmistelun vaiheet

Kaupunginjohtaja nimesi asiaa valmistelemaan alan viranhaltijoista koostuneen työryhmän 27.8.2013 ja tämän ryhmän raportti "Opetuspalveluiden uudelleenorganisointi" valmistui 31.10.2013. Raportissa esitettiin kokonaisratkaisu ja sen perusteena olevat laskelmat esi-, perus- ja lukio-opetuksen järjestämisen rakenteeksi Kalajoen kaupungissa.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti ei liity suoraan Pahkalan koulun tilanteeseen vaan on yleisinformaatio asiasta.

Raportin valmistuttua ehdotuksesta käytiin kaupungissa monipuolista keskustelua eri foorumeilla. Kaupunginhallitus linjasi prosessin seuraavia vaiheita kokouksessaan 13.1.2014 ja päätti opetuspalvelujen rakenteen uudistamisprosessin etenemisestä ja menettelytavoista. Kokouksessaan 20.1.2014 kaupunginhallitus päätti kuulemisista ja niiden perustana olevan esityksen tarkemman sisällön.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti ei liity suoraan Pahkalan koulun tilanteeseen vaan on yleisinformaatio asiasta. Kuulemisista on todettava, että Pahkalan koulun kuulemistilaisuus järjestettiin Raumankarin koululla. Onko menettely hyvän tavan mukainen?

Asiaa käsiteltiin seuraavan kerran kaupunginvaltuuston iltakoulussa 27.1.2014, jonka jälkeen suoritettiin kuulemiset avoimina yleisötilaisuuksina Raumankarin 3.2.2014, Merenojan 5.2.2014 ja Raution koululla 6.2.2014 ja pyydettiin kaikkien koulujen johtokuntien ja OAJ:n Kalajoen paikallisyhdistyksen lausunnot asiassa.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti todistaa sen, että kuulemistilaisuutta ei järjestetty Pahkalan koululla , vaan Raumankarin koululla. Lisäksi on todettava, että Pahkalan koulun johtokunta kutsui paikalle valtuutettuja tutustumaan kouluun. Valitettavasti vain murto-osa valtuutetuista vaivautui paikalle, mutta nyt he ovat kuitenkin tietämättääminä koulun tilanteesta päättämässä koulun asioista.

Tämän jälkeen asiaa käsiteltiin kaupunginvaltuuston iltakoulussa 10.2.2014 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 11.2.2014.
OAJ:n paikallisyhdistyksen hallituksen kanssa käytiin neuvottelut asiasta 13.2.2014 ja YT-toimikunnassa 18.2.2014.

Erkin kommentti: Tämä selostus tapahtumista, mutta ei ole kerrottu vieläkään, miksi Pahkalan koulu pitäisi sulkea.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa seuraavan kerran 17.2.2014 ja päätti, että asiassa käydään lisäneuvottelut Pahkalan koulun johtokunnan, kyläyhdistyksen ja koulunjohtajan kanssa 11.3.2014, Raution ja Pöllän koulun johtokunnan, kyläyhdistyksen ja koulunjohtajan kanssa 24.2 2014 sekä keskustaajaman osalta yhteinen neuvottelun Vuorenkallion koulun johtokunnan, koulunjohtajan, Etelänkylän koulun johtokunnan, koulunjohtajan, Rahjan koulun johtokunnan, kyläyhdistyksen ja koulunjohtajan, Merenojan koulun rehtorin ja Pohjankylän koulun rehtorin kanssa 10.3.2014.

Erkin kommentti: Tämä selostus tapahtumista, mutta ei ole kerrottu vieläkään, miksi Pahkalan koulu pitäisi sulkea.

Kaupunginvaltuuston iltakoulussa asiaa käsiteltiin 17.3.2014 ja kaupunginhallituksessa 21.3.2014, jolloin kaupunginhallitus päätti, että selvitetään siirtymistä koko kaupungin käsittävään yhteen oppilaaksiottoalueeseen sekä keskustan alueella (Pohjankylä, Etelänkylä, Vuorenkallio) yhden johtajan/rehtorin -malliin nykyisen kolmen johtajan mallin sijaan.

Erkin kommentti: Tämä selostus tapahtumista, mutta ei ole kerrottu vieläkään, miksi Pahkalan koulu pitäisi sulkea.

Sivistystoimenjohtaja:

Kuulemisten, käsittelyjen ja neuvottelujen jälkeen esitän, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle päätettäväksi Kalajoen kaupungin opetuspalvelujen rakenteen uudistamisen osalta koskien Kalajoen Himangan aluetta seuraavan ratkaisun:

Himangan alue

Kaupungin eteläisessä osassa on yksi koulu, Pahkalan koulusta 10 kilometrin päässä sijaitseva Raumankarin yhtenäiskoulu. Pahkalan koulun oppilaat siirtyvät Raumankarin koulun oppilaiksi syyslukukauden 2014 alkaessa.

Erkin kommentti: Vieläkään ei ole kerrottu Pahkalan koulun sulkemisperustetta.
Myöskään ei ole kerrottu miksi Pahkalan koulun oppilaat pitää siirtää Raumankarin koululle.

Pahkalan koulun oppilaista valtaosa on jo nykyisin koulukuljetuksen piirissä. Koulun 37:stä vuosiluokkien 0 - 6 oppilaasta 13 oppilasta ei ole koulukuljetuksen piirissä. 0-2 lk kymmenen oppilasta asuu yli 3 km päässä koulusta ja yksi oppilas on oikeutettu kuljetukseen koululiidun kriteerien perusteella, 3-6 lk 9 oppilasta asuu yli viiden kilometrin päässä koulusta ja 4 oppilasta on oikeutettu kuljetukseen koululiidun kriteeristön perusteella koulumatkan vaarallisuuden vuoksi.

Erkin kommentti: Ylläolevaa asiaa voidaan pitää riidattomana.

Koulukuljetuksen piirissä olevien Pahkalan koulun vuosiluokkien 1 - 6 oppilaiden määrä lisääntyy ratkaisussa keskimäärin 9 oppilasta/vuosi vuosina 2014 - 2017. Oppilaiden koulumatkaan käyttämä aika pysyy myös kohtuullisena. Kauimmaisten oppilaiden (Kaalikoskentien liittymäpysäkki) matka-aika on pisimmillään 30 min.

Erkin kommentti: Ensimmäinen virke on totta. Toinen voidaan kyseenalaistaa. Siitä ei ole mitään todistetta.

Kuljetuskustannukset eivät kasva nykyisestä 60 000 eurosta/vuosi, koska koulukuljetuksissa käytetään nykyistä enemmän bussi- ja taksibussikuljetuksia. Arvion mukaan koko Himangan alueen vuosiluokkien 1 - 6 oppilaiden koulukuljetuksista aiheutuvat kustannukset tulevat alenemaan seuraavan viiden vuoden aikana nykyisestä noin 100 000 eurosta/vuosi noin 80 000 euroon/vuosi.

Erkin kommentti: Ylläoleva teksti on perustelematonta ja todistamatonta tekstiä. Kysymys on siis uskon asiasta. Uskoo ken tahtoo. Tällaisilla perusteilla ei voida Pahkalan koulua lakkauttaa.

Pahkalan koulun esi-, perus- ja erityisopetuksen sekä koululaisten ip/ap-toiminnan henkilöstömenot vuonna 2013 olivat yhteensä 211 038 euroa, vuotuiset (ilman rakennusten poistokustannusta 7 378 euroa/vuosi) kiinteistönhoito,siivous ja ruokakuljetukset yhteensä 73 501 euroa. Kustannusvaikutuksena ratkaisulla saavutetaan vuotuisissa opetuspalveluiden käyttömenoissa säästöä noin 285 000 euroa, koska oppilaiden siirtyminen Raumankarin koululle ei aiheuta henkilöstömenojen lisäystä siellä.

Erkin kommentti: Esitystapa on harhaanjohtava. Olisi pitänyt esittää saavutettavat säästöt Pahkalan koulun lakkauttamisella. Jos esitettyä 285 000 euroa summaa esitetään saavutettavaksi säästöksi, niin se pitää eritellä ymmärrettävästi ja todistettavasti. Nyt näin ei ole tehty, vaan luku on vedetty ns. hatusta. Koska 285 000 euron säästöesitys on tehty virkavastuulla, niin voidaan epäillä, että kohta ei ole vastuullista virkaa. Voidaan kysyä, syyllistyykö esittelijä lainvastaiseen tekoon esittäessään päätösesitykselle virheelliset tiedot ja johtaen siten tietoisesti valtuutettuja harhaan.

Käytäntönä on ollut, että kaupunki on pyrkinyt löytämään koulukäytöstä poistuneille kiinteistöille uusia käyttötarkoituksia ja omistajia. Pahkalan koulun uusia käyttömahdollisuuksia selvitetään yhdessä kylän edustajien ja kaupungin kesken. Kiinteistölle tai sen osalle on tarvetta esim. asukkaiden harrastustoiminnan ja eri tahojen leirien yms. sijaintipaikkana jatkossakin.

Erkin kommentti: Pahkalan koulun sulkemisen aiheuttamia haittavaikutuksia ei ole tutkittu eikä selvitetty. Mitä vaikutuksia koulun sulkemisella on Pahkalan kylän ja sen ympäristön kehitykselle? Päättäjät joutuvat päättämään asioista ilman todellisia ja oikeaksi todistettuja laskelmia säästöistä sekä ilman tietoja siitä mitä Pahkalan koulun sulkeminen aiheuttaa Pahkalan kylälle ja sen ympäristölle.


Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että

1 valtuusto päättää lakkauttaa Pahkalan koulun syyslukukauden 2014 alusta alkaen ja että
2 Pahkalan koulun uusia käyttömahdollisuuksia selvitetään yhdessä kylän edustajien kanssa tavoitteena tilojen hyödyntäminen asukkaiden harrastustoimintaan ja muuhun toimintaan



Poimintoja facebook-keskustelusta:
On huomioitava seuraavat asiat:
Raumankarin ala-asteella on oppilaita ikäryhmittäin ensi vuonna jos esitys menisi läpi seuraavasti:
1.luokalla 39 oppilasta,
2. luokalla 29 oppilasta,
3. luokalla 37 oppilasta,
4. luokalla 39 oppilasta,
5. luokalla 27 oppilasta ja
6. luokalla 36 oppilasta.


Hankalan tilanteesta tekee vain se, että jakoluokkia ei kyetä järjestämään, koska luokkatiloja ala-asteella on kuusi. Nuo ikäryhmät tarvitsivat 11 luokkahuonetta, jotta täytettäisiin lain pykälä. Sehän tarkoittaa noin 1,5 m2/oppilas. Tästä syystä joudutaan turvautumaan näihin "seisomapulpetteihin", koska perinteiset eivät mahdu.

Jos asia menee näin niin kyllä se on todella väärin! Pahimmassa tapauksessa tunti suuntaansa bussissa ja päälle päivä opiskelua 39 oppilaan ryhmässä. Ja 1. luokalla! Saahan sitä sitten ihmetellä kun oppimisvaikeudet ja käytöshäiriöt lisääntyvät.

Ja näin "raumankarilaisena" vanhempana olen todella huolissani tilanteesta ja olen siitä kyllä yrittänyt saada keskustelua aikaan muiden kanssa. En tiedä, eikö kaikki tosiaan tajua mitä on tapahtumassa -- siis että jokaista Raumankarilla opiskelevaa oppilasta tämä Pahkalan lakkauttaminen koskee yhtä lailla kuin Pahkalan oppilaitakin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti