perjantai 17. lokakuuta 2014

Kalajoella päättäjät haasteellisten päätösten edessä

Loma-asuntomessujen tappio on piilotettu tähän laskelmaan

Kalajoen kaupungin päättäjät ovat haasteellisten päätösten edessä. Kaupungin talous on sopeutettava seuraavien vuosien aikana supistuvan talouden lukuihin. Suomen talouselämän synkenevät näkymät ja vientiteollisuuden vaikeudet, teollisuustuotannon romahtaminen vaikeuttavat ennustettavuutta. Kaiken suurin uhka Kalajoen kaupungin taloudelle on sote-uudistuksen toteutuminen. Jos sote-uudistus toteutetaan esitetyllä tavalla niin Kalajoen kaupungin sote-laskun suuruus kasvaa 6 miljoonaa euroa ja sen on silloin muilta toimialoilta pois. Sote-uudistus ei merkitse ainoastaan menojen kasvua, vaan myös päätösvallan karkaamista. Lisäksi Kalajoen kaupungin henkilöstöstä poistuisi puolet toisen organisaation määräysvaltaan. Sote-ratkaisu vaikuttaisi myös ratkaisevasti muiden palvelujen tuotantoon. Käytännössä sote-ratkaisu merkitsee Kalajoen kaupungin loppumista itsenäisenä kuntana. Oman lisänsä päätöksenteon epävarmuuteen tuo Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisen epävarmuus ja kaikenlainen suhmurointi sen suhteen Kalajoen kaupungin varoilla.Kalajoella on sopeuttamistarve talousjohtajan mukaan vuonna 2015 1.350 000 euroa, vuonna 2016 1.100,000 euroa, vuonna 2017 1.000, 000 euroa ja vuonna 2018 1.500,000 euroa.
Talousjohtaja on jakanut vuoden 2015 sopeuttamistarpeen todennäköisesti kaupunginjohtajan tahdon mukaisesti seuraavasti:
hallinto 102 800 euroa
kehittäminen 56 400 euroa
perusturva 250 000 euroa
sivistys 541 800 euroa
tekninen 399 200 euroa.

Yleensä muuaalla paikkakunnilla, kun haetaan säästöjä, niin huomiota kiinnitetään hallinnon rationalisointiin. Kalajoella palkkakulut ja hallinnon rationalisointi on pyhä asia. Sitä minun on vaikea ymmärtää ja selittää.

Kalajoella supistamispäätöksiä häiritsee kaupunginjohdon hulvaton rahankäyttö ja utopistiset suunnitelmat. Loma-asuntomessut tuottivat tappiota yli miljoona euroa ja siitä huolimatta Kalajoen kaupungin säästötarve ei ole lisääntynyt. Lisäksi keskustelua on herättänyt Meinalan alikulku, minkä hinta oli 1,5 miljoonaa euroa ja keskustan kadut ovat heikossa kunnossa sekä Tyngän koululle ei ole alikulkua, vaan lasten turvallisuudesta ollaan valmiita tinkimään Meinalan alikulun kustannuksella. Tätä kansalaisten on vaikea käsittää.
Lisäksi Kalajoelle ollaan suunnittelemassa kaupungin toimesta mahtavia kauppakeskuksia, vaikka ne eivät kuulu lain mukaan kunnan tehtäviin. Keskustan osalta kauppakeskushaaveilu on täysin epärealistinen, mutta siinä on saatu palamaan jo satoja tuhansia euroja kaikenkarvaisten konsulttien avulla. Myös Hiekkasärkkien kauppakeskuksen liikeidea on p:seestä. Ei mikään liiketaloudellisesti ajattele yritys lähde sijoittamaan ko. ratkaisuun.

Utopistista Marinaa

Kalajoeolla on haasteena johtavien henkilöiden unelma campualue eli lukion ja Arrteman yhteinen campusalue. Se maksaa maltaita, vähintäänkin 7 miljoonaa euroa.
Jos toteutetaan nykyisen lukion laajennus niin säästeään n. 6 miljoonaa euroa ns. campusalueeseen verrattuna. Jos Kalajoen kaupunki noudattaisi lakia ja tyytyisi vain täyttämään lain velvoitteen eli kaavoittamaan alueen. Eri kauppaliikkeet voisivat ostaa tontteja ja rakentaa ilman kaupungin laki suurempaa roolia asiassa, niin Halpa-halli voisi rakentaa ison kauppaliikkeen, ehkä 4500 m2 ja vanha Halpa-Halli jäisi muiden yritysten käyttöön ja mahdollisesti myös kirjaston tiloiksi. Tällä ratkaisulla säästettäisiin valtavat määrät kaupungin varoja. Nyt ollaan valmiita sijoittamaan uuteen kauppakeskukseen kaupungin varoja jotta tämä mieletön ajatus saataisiin liikkeelle.

Kalajoelta puuttuu täysimittainen urheiluhalli. Se voitaisiin nyt rakentaa lukion läheisyyten Merenojan urheilukeskukseen. Nyt kuitenkin valmistellaan Kalajoen matkailustrategiaan ja on ennustettavissa, että hallin paikkaa pyritään sijoittamaan Hiekkasärkille. Lisäksi Marina-kaavahanke on täysin utopistinen ja se pyritään sijoittamaan Kalajoen matkailustrategiaan ja silloin siihen ollaan satsaamassa kaupungin varoja.

Kalajoen valtuusto päätti palauttaa opetuspalveluiden uudelleen järjestelyn uudeelleen valmisteltavaksi. Nyt sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä tuo asian sivistyslautakunnan päätettäväksi ilman uutta valmistelua. Sivistyslautakunta jätti asian pöydälle ja jatkaa kokoustaan maanantaina. Sivistyslautakunnan on syytä huomata, että valmistelu olisi tullut tehdä niin, että selvitetään todelliset kustannussäästöt eri vaihtoehdoissa. Nyt laskelmat ovat täysin kelvottomat ja virheelliset sekä harhaanjohtavat. Käsittämätöntä toimintaa. Juha Nivala on sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja hänen toimintansa vaikuttaa kansanedustajaehdokas Eija Nivalan äänimääriin.

Asiat on syytä palauttaa vielä kerran uudelleen valmisteluun ja valmistelu tulee suorittaa asianomaisten, siis niiden, joita asia koskee, kesken, koska virkamiehillä ei ole siihen kykyä eika taitoa. Siis valmistelu niiden kesken joita asia koskee ja poliittiset päättäjät tulee olla keskeisessä roolissa asioissa.

Tämä esitys on hylättävä!

3
Sivistyspalveluiden talousarvio vuodelle 2015 ja talouden sopeutus vuosille 2015-2018

256/12.00.00/2013

SivLtk § 30
(Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä)

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 19.5.2014 §1 talousarviokehystä palveluille vuodelle 2015. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus käsitteli kaupungin talouden sopeuttamistarvetta vuosille 2015-2018. Kokonaissopeutuksen tarve on noin 5 milj. euroa verotasokorotusten jälkeen.

Tämä sopeutustarve, tarve uudistaa opetuksen sisältöä opetussuunnitelman uudistuessa 1.8.2016 alkaen sekä lukioiden ylläpitojärjestelmässä tapahtuvat muutokset edellyttävät uudistamista myös opetuspalveluiden rakenteessa Kalajoella.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen opetuspalveluiden rakenteen uudistamisesta kaupungin keskustan alueella ja palautti asian sivistyslautakunnan valmisteluun (29.4.2014 § 42). Raution alueen osalta kaupunginvaltuusto palautti sivistyslautakunnan valmisteltavaksi 1) Raution koulun lakkauttamisen syyslukukauden 2015 alkaessa 2) Pöllän koulun muuttamisen Raution kylän kouluksi syyslukukauden 2015 alkaessa 3) Typön ja Kärkisen kylän oppilaiden siirtymisen opiskelemaan Tyngän aluekoululle syyslukukauden 2015 alkaessa (§ 43). Pahkalan koulun osalta valtuusto päätti, että sen toiminnan jatkamisesta tehdään ratkaisu Kalajoen keskustan alueen opetuspalveluiden rakenteen uudistamista koskevan selvityksen käsittelyn yhteydessä (§ 44).

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että kaupungin talouden sopeuttamisen edellyttämät säästöt ja toiminnan uudistaminen toteutetaan seuraavalla tavalla:

1. Kalajoki Akatemian osalta toimintoja sopeutetaan 50 000 eurolla.

2. Kalajoen kansalaisopiston osalta toimintoja sopeutetaan 60 000 eurolla.
Toimenpiteellä varaudutaan myös vapaan sivistystyön valtionosuuksien
alenemiseen.

3. Perusopetuksen kokonaistuntikehys pienenee noin 100 tuntia alentaen
palkkakustannuksia noin 150 000 euroa. Säästö toteutetaan pääasiassa
karsimalla pienet, muutaman oppilaan jakoryhmät. Avustajien määrää
vähennetään seitsemän avustajan verran, josta saadaan säästöä noin
120 000 euroa.

4. Lukion kursseista karsitaan pois kurssit, joilla osallistujamäärät ovat
olleet pieniä tai jotka voidaan toteuttaa muulla tavoin edullisemmin,
yhteensä 19 kurssia, joista saadaan säästöä noin 30 000 euroa.

5. Keskustan alueen ja Raution alueen jo päätetyt johtamisjärjestelyt
tuovat säästöä noin 25 000 euroa.

6. Raution kirjastopisteen toiminta lopetetaan vähäisen käytön vuoksi.
Kirjastoauto palvelee laajasti myös Raution alueen asukkaita ja tätä
palvelua voidaan alueella edelleen kehittää. Säästö noin 30 000 euroa.

7. Sivistyslautakunta aloittaa elokuussa 2014 kaupunginvaltuuston sille
valmisteluun palauttaman opetuspalveluiden rakenteen uudistamisen
valmistelutyön niin, että tavoiteltu toiminnan tehostuminen ja
uudistuminen toteutuu ajanjaksolla 2015-2018.

Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin lisättynä Ossi Rautakosken ponnella, että kaupunginvaltuuston 29.4.2014 § 43 perustettavaksi päättämä työryhmä tekee sivistyslautakunnalle ehdotuksen kirjaston Raution toimipisteen aineiston ja kiinteistön jatkokäytöstä.

 SivLtk
(Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä)

1.8.2014 voimaan astuneen oppilashuoltolain mukaan kunnan velvollisuus on järjestää oppilashuollon palvelut paitsi esi- ja perusopetuksen oppilaille myös toisen asteen opiskelijoille. Tämä lisää tarvittavien koulukuraattorien virkojen määrää kahdella ja kustannuksia 70 000 eurolla.

Myös Kalajoella meneillään olevan sote-uudistuksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista siirtää koulupsykologin virka perusturvapalveluista sivistyspalveluihin. Tähän saakka sivistyspalvelut ovat ostaneet tarvittavan palvelun perusturvapalveluilta. Viran budjettivaikutus sivistyspalveluissa on noin 53 000 euroa.

Ely-keskusten tuki julkiselle liikenteelle, joka on kaupunkien sisäistä, on päättynyt ja tämä tuo lisäkustannuksia koulukuljetuksiin noin 30 000 euroa.

Näiden nyt tiedossa olevien lisäkustannusten huomioinnin jälkeen, kaupunginhallituksen asettaman talousraamin saavuttaminen vuonna 2015 ja vuosien 2015-2018 Kalajoen kaupungin talouden sopeuttamistavoitteen saavuttaminen on mahdotonta ilman perusopetuksen rakenteellisia uudistuksia.

Kalajoella on tiheä kouluverkko, koulut sijainniltaan lähellä toisiaan ja kooltaan pieniä. Lisäksi koulukohtaiset kustannuserot ovat suuria, kuten seuraavasta taulukosta voidaan todeta. Siinä on esillä koulujen nettomenot (1-6 luokat) oppilasta kohden vuonna 2013 ja koulun oppilasmäärä.

Pahkalan koulu
10 559 euroa (32)
Rahjan koulu

9 126 (40)
Raution koulu
8 156
(40)
Etelänkylän koulu
7 597 (49)
Pöllän koulu
7 474 (40,5)
Mehtäkylän koulu 6 925 (45)
Tyngän aluekoulu 6 637 (99,5)
Raumankarin koulu 6 374 (166,5)
Vuorenkallion koulu
5 825 (102,5)
Pohjankylän koulu 4 916 (353,5)

7-9 koulutRaumankarin koulu 11 201 (109,5)
Merenojan koulu 9 394 (327,5)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kokoamien tilastojen (2012) mukaan perusopetuksen kustannus oppilasta kohden on Kalajoella selvästi yli taajaan asuttujen kuntien keskiarvon. Vain Haapajärvellä, Kuhmossa ja Kuusamossa kustannus on korkeampi kuin Kalajoella.

Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää täydentää kokouksessaan 5.6.2014 hyväksymäänsä talouden sopeuttamis- ja toiminnan uudistamistyötä seuraavalla tavalla (kohta 7).

Raution alueella on yksi koulu nykyisen kahden koulun sijaan. Nykyisestä Pöllän koulusta tulee Raution kylän 1-6 luokkien koulu syyslukukauden 2015 alkaessa. Ryhmäperhepäivähoidon ja ap/ip -toiminnan käytössä olevat tilat otetaan opetuskäyttöön ja niihin tehdään tarvittavat muutokset kevään ja kesän 2015 aikana.

Esiopetus uudistetaan niin, että jatkossa Raution kylän alueella on yksi esiopetusryhmä nykyisen kahden sijaan. Esiopetus sijoitetaan vapautuneisiin toimisto- ja kirjastotiloihin. Samaan rakennukseen (ent. Raution kunnan virastotalo) sijoitetaan myös ryhmäperhepäivähoito ja ip/ap -toiminta. Tiloihin tehdään tarvittavat muutokset kevään ja kesän 2015 aikana.

Nykyisen Raution koulun esi-, perus- ja erityisopetuksen henkilöstömenot vuonna 2013 olivat 217 008 euroa, vuotuiset kiinteistönhoito, siivous ja ruokakuljetukset 69 708 euroa. Kustannussäästö vuotuisissa käyttömenoissa 286 716 - 50 000 (yhden opettajan lisätarve Pöllän koululla) = 236 716 euroa vuoden 2013 tilanteeseen verrattuna. Ratkaisu ei aiheuta henkilöstön irtisanomisia.

Raution kylälle rakennetaan uusia opetustiloja tulevina vuosina oppilasmäärän kehityksen ja Pöllän koulun kiinteistön käyttettävyyden mukaan joko Pöllän koulun paikalle tai muualle, esim. lähemmäs kylän urheilukenttää ja -hallia.

Raution kouluun nykyisin kuljetettavat Typpön ja Kärkisen kylän oppilaat siirtyvät opiskelemaan Tyngän aluekoululle syyslukukauden 2015 alkaessa.

Pahkalan koulun oppilaat siirtyvät Raumankarin koulun oppilaiksi syyslukukauden 2015 alkaessa.

Pahkalan koulun esi-, perus- ja erityisopetuksen sekä koululaisten ip/ap -toiminnan henkilöstömenot vuonna 2013 olivat 211 038 euroa. Vuotuiset kiinteistönhoito, siivous ja ruokakuljetukset 73 501 euroa. Kustannusvaikutuksena ratkaisulla saavutetaan vuotuisena säästönä 284 539 euroa vuoden 2013 tilanteeseen verrattuna. Ratkaisu ei aiheuta henkilöstön irtisanomisia.

Kaupungin keskustan alueen esi- ja perusopetuksen tilaratkaisuita on käsitelty viime syksyn ja kevään aikana kaupunginhallituksessa, sivistyslautakunnassa ja kaupunginvaltuustossa yhdessä lukion kehittämisen ja tilatarpeen kanssa.

Tilanne on toisen asteen osalta nyt hyvin erilainen kuin keväällä asian käsittelyn aikaan. Lukioiden, ammattioppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoitusta ja ylläpitojärjestelmää ollaan muuttamassa. Tämä muutosprosessi on osa sitä julkisen talouden sopeutusta, joka on annettu Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäväksi.

Ennen kuin kaupungin keskustan alueen kokonaisratkaisuja esi- ja perusopetuksen tilojen, hallinnon, oppilaiden sijoittumisen ja talouden tasapainottamisen osalta voidaan tehdä, on tiedettävä enemmän, mikä on todennäköisin lukiokoulutuksen tilanne ylläpitäjän ja rahoituksen suhteen Kalajoella tulevina vuosina.

Vuorenkallion koulun tilannetta helpotetaan tilojen riittävyyden osalta niin, että Rahjan koulun tilakapasiteetti otetaan täysimääräisesti käyttöön. Syyslukukaudesta 2015 alkaen niiden Hiekkasärkkien alueen 0 ja 1 luokkien oppilaiden, jotka asuvat Pohjoisen liittymän (Tapion Tupa) alueen eteläpuolella, lähikoulu on Rahjan koulu.

Ratkaisu edellyttää, että Rahjan koulun yhteydessä oleva asuntoon sijoitetaan ip/ap -toiminta. Asuntoon tehdään tarvittavat muutostyöt kevään ja kesän 2015 aikana. Ratkaisu ei lisää oppilaiden kuljetuskustannuksia merkitsevästi, koska jo nykyisin 8-tien ylityksen turvaamiseksi koulumatka tehdään taksilla pienimpien koululaisten osalta.

Kalajoen kaupungin ja Merijärven kunnan välillä on vuosien ajan ollut laajaa yhteistyötä palvelutuotannossa. Merijärven koulukeskus sijaitsee lähellä Mehtäkylän koulua. Sivistyslautakunta kutsuu Mehtäkylän koulun johtokunnan ja Mehtäkylän koulun opetushenkilöstön mukaan yhteiselle tutustumiskäynnille Merijärven koulukeskukseen. Vierailun yhteydessä keskustellaan yhteistyön tiivistämisestä koulujen välillä.

Sivistyslautakunta:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti