perjantai 3. lokakuuta 2014

Tietoinen virka-aseman väärinkäyttö ja luottamumiesaseman väärinkäyttö ?

Syyllistyykö kaupunginjohtaja Jukka Puoskari juristina tietoiseen virka-aseman väärinkäyttöön esittäessään oikaisuvaatimuksen hylkäystä asiassa, jossa on voimassaoleva valtuuston päätös olemassa ja jota Kalajoen kaupunginhallitus on kieltäytynyt toimeenpanemasta. Onko kysymys myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen jäsenten luottamusmiesaseman väärinkäytöstä jos kaupunginhallitus tekee tietoisesti väärän päätöksen asiassa?. Onko oikea osoite asiassa rikostutkinta?

2
Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 8.9.2014 § 222 koskien Työryhmän perustamista Raution kylän kehittämisen tueksi

191/03.06.02/2013
218/00.00.01/2014

Khall
(Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen)
Valtuutettu Alpo Murtoniemi sekä Raution kyläyhdistys ovat tehneet 17.9.2014 päivätyt oikaisuvaatimukset kaupunginhallituksen päätöksestä 8.9.2014 § 222. Oikaisuvaatimukset ovat kirjattu saapuneeksi 18.9.2014. Oikaisuvaatimuksissa vaaditaan kaupunginhallituksen päätöksen oikaisemista ja kumoamista ja toteuttamaan valtuuston 29.4.2014 § 43 6 kohdan päätöstä ja tahtoa.

Oikaisuvaatimukset ovat oheismateriaalina. 
Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

Kuntalain 92 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 93 §:n oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla eli jos vaatimuksen tekijä katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen tai että

1.
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2.
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3.
päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella.

Kaupunginhallituksen 8.9.2014 § 222 kokouksen pöytäkirjan ote on annettu 15.9.2014 asianomaiselle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä määräajassa ja oikaisuvaatimuksen tekijöillä on muutoksenhakuoikeus päätökseen.

Maaseutujohtaja Antti Pulkkisen selvitys kylien edustajien neuvottelukunnasta:

"Kaupunginvaltuusto on 24.6.2008 § 63 hyväksynyt kaupungin organisaatiokaavion sekä virallisen osastokartan. Tässä yhteydessä on muodostettu kaupunginhallituksen alaiseksi palveluyksiköksi Kehittämispalvelut. Kehittämispalvelut sisältävät palvelualueina maaseutupalvelut, elinkeinopalvelut, Kalajoen sataman ja maankäyttöpalvelut.

Maaseutupalveluiden luottamustoimielimenä toiminut maaseutulautakunta on samaisella valtuuston päätöksellä muuttunut maaseututoimikunnaksi. Kyseisen valtuuston päätöksen yhteydessä on maaseutulautakunta velvoitettu kutsumaan koolle vähintään kerran vuodessa maaseutuyrittäjien ja kylien edustajien neuvottelukunta. Maaseututoimikunta on valtuuston päätöksen mukaisesti kutsunut pääsääntöisesti kerran vuodessa kylien edustajat koolle. Tilaisuuksissa on kylittäin esitelty edellisen vuoden toiminta ja tulevaisuuden suunnitelmat. Eri kyliltä on näihin tilaisuuksiin osallistuttu vaihtelevissa määrin.

Lakimuutos maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa ( 210/2010 ) velvoitti kunnat muodostamaan yhteistoiminta-alueita lain edellytysten täyttämiseksi. Neuvottelujen tuloksena muodostettiin Kalajoen yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Alavieskan, Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat sekä Kalajoen ja Raahen kaupungit. Yhteistoiminta-alue on aloittanut toiminnan 1.1.2012.

Yhteistoiminta-alueen luottamustoimielimenä toimii sopijakuntien edustajista koottu neuvottelukunta. Neuvottelukunta seuraa yhteistoiminnan toimintaa ja taloutta. Yhteistoiminnan käynnistyessä määriteltiin yhteistoiminta-alueen toimintasuunnitelma ja tavoitteet. Samassa yhteydessä määriteltiin päävastuualueet, päävastuualueiden vastuuhenkilöt, sekä resurssointi. Päävastuualueiden määrittelyssä yhdeksi päävastuualueeksi määriteltiin kylätoiminta. Maaseutuhallintoyksikön rooli kylätoiminnassa on ohjaava, koordinoiva ja aktivoiva sekä toimia linkkinä kuntien, kyläyhdistysten ja rahoittajan välillä. Painopisteenä kylätoiminnassa myös aikana ennen yhteistoiminta-alueiden muodostamista on ollut kylien omaehtoisen toiminnan aktivointi ja tukeminen.

Vuonna 2014 hallinnon töiden organisoinnin myötä saatiin kylätoiminnan vastuualueen toiminta sille tasolle, mihin se oli tarkoitettu. Kalajoella on järjestetty ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kaksi kuntakohtaista tilaisuutta kylätoiminnan vastuuhenkilön kutsumana. Tilaisuuksissa käytiin läpi hyväksi koetun kyläkohtaisen puheenvuoron lisäksi tilaisuudessa on ollut toimintaryhmän edustaja kertomassa hankerahoituksen tilanteesta, sekä keskusteltu mm. laajakaista - asioista, linja-autokatoksista, kyläyhdistysten kotisivuista, tieasioista, tievalaistuksesta.

Palaute näistä tilaisuuksista on ollut myönteistä ja toiminnalle on saatu jatkumo, koska ennen kokuksen päättämistä sovitaan aina seuraavan kokoontumisen aika, paikka ja keskusteltavat aiheet. Kokoontumispaikka on kiertävä ja tilaisuudet järjestetään nimenomaan kylillä. Tilaisuuksiin kutsutaan edustajat jokaiselta kylältä, sekä tarvittaessa alustajiksi ja kysymyksiin vastaamiseksi asiantuntijoita kaupungin organisaation sisältä, sekä tarvittaessa oman organisaation ulkopuolelta.

Näitä kylien edustajiston yhteisiä kokouksia järjestetään kuluvana vuonna Kalajoen osalta 3 - 4 kpl."

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimukset yllä olevaan selvitykseen perustuen ja saattaa valtuuston tiedoksi selvityksen kylien edustajien neuvottelukunnasta.

Kaupunginhallitus:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti