keskiviikko 29. lokakuuta 2014

Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 28.10.2014

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen 29.4.2014 § 43 perustaa työryhmä Raution kylän asioiden valmistelua varten. Päätös on lainvoimainen. Lainvoimaisen valtuuston päätöksen voi kumota vain valtuusto itse. Valtuusto ei ole kumonnut tätä päätöstä. Kaupunginvaltuuston päätöksen toimeenpanee lain mukaan kaupunginhallitus.
Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa 8.9.2014 § 222. Kaupunginhallitus on kieltäynyt panemasta täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöstä. Asiasta on tehnyt oikaisuvaatimuksen valtuutettu Alpo Murtoniemi ja Raution kyläyhdistys. Kaupunginhallitus on käsitellyt oikaisuvaatimuksen 18.9.2014 ja päättänyt äänestyksen jälkeen 6-3 hylätä oikaisuvaatimuksen.
Kaupunginjohtaja on tuonut oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitusen päätöksestä 8.9.2014 § 222 kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kaupuninginhallituksen päätöksestä ei ilmene, että kaupunginhallitus olisi tehnyt tällaista päätöstä, että asia tuotaisiin valtuuston käsittelyyn. Oikaisupäätöksen oikea käsittelypaikka on Oulun hallinto-oikeus.
Asia eli oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 8.9.2014 § 222 koskien Työryhmän perustamista Raution kylän kehittämisen tueksi tuotiin valtuuston käsittelyyn 28.10.2014 § § ilman, että kaupunginhallitus olisi sitä esittänyt. Esitys oli kaupunginjohtajan esitys. Asiasta äänestettin ja nyt asiasta on Kalajoen valtuustolla kaksi erilaista päätöstä, joista toinen on lainvoimainen. Uusi päätös ei luonnollisestikaan ole vielä lainvoimainen.

Äänestys asiassa suoritetaan valtuustossa seuraavasti:

Yksityiskohtaisessa äänestysjärjestyksessä pääehdotus ja kaikki muut kannatetut ehdotukset tulevat äänestykseen niin, että osallistujat voivat määritellä kantansa kaikkiin ehdotuksiin. Pääehdotus on yksityiskohtaisen äänestysjärjestyksen pohjana.
Aluksi vastakkain asetetaan mahdollinen lykkäysehdotus ja asian käsittely. Jos lykkäysehdotus voittaa, on se kokouksen päätös. Jos asiaa päätetään käsitellä edelleen, tulee seuraavaan äänestykseen vastakkain kaksi pääehdotuksesta eniten poikkeavaa ehdotusta. Tämän äänestyksen voittanut ehdotus tulee sitten vastakkain pääehdotuksesta seuraavaksi kauimmaisen ehdotuksen kanssa.
Näin lähestytään pääehdotusta, kunnes äänestyssarjassa viimeksi voittanut ehdotus tulee vastakkain pääehdotuksen kanssa. Tällöin tässä äänestyksessä voittanut ehdotus tulee päätökseksi, ellei keskustelussa ole esitetty myös hylkäävää ehdotusta. Jos hylkäysehdotus on tehty, tulee se vielä edellisessä äänestyksessä voittaneen kanssa vastakkain. Täten äänestyskierroksen viimeisen äänestyksen voittanut ehdotus tulee päätökseksi.

Mitä lakipykäliä ja asioita on syytä tarkastella tämän asian käsittelyn perusteella:

Perustuslain 2 §:n mukaan kaikessa julkisessa toiminassa on tarkoin noudatettava lakia.

Perustuslain 118 §:n mukaan luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla.

Kuntalaki 40 § Virheellinen menettely luottamustoimessa

Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.
Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti.(1.2.2002/81)

Kuntalaki 53 § Valtuustoasioiden valmistelu
Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 22 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 71 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.
Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto

Kuntalaki 55 § Valtuustossa käsiteltävät asiat
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Kuntalaki 56 § Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (26.3.1999/435)

Kuntalaki 98 § Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Rikoslaki 4o luku
7 § (8.9.1989/792) Virka-aseman väärinkäyttäminen. Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
  1. rikkoo tai jättää täyttämättä virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään tai
  2. käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
8 § (8.9.1989/792) Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen. Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
  1. tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
  2. pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
  3. rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.
9 § (8.9.1989/792) Soveltamisalasäännös. Tämän luvun 7 ja 8 §:n säännöksiä, viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta, on sovellettava myös julkisyhteisön työntekijään silloin kun hän osallistuessaan 2 luvun 12 §:ssä tarkoitetun julkisyhteisön tai laitoksen päätöksentekoon tai sen valmisteluun taikka käyttäessään palvelussuhteeseensa perustuvaa julkista valtaa muussa tehtävässään menettelee 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Julkisyhteisön työntekijän menettelyn arvioinnissa on tällöin otettava huomioon virkatoiminnassa noudatettavien säännösten ja määräysten asemesta hänen työssään noudatettavat säännökset ja määräykset.
Tämän luvun 1-4 §:ää sovelletaan myös silloin, kun rikoksen tekijä on 16 luvun 20 §:ssä tarkoitettu Euroopan yhteisöjen palveluksessa oleva henkilö, Euroopan unionin toisen jäsenvaltion virkamies tai Schengenin yleissopimuksessa tarkoitettu vieraan valtion virkamies. (16.3.2001/234)
10 § (8.9.1989/792) Virkavelvollisuuden rikkominen. Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa säädetyllä tavalla rikkoo tai jättää täyttämättä virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainittuun rikokseen toimimalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa vastaisesti taikka laiminlyömällä jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
11 § (8.9.1989/792) Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta tai varomattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo tai jättää täyttämättä virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslaki 36 luku

5 § (24.8.1990/769) Luottamusaseman väärinkäyttö. Jos se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa
  1. ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta, tai
  2. jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta
ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, hänet on tuomittava luottamusaseman väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Asian käsittelyssä on tehty lähes kaikki mahdolliset virheet ja teot ovat tahallisia, koska olin lähettänyt kaikille kaupunginvaltuuston jäsenille ja kaupunginjohtajalle asiasta etukäteen sähköpostiviestin ja vaatinut asian vetämistä pois esityslistalta. Tästä sähköpostitodisteena:

From: Erkki Aho
Sent: Monday, October 27, 2014 11:15 AM
Subject: asian vetäminen pois valtuuston esityslistalta

Asian vetäminen pois valtuuston esityslistalta
Pyydän, että kaupunginhallitus vetää valtuuston esityslistalta pois asian koskien oikaisuvaatimuksen käsittelyä. Asia kuuluu Oulun hallinto-oikeuden käsiteltäviin asioihin, koska asiasta on tehty valitus. Asia ei kuulu Kalajoen kaupunginvaltuuston päätettäviin asioihin. On täysin selvää, että valtuuston päätöksen toimenpano kuuluu kaupunginhallitukselle. Jos kaupunginhallitus kieltäytyy toimeenpanemasta valtuuston päätöksiä, niin silloin kaupunginhallituksen on erottava.
Valtuuston esityslistalla asia:
Esitys Kalajoen kaupunginvaltuustolle 28.10.2014 § 4 asiakohta
Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 8.9.2014 § 222 koskien Työryhmän perustamista Raution kylän kehittämisen tueksi 218/00.00.01/2014
191/03.06.02/2013 Khall § 251
(Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen)
Valtuutettu Alpo Murtoniemi sekä Raution kyläyhdistys ovat tehneet 17.9.2014 päivätyt oikaisuvaatimukset kaupunginhallituksen päätöksestä 8.9.2014 § 222. Oikaisuvaatimukset ovat kirjattu saapuneeksi 18.9.2014. Oikaisuvaatimuksissa vaaditaan kaupunginhallituksen päätöksen oikaisemista ja kumoamista ja toteuttamaan valtuuston 29.4.2014 § 43 6 kohdan päätöstä ja tahtoa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimukset. Kaupunginvaltuuston päätös 29.4.2014 § 43 perustaa työryhmä Raution kylän asioiden valmistelua varten on ristiriidassa valtuuston aikaisemmin tekemän päätöksen kanssa. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.6.2008 § 63 on päätetty maaseutupalveluiden ja kylätoiminnan organisoitumisesta.Mikäli tätä organisoitumispäätöstä halutaan muuttaa, tulee asia valmistella koko kaupungin ja kaikkien kylien osalta uudelleen.

Kalajoella 27.10.2014
Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu

Tietoinen virka-aseman väärinkäyttö?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti