sunnuntai 9. tammikuuta 2022

SU 09.01.2022 Perustuslaki 12 § ja EIS 10 artikla – sananvapaus. Minulla lain mukainen oikeus julkaista nämä asiat

 


Suomessa tehdyt valtiopetokset

https://www.youtube.com/watch?v=dYXZeR3TtAk


Väyrynen ja Huhtasaari | Suorat sanat EU'lle

https://www.youtube.com/watch?v=pmbRe75huvY


Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö vievät Suomen euroon ilman kansanäänestystä 1998

https://www.youtube.com/watch?v=Diu6dY6x6sM&t=2s


Tässä Suomen Sanomat lehden sisältö, joka julkaistiin lokakuussa 1994 ennen kansanäänestystä. Olin tuon lehden päätoimittaja 1994-2002, kirjoittaa Seppo Hauta-aho.

Nämä asiat olivat siis päätöstä tehneiden edustajiemme tiedossa ennen äänestystä.

------------

Suomen Sanomat

EXTRA (1994)

SUOMEN EU-JÄSENYYS AIOTAAN TOTEUTTAA VASTOIN PERUSTUSLAKIA


KANSANVALLAN TURVAAVAT PERUSTUSLAIN SÄÄDÖKSET KUMOUTUVAT


KANSALAISET MENETTÄVÄT PERUSTUSLAILLISEN KORKEIMMAN VALTANSA


HALLITUS AIKOO LIITTÄÄ SUOMEN EUROOPAN UNIONIIN VASTOIN SUOMEN PERUSTUSLAKIA


EU-jäsenyssopimuksen sisältö on ristiriidassa Suomen kansalle kuuluvaa valtiovaltaa koskevien Suomen perustuslain ylimpien säädösten kanssa. Sopimuksen laillinen hyväksyminen edellyttää siten perustuslakimuutoksia, joiden toteuttaminen nykyisessä eduskunnassa vaatii valtiopäiväjärjestyksen 67. §:n mukaisesti 5/6:n eduskuntanemmistön.

Suomen hallitus kuitenkin aikoo sivuuttaa perustuslakimuutokset ja hyväksyttää jäsenyyssopimuksen 2/3:n enemmistöllä käyttäen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitisen johtaman valtiosääntökomitean ehdottamaa poikkeuslakimenettelyä.

Valtiopäiväjärjestyksen 69. §:n poikkeuslakimenettely valtiosopimuksen solmimiseksi ei koske oikeutta solmia sopimuksia valtiovallan, kuten eduskunnan lainsäädäntövallan ja suomalaisten oikeusistuimien tuomiovallan, pois luovuttamiseksi.


Hallituksen aikeen ja perustuslain välinen ristiriita paljastuu jokaiselle: Laindäädäntö- ja tuomiovaltaa aiotaan nyt luovuttaa EU:n elimille ilman perustuslakimuutoksia 2/3:n enemmistöllä, vaikka saman vallan luovuttaminen jollekin uudelle kotimaiselle elimelle edellyttäisi perustuslakimuutoksia ja 5/6:n enemmistön. EU-jäsenyyttä ajavan hallituksen mielestä voidaan siis Suomen kansalle perustuslain mukaan kuuluvaa valtiovaltaa luovuttaa helpommin ulkomaille kuin kotimaahan!


KANSALAISILLE EI KERROTA


että ne perustuslakimuutokset, joita jäsenyys edellyttää, ja joita hallituksen itsensä asettama Tiitisen komitea ehdottaa jäsenyyden toteutumista helpottavalla poikkeuslailla sivuutettavaksi, eivät suinkaan olisi kansan mielipiteen kannalta vähämerkityksellisiä: Kyseessä olisi kansan korkeimman vallan ja kansanvallan turvaavien perustuslain ylimpien säädösten, eli hallitusmuodon 1 ja 2 pykälien kumoaminen.

Hallitusmuotomuutoksista Tiitinen uskoo tarvittaessa selvittävän kansanäänestyksen jälkeen! (Helsingin Sanomat 25.8.93).

Sittemmin Tiitisen komitea on mietinnössään ehdottanut, ettei hallitusmuotoon lainkaan tehtäisi jäsenyydestä aiheutuvia muutoksia. Siten perustuslainvastaisuus ja hallitusmuodon pykälien tosiasiallinen kumoutuminen eivät tulisi julki ja kansalaiset uskoisivat totuuden vastaisesti perustuslain vielä olevan kansan korkeimman vallan ja kansanvallan takuuna!


KANSANVALLAN TURVAAVAT PERUSTUSLAIN SÄÄDÖKSET KUMOUTUVAT!


Perustuslain mukaan korkein valta eli valtiovalta Suomessa kuulu kansalle, mikä on ilmaistu hallitusmuodon pykälässä 2: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”. Hallitusmuodon pykälässä 1 todetaan, että ”Suomi on täysivaltainen tasavalta”, eli valtio, joka käyttää alueellaan itsenäistä ja pysyvää valtiovaltaa.


Jos Suomi liitettään EU:iin, siirtyy keskeinen osa Suomen kansalle kuuluvasta valtiovallasta EU:n ylikansallisille elimille, jotka tekevät Suomea ja suomalaisia sitovia lakeja ja päätöksiä. Suomi ei siis enää ole täysivaltainen tasavalta. Korkein valta ei enää kuulu eduskunnan edustamalle Suomen kansalle:

Suomalaiset saavat valita vain 16 jäsentä EU:n n. 600-jäseniseen parlamenttiin, joka ei edusta Suomea, vaan EU:ia ja sen ylikansallisia puolueryhmiä, ja jolla ei ole oikeutta säätää lakeja, joten on vielä omalla eduskunnallamme. Lakialoitteenteko-oikeus on vain n. 20-jäsenisellä virkamieskomissiolla, EU:n ´hallituksella`, jonka jäsenet eli komissaarit ovat omien jäsenmaittensa hallitusten valitsemia, mutta joita on rangaistuksen ja erottamisen uhalla kielletty ajamasta oman kotimaansa tai minkään yhden maan tai kansan etua! (Maastrichtin sop. art. 157, 160). He muodostavat ´harvainvaltaisesti´ hallitsevan, yksittäisistä hallituksista ja kansoista riippumattoman EU:n keskusvallan. Ainoa EU:n päättävä elin, jossa Suomella on edustajansa, tosin vain noin 3% äänivallalla, on jäsenmaiden edustajien ministerineuvosto, joka sekin voi säätää lait vai Suomen kansasta riippumattoman komission aloitteesta. EU:n kaikkia kansalaisia sitovat lait ohittavat jäsenvaltioiden lain. Koska EU-säädöksistä poikkeavia lakeja ei saa soveltaa, ei niitä kannata Suomen kansanedustuslaitoksessa edes säätää.


Säädös, jonka mukaan korkein valta eli valtiovalta Suomessa kuuluu kansalla, jota edustaa eduskunta, kumoutuu. Samalla päättyy Suomen kansan itsemääräämisoikeus.

Itsenäisyyden päättyminen onkin ollut kaikkein valonarin EU-jäsenyyden seuraus. Siitä käytävä keskustelu nimittäin veisi huomion suoraan perustuslakiristiriitaan ja paljastaisi jäsenyyden järkyttävimmän seurauksen: korkeimman vallan riistämisen kansalta! Jäsenyyttä ajavat poliitikot ovatkin yleensä aina julkisuudessa ehdottomasti kieltäneet itsenäisyyden menettämisen ja yrittäneet antaa sanalle itsenäisyys uuden merkityksen. Itsenäisyyden on jopa väitetty lisääntyvän EU-jäsenyyden myötä, vaikka jäsenyys kumoaa ne perustuslain säädökset, jotka juuri ovat itsenäisyyden kansanvallan takuina.


HALLITUKSEN UUSI RIKOSLAKIESITYS SALLII KORKEIMMAN VALLAN RIISTÄMISEN KANSALTA!


Nykyisen rikoslain 11. luvun 2. § säätää: ”Joka aikoen… riistää… korkeimman vllan, taikka… laittomalla tavalla kumota tahi muuttaa hallitusmuodon, tekee teon, jolla hän aikomuksensa toteuttaa taikka sitä yrittää, rangaistakoon valtiopetoksesta…”.


Hallitus on 18.6.93 antanut eduskunnalle esityksen uudeksi rikoslaiksi. Sen mukaan Suomen kansalle kuuluvan korkeimman vallan riistämistä ei enää voitaisi pitää valtiopetoksena tai edes lainvastaisena(!), mutta kansan yritys palauttaa valta takaisin itselleen voitaisiin kyllä tuomita valtiopetokseksi!


Lisäksi hallitus ehdottaa rikoslakiesityksen 14. luvun otsikon ”Rikoksista kansanvaltaa vastaan” muuttamista muotoon ” Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan” ja otsikon ”Poliittisten kansalaisoikeuksien loukkaaminen” muotoon ”Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen”. Hallitus näyttää siis EU:n luonteen mukaisesti ´harmonisoivan` Suomen rikoslaista pois sekä ”kansanvallan” että sanan ”kansalaisoikeudet”.


NEUVOA-ANTAVA KANSANÄÄNESTYS PEITTEENÄ ENNENNÄKEMÄTTÖMÄLLE LAITTOMUUDELLE


Neuvoa-antavan kansanäänestyksen tarkoituksena on peittää laittomuudet ja saada perustuslainvastainen EU-jäsenyyspäätös näyttämään kansan silmissä lainmukaiselta. Entinen oikeusministeri Hannele Pokka totesi jo 16.12.92, että jäsenyys merkitsee ”niin syvällistä ristiriitaa säätäjien tarkoittaman valtiosääntömallin kanssa, että poikkeuslakimenettelyn käyttämistä ei voida pitää perusteltuna”, ja että jäsenenä Suomi ei ole enää hallitusmuotoon kirjattu täysivaltainen tasavalta. (HS 17.12.92)

Tiitisen komitea väittää mietinnössään, samoin kuin hallitus kansanäänestystiedotteessaan, että Suomi säilyisi EU:ssa täysivaltaisena ja itsenäisenä valtiona. Komitea yrittää siten, hallituksen tavoin, kestämättömällä kannallaan salata sen tosiasian, että Suomen kansa menettää korkeimman valtansa ja itsemääräämisoikeutensa, vieläpä perustuslain vastaisesti!


Salaaminen onkin edellytys sille, että poikkeuslakimenettelyä päästään käyttämään, ja että kansanvallan turvaavat säädökset kansan huomaamatta kumoutuvat. Entisenä suojelupoliisin päällikkönä Tiitinen epäilemättä tietää, että: ”Suojelupoliisin tehtävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä”; laki poliisin hallinnosta 9. §. Poliisilain 4. §, jossa säädettiin, että suojelupoliisille kuuluu nimenomaan ”sellaisten hankkeiden seuraaminen ja ilmisaattaminen, joiden on syytä varoa kohdistuvan valtakunnan itsenäisyyttä… vastaan”, kumottiin kuukautta ennen EY[EU]-jäsenyyshakemuksen jättämistä.

(Hakasulkumerkintä [EU] ilmaisee nimityksen EY vanhentumisen Maastrichtin sopimuksen eli EU:n perustamissopimuksen astuttua voimaan)


Tiitisen komitea perustelee poikkeuslakimenettelyn käyttämistä ja hallitusmuodon muuttamatta jättämistä sillä, että siten myös menettely EU:sta eroamiseksi helpottuisi. Komitea yrittää harhauttaa! Jos EU-jäsenyys toteutettaisiin lainmukaisesti perustuslakia säätäen, voitaisiin mahdollista EU:sta eroamista varten säätää miten helppo menettely tahansa! Edellyttäen tietysti, että EU:sta yleensä olisi mahdollista erota. Pokka totesi, että ”EY[EU]-jäsenyys on pysyvä ratkaisu, sillä yksipuolinen EY[EU]:sta eroaminen on tosiasiassa ja luultavasti myös oikeudellisesti mahdotonta”. Sellaista tapaa tai edes säädöstä, jolla Suomi realistisesti ja omalla päätöksellään voisi EU:sta erota, ei yksinkertaisesti ole olemassa.

Hallitus laskee, ettei se saa perustuslain säätämisen taakse nykyisen eduskunnan 5/6 enemmistöä. Laki sallii kyllä 2/3:n enemmistön ensi eduskunnassa, jos nykyisen eduskunnan enemmistö jättää asian lepäämään vaalien yli. Tämä kuitenkin johtaisi EU-jäsenyydestä käytäviin eduskuntavaaleihin ja vaarantaisi jäsenyyden toteutumisen. Maamme valtaeliitti onkin halunnut poikkeuslakimenettelyllä kiirehtiä jäsenyyttä ilman pelkoa kansan heräämisestä 1995 eduskuntavaalien myötä.


Suomen kansa on pidetty tietämättömänä EU-jäsenyyden kiirehtimisen motiiveista, jäsenyyden ajamiseen liittyvästä perustuslainvastaisuudesta ja korkeimman vallan menettämisestä. Hallituksen ja ulkoministeriön EU-tiedottaminen on valjastettu EU-jäsenyydelle myönteiseksi kansalaisten verovaroin. Samalla kansalaisille on väitetty, että EU-jäsenyydelle, eli kansan luopumiselle korkeimmasta vallastaan, ei ole vaihtoehtoa! Tuo mieletön väite on kansainvälisyydeksi, nykyaikaisuudeksi ja taloudelliseksi pakoksi naamioituna yritetty tunkea kansalaisten ajatteluun asiallisen keskustelun vaimentamiseksi ja huomion viemiseksi pois perustuslainvastaisuudesta!


Neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä kysytään: ”Tuleeko Suomen liittyä Euroopan unionin jäseneksi neuvotellun sopimuksen mukaisesti?” Mutta Maastrichtin sopimuksesta, eli juuri siitä, joka vie Suomen kansalta korkeimman vallan, ei lainkaan neuvoteltu! Presidentti Mauno Koivisto ja pääministeri Esko Aho nimittäin ilmoittivat Suomen hakevan EU-jäsenyyttä ja siten kaikilta osin hyväksyvän Maastrichtin sopimuksen, vaikkei sopimusta ollut käsitelty edes eduskunnassa!


Nykyistä eduskuntaa ei edes valittu päättämään EU-jäsenyydestä. Ennen viime vaaleja puoluejohtajat kertoivat kansalle, ettei edes jäsenyyshakemusta jätetä tämän eduskunnan aikana.

Nyt kansalta yritetään saada jonkinlainen valtakirja, johon vedoten hallitus ja puoluejohtajat voisivat myöhemmin väittää kansan itse halunneen luopua isännyydestä omassa maassaan.


MIEHITETTY SUOMI!


Suomen kansalle kuuluva korkein valta, valtiovalta, jakaantuu perustuslain mukaan lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaan. Nämä kaikki kolme vallan osaa ovat nyt EU-miehitetyt:

Ylin lainsäädäntövallan edustaja, eduskunta kansanedustajineen, on pääsihteerinsä Seppo Tiitisen johtaman valtiosääntökomitean suosituksesta perustuslain vastaisesti, vieläpä poikkeuslailla, riistämässä kansalta korkeimman vallan.


Ylin toimeenpanovallan edustaja maassamme, presidentti Martti Ahtisaari, ajaa Suomen EU-jäsenyyttä eli korkeimman vallan riistämistä kansalta, vaikka hän on kansan valitsema ja virkaansa astuessaan antamansa juhlallisen vakuutuksen mukaisesti sitoutunut ”uskollisesti noudattamaan ja voimassa pitämään tasavallan valtiosääntöä ja lakeja”.

Tuomiovallan ylintä astetta edustava, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, Pekka Hallberg, istui itse samaisessa Tiitisen valtiosääntökomiteassa, joka on päätynyt suosittamaan EU-jäsenyyden perustuslainvastaista hyväksymistä! Näin ´perusoikeusuudistaja Hallberg`, kuten Helsingin Sanomat häntä artikkelissaan 3.7.94 nimittää, on poistamassa kansalaisilta heidän tärkeimmän perusoikeutensa, oikeuden valtaan!


Kun vielä todetaan, että eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri ovat pitäneet EU-jäsenyyttä koskevia kanteluja aiheettomina tai heille kuulumattomina, että oikeusministeri Anneli Jäätteenmäki istui myös Tiitisen komiteassa, että Tiitinen itse istui hallituksen uuden rikoslakiesityksen valtiopetospykäliä laatineessa työryhmässä eduskunnan entisen oikeusasiamiehen kanssa, ja kun lisäksi pannaan merkille, että poliitikot itse ratkaisevat eduskunnan perustuslakivaliokunnassa sen, ovatko he mahdollisesti rikkoneet perustuslakia, onkin Suomessa nykyisin sovelletun oikeuskäytännön ja poliittisen eliitin koko kuva valmis.

Mitä siis tulee kansalaisten mahdollisuuteen vedota johonkin tahoon puolustaakseen oikeuksiaan, joita valtio- ja vallankaappauksen tunnusmerkit täyttävä EU-jäsenyyspäätös nyt uhkaa, voidaan liioittelematta todeta: Suomi on nyt miehitetty valtio!


EU:N PERUSTUSLAKILUONNOKSEN SISÄLTÖ SALATAAN SUOMEN KANSALTA


EU:n parlamentti on 10.2.94 lähettänyt jatkokäsittelyyn luonnoksen EU:n omaksi perustuslaiksi. Luonnoksen selitysosan II 3 perustellaan EU:n oman perustuslain käyttöönoton tarpeellisuutta sillä, että laki ”vaalisi selvyyttä ja totuutta lopettaen kuvitelmat jäsenvaltioiden pysyvästä koskemattomasta itsemääräämisoikeudesta”.

On huomattava, että kyseisessä asiakirjassa ei sanota, että EU:n perustuslain käyttöönotto veisi Suomen itsenäisyyden, vaan että laki vain vaalisi selvyyttä ja totuutta sen suhteen, mihin jäsenmaat jo ovat sopimuksillaan sitoutuneet!


Maastrichtin sopimuksen tavoitteet, joihin Suomi kirjallisesti ja ehdoitta on sitoutunut, ovat mm. yhteinen alue ilman rajoja, yhteinen kansalaisuus, hallinto, talous, kauppapolitiikka, ulko-, turvallisuus. ja puolustuspolitiikka, sekä yhteinen raha ja keskuspankki. On siis luonnollista, että luonnoksen selitysosassa kerrotaan itsenäisyyden jatkumisen olevan kuvitelmaa ja todetaan (kohta 1) EU:n loogisen lopputuloksen olevan liittovaltiotyyppinen unioni ( eli yksi ainoa valtio! ).

Parlamentti pyytää päätöslauselmassaan perustuslakiluonnoksen levittämistä ”niin laajalti kuin mahdollista” ja sen toimittamista jäsenyyttä hakeneille valtioille. Itsenäisyyden päättymisen ilmaisevaa luonnoksen selitysosaa, jolle itse perustuslakiluonnos on vain liite, ei tiettävästi ole jaettu edes eduskunnalle!


Helsingin Sanomat viittasi 24.694 EU-jäsenyyssopimuksen allekirjoitustilaisuuteen Korfulla, jossa mukana olivat mm. presidentti Ahtisaari ja pääministeri Aho. Helsingin Sanomat kirjoitti päkirjoituksessaan: ”Suomi ei ole luovuttamassa kalliilla verellä maksamaansa itsenäisyyttä…”

Helsingin Sanomat toimii siten aiemmin edellä kuvatun Suomen EU-miehityksen palvelijana. Helsingin Sanomia kustantavan Sanoma Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Aatos Erkko, kuuluu Euroopan ehdotonta raha- ja harvainvaltaa edustavaan ja EU:n taustalla soimivaan Bilderberg-ryhmään.


Suomessa julkisuuteen tulleen ryhmän kokoukseen 2-5.6.94 osallistuivat myös presidentti Ahtisaari ja pääministeri Aho. Bilderberg-kokouksen järjestelyjä veti EU-jäsenyyttä ajava Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtaja Jaakko Iloniemi, jonka ansiot presidentti Ahtisaari palkitsi myöntämällä hänelle kokouksen aikana ministerin arvon. (HS 5.6.94)


SOTILASLIITTO SALATAAN


Hallitus väittää, että Suomi voisi EU:n jäsenenä pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana, jopa puolueettomana. Suomi on kuitenkin jo kirjallisesti ja ehdoitta sitoutunut noudattamaan EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hallitus harhauttaa kansalaisia, minkä seuraavat suorat lainaukset vahvistavat:

Armand de Decker, EY[EU]-parlamentin liberaaliryhmän, LRD:n, edustaja WEU:ssa (unionin puolustusjärjestössä): ”Suomen on nopeasti luovuttava riippumattomasta puolueettomuuspolitiikasta.” ”EY[EU]:n lopullinen tavoite on sotilasliitto – jäsenyyttä ei kannata hakea jos tätä ei hyväksy” (HS 2.10.93)

Willy de Clerq, EY[EU]-parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kertoi Suomen johdolle, että ”EY[EU]:stä tulee tiivis poliittinen liitto ja poliittinen liitto ei ole mahdollinen, jos siihen ei liity sotilasliittoa ja sotilasjärjestöä. Jos pelkäätte kertoa tämän kansalle, joudutte vaikeuksiin jonain päivänä” (HS 2.10.93).

Belgian pääministeri Jean-Luc Dehane, EU:n komission puheenjohtajaehdokas, totesi Suomen vierailullaan, että ”jäsenyys edellyttää puolueettomuudesta luopumista ja EU:n yhteisen turvallisuuspolitiikan hyväksymistä” ja arvioi keskustelujensa perusteella ”Suomen ulkopoliittisen johdon olevan täysin tietoinen tästä” (Keskisuomalainen 17.4.93).


Tuleva puolustusvoimien komentaja Gustav Hägglund piti 10.3.94 antamassaan Studia generalia – luennossa ”merkittävänä paradoksina”, järjenvastaisuutena sitä, että Suomi olisi liittoutumaton puolustuspoliittisia päätöksiä tekevässä EU:ssa.

Suomi olisi sidottu EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ilman turvallisuustakuita.

Suomi yritetään nyt Venäjän uhalla pelottelemalla liittää EU:iin. Suomalaisille kerrotaan, että EU-jäsenyys parantaisi Suomen turvallisuutta.


Tosiasiassa Suomi siis olisi EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan sitoma ilman sotilaallisia turvallisuustakuita, tilanteessa, jossa kaikki Venäjän ja EU:n väliset missäpäin tahansa maailmaa tapahtuvat selkkaukset, jotka eivät Suomea muutoin ollenkaan koskisi, johtaisivat EU-jäsenyyden myötä heti jännitykseen ainoalla Venäjän ja EU:n välisellä rajalla, Suomen itärajalla! Merentakainen Suomi, jolla on yli tuhat kilometriä pitkä maaraja Venäjän kanssa, joutuisi siten EU:ssa, vaikka saisikin EU:lta sotilaalliset turvallisuustakuut, uhanalaisimpaan mahdolliseen asemaan lännen etuvartiona ja tukikohtana, ja kärsisi syyttään ja ilman omaa toimintavapautta sekä Venäjän että EU:n toimista ja politiikasta. EU:n ja Venäjän välisten selkkausten kautta EU-Suomelle aiheutuva turvallisuusriski on arvaamattomasti suurempi kuin EU-jäsenyyden tarjoama poliittisen tai taloudellinen turva, josta tositilanteessa, vieläpä EU:n itse aiheuttamassa, ei ole apua.


Suomalaisille kerrotaan myös, ettei uhkaa Venäjän taholta kuitenkaan nyt ole näköpiirissä ja että Venäjäkin saattaa liittyä EU:iin. Siten EU-Suomen ja Venäjän välinen raja poistuisi ja Suomi sulautuisi lähinnä Venäjään. Sekö siis onkin tarkoitus?


MIKSI!


Jotta kansanvallan turvaavat perustuslain säädökset voisivat kumoutua ja korkein valta vaihtua, on kaikki siihen liittyvä kansan mielipiteen kannalta olennainen kiellettävä tai salattava. Jos tämä ei ole mahdollista laillisin keinoin, eikä vielä riitä EU-jäsenyyspäätökseen tarvittavan eduskuntaenemmistön saamiseksi Suomen kansaa edustavassa eduskunnassa, jää EU-jäsenyyden viimeiseksi toteuttamiskeinoksi rikkoa lakia.

Neuvoa-antava kansanäänestys ei anna oikeutta EU-jäsenyyden perustuslainvastaiselle toteuttamiselle. Kansalaisilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta noudattaa laittomasti tehtyä EU-jäsenyyspäätöstä. Oletko Sinä valmis siihen, että kansanvallan turvaava perustuslaki kumoutuu ja oikeutesi korkeimpaan valtaan annetaan perustuslain vastaisesti harvainvallalle ja kansanvallasta riippumattomalle vieraalle virkamiesvallalle.

Suomen Sanomat, Helsinki, 03.10.1994

ISSN 1237-704X

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.htmlTampereen yliopistossa 26.11.2005 tarkastettu nakkilalaissyntyisen Anne Kosken väitöskirja paljastaa, että Suomi liittyi salaten ja valehdellen EU:hun. Suomen ja EU:n maatalous- ja turvallisuuspoliittisia neuvotteluja tutkinut Koski väittää ja todistaa, että Suomi vietiin asioita salaten ja valehdellen Euroopan Unioniin.

Kosken mukaan poliittinen johto salasi asioita, esitti ristiriitaisia tulkintoja ja piti matalaa profiilia julkisuudessa todellisista EU-asioista. Suomi yritti puolustaa kansallisia etujaan käymissään maatalousneuvotteluissa. EU ylläpiti näytösten avulla mielikuvaa ripeästä etenemisestä. Samalla Suomi salasi onnistuneesti neuvottelukulissien takaiset erimielisyydet.

Kansanäänestyksen alla valehdeltiin julkisesti

Kansaäänestyksen alla valtiovalta turvautui Anne Kosken mukaan julkiseen valheeseen. Koski tuo väitöksessään esille maatalouden 141-artiklan määräaikaisuuden ja maatalousministeri Mikko Pesälän julkisen valehtelun maanviljelijöille maksettavista lisähinnoista kaksi päivää ennen 1994 ollutta EU-kansanäänestystä. Pesälä kiisti Maaseudun Tulevaisuudessa valehdelleensa. Pesälä väittää, että hän on maatalouskomissaari Steichenin ja ulkoministeri Haaviston kanssa allekirjoittanut lisähintoja koskeneen sopimuksen. Väitöstilaisuudessa ei asetettu tohtori Anne Kosken esittämiä näkökohtia virheellisiksi Mikko Pesälän valehtelusta. Pesälän tulisikin puhdistaakseen maineensa esittää julkisesti EU-komissaarin kanssa allekirjoittamansa sopimus, jota tiettävästi kukaan muu ei ole nähnyt tai josta kukaan muu ei ole ollut tietoinen.


Vastaväittäjänä väitöstilaisuudessa oli Helsingin Yliopiston EU-tohtori
Teija Tiilikainen. Hän ei sanallakaan kyseenalaistanut Kosken väittämiä; 141-tuen määräaikaisuutta ja Pesälän lisähintavalehtelua. Tiilikainen suhtautui hyvin kriittisesti tohtori Anne Kosken tutkimukseen.
Toinen vastaväittäjä, Turun Yliopiston professori
Jukka Sihvonen, kiitteli väitöksestä. Hänen mukaansa jäsenhakemuksen TV-kuvaus oli kuin Kaurismäen elokuvasta. Jukka Sihvonen sanoi Kosken väitöskirjan olevan suorastaan herkullinen. Kustoksena toimi professori Jyrki Käkönen. Tavallisesti väitöstilaisuudet kestävät pari tuntia, mutta Kosken väitöstilaisuus venyi yli neljän tuntia kestäneeksi maratonistunnoksi.

Suomen tie EU:n jäseneksi

EU-neuvotteluissa mukana ollut Antti Kuosmanen kirjoitti kirjan Suomen tie EU:n jäseneksi. Kirja määrättiin tuhottavaksi. Tuhotun kirjan sivuilla 129 ja 130 on maatalousneuvotteluihin liittyvä luku otsikolla lisähinnat.


Lainaus kirjasta:


Lisähinnat
Vaikein ongelma kansallisen tukipaketin hyväksymisessä tuli tukien maksamistavasta. Edellä tuli esille, että siirtymäkauden tukia arveltiin voitavan maksaa myös niin sanottuina lisähintoina. Tässä tukimuodossa tuki lisättiin tuottajan saamaan myyntihintaan, joten sen kokonaismäärä riippui tuotannon määrästä. Tällaista ei tavallisesti suvaittu, koska se antoi yllykkeen lisätä tuotantoa ja siis pahentaa ylituotantotilannetta, josta eroon pääsemiseksi CAPin mukaiset tulotuet oli otettu käyttöön. Siirtymäkaudella tilanne oli kuitenkin käsityksemme mukaan toinen, ja niin arvelivat komissionkin virkamiehet.
Kansallinen tukipaketti rakennettiin siirtymäkauden tukien osalta tälle pohjalle eikä komission virkamiesportaalla ollut asiaan huomauttamista. Myöskään komission johto ei ministeritasolla käydyissä keskusteluissa tätä tulkintaa torjunut; niinpä tulkittiin maatalouskomissaari Rene Steichenin ministeri Pesälälle kirjeitse syyskuun puolivälissä 1994 vahvistama tukipaketin pääpiirteitä koskeva myönteinen arvio siten, että siinä tulivat lisähinnat hyväksytyiksi.


Tältä pohjalta valmisteltiin tarvittavat kansalliset lakiesitykset, joissa pääasialliseksi tukimuodoiksi siirtymäkaudella todellakin valittiin lisähinnat. Maatalousministeriö antoi lokakuun alkupuolella 1994 julkisuuteen tämän aikomuksen samoin kuin muut keskeiset kansallista pakettia koskevat suunnitelmat.


Sitä suurempi oli sitten tyrmistys, kun tuli epävirallinen tieto, että komissio olisi valmis hyväksymään lisähintojen muodossa maksetun tuen vain maidolle; maidolle siksi, että sen tuotanto oli kiintiöity. Tällaisen kannan se oli tietojen mukaan ottanut Norjan suhteen ja norjalaiset olivat sen hyväksyneet. Suomelle komissio ei halunnut antaa parempaa kohtelua.
Pahaksi tilanne pääsi, kun tieto komission väitetystä kielteisestä kannasta tuli julkisuuteen. Joko komissaari Steichen tai joku hänen virkamiehensä oli puhunut ohi suunsa suomalaiselle lehtimiehelle. Kotimaassa nousi kova häly siitä, että komissio ei hyväksyisikään kansallista pakettia, vaikka maatalousministeriö oli juuri tiedottanut, että kaikki on hyvällä mallilla. Kansanäänestys lähestyi ja tunteet kävivät kuumina.


Maatalouskomissaari oli juuri julkisen hälyn alkaessa matkustanut virkamatkalle Etelä-Amerikkaan ja häneen oli vaikea saada yhteyttä. Muuten tunnelmat olivat kireän puoleiset, ja vaikka komissaari palattuaan käyttäytyi täysin korrektisti, oli hän selvästi sydämistynyt Suomessa hänestä esitetyistä luonnehdinnoista. Sydämistyminen ei rajoittunut Steicheniin. Valitettiin, että kaikki mistä oli keskusteltu vuoti välittömästi julkisuuteen. Saimmekin jonkin aikaa kuulla sarkastisia huomautuksia virkamieskokouksissakin siitä, mitä Suomi aikoi tästäkin kokouksesta kertoa julkisuuteen. Itse asian kannalta vakavaa oli, että komissaari 
Steichenin yleisluontoiseen hyväksyvään arvioon tukipaketista ei todella ollutkaan sisältynyt lisähintojen hyväksyminen.
Suomalaiset olivat kuvitelleet, että näin keskeisen asian oli täytynyt olla mukana kyseisessä arviossa, mutta niin ei vain ollut. Virkamiesten myönteiset arviot olivat olleet heidän omiaan. Siksi komissiossa oli pantu pahaksi maatalousministeriön julkisuuteen saattamat tiedot tukipaketin sisällöstä. Suomen arveltiin valmistelevan maaperää lisähintoihin perustuvien tukien käyttöönotolle myös pohjoisessa tuessa ja myöhemmin vakavien vaikeuksien tuessa. Komissio epäili jälleen, että Suomi aikoi asettaa sen tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Vieläkin tuntui jatkuvan komission pahastuminen siitä, että Suomi oli ryhtynyt valmistelemaan kansallista pakettia omin päin.


Hallitus ei voinut kasvojaan menettämättä perua julkisuuteen toimitettua suunnitelmaa kansallisen paketin täytäntöönpanosta. 
Erkki Liikanen onnistui taivuttelemaan komission kiistämään, että julkisuuteen päässyttä väitettyä lausuntoa olisi esitetty. Komissio totesi keskustelujen paketista jatkuvan ja uskovansa, että myönteiseen ratkaisuun päästään. Hallitus ilmoitti, että tukipaketin vaatimien toimenpiteiden valmistelu jatkuisi suunnitellulla tavalla. Episodi oli erityisen kova paikka maatalousministeri Mikko Pesälälle, joka ei noina päivinä tainnut nauttia herrana olemisesta. Siltä ainakin vaikutti käydessäni hänen luonaan, kun hän virkamiehineen valmistautui omaan tiedonantotilaisuuteensa asiasta.
Eroilmoituskin oli lähellä, mikäli jo julkaistuja suunnitelmia olisi muutettava. Koetin rauhoitella; ei pidä puhua erosta, se vain pahentaa tilannetta. Niin lähellä ero kuitenkin oli, että Pesälä jätti väliin yhden neuvoston kokouksen, johon suomalaisministerit siinä vaiheessa huomioitsijoina osallistuivat.


Tämän kummempaa selvyyttä ei komissiolta ennen kansanäänestystä saatu kansallisen paketin hyväksyttävyydestä. Jos olisi tiedetty, millainen prosessi asiasta nousee, ei selvyyttä ehkä olisi alettu hakeakaan.
Voi myös kysyä, olisiko keskustan enemmistöä saatu jäsenyyden kannalle, jos etukäteen olisi tiedetty, miten hankalaksi tämä asia muodostuu. Kansanäänestyksen tulos olisi ehkä ollut toisenlainen, jos hallitus olisi kaatunut kesällä 1994 tai jos sen rivit olisivat pahasti rakoilleet myöhemmin syksyllä.
Kansanäänestyksessä kävi tunnetulla tavalla ja liittymissopimus ratifioitiin. Sen jälkeen tukipaketin käsittelyä jatkettiin.


Miksi Keskusta petti?


Lisävalaistusta asioille antavat myös entisen pääministeri
Esko Ahon kirja Pääministeri sekä tohtori Ilkka Hakalehdon kirja EU-kaappaus.
Voidaan perustellusti väittää, että Keskusta petti maanviljelijät. Miksi politiikka ja yhteisten asioiden hoito ei voi olla avointa ja rehellistä? Saavatko ministerit valehdella ja jos saavat niin minkä verran? Pitääkö sanonta ”Kepu pettää aina” paikkansa?


Tässä tarkempaa aineistoa pankkikriisistä ja 1990-luvun lamasta.


Jorma Jaakkolan kotisivut

http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavi


Salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA


Koiviston konklaavi: VAIETTU RIKOS

https://www.youtube.com/watch?v=-ZTx-SwVYDQ&t=60s


100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&index=6&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA


25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


tohtori Jukka Davidssonin kirjan Isänmaan ryöstäjät

https://docplayer.fi/16092859-Isanmaan-ryostajat-viis-siita-velkaa-te-olette-pankille-kuitenkin-mutta-eihan-pankilla-ole-edes-velkakirjoja.html


Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatio

https://www.youtube.com/watch?v=DppWToBD2Os&t=656s


Pankkikriisi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Velallisten tuki ry tekee hartiavoimin töitä saadakseen 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien asiat kuntoon ja lakkauttaakseen ulosoton ja perintätoimistot, luottotietorekisterit, yksipuoliset tuomiot jne. jne. Suomesta on tehtävä oikeusvaltio ja Suomeen on perustettava perustuslakituomioistuin ja Suomeen on saatava totuusfoorumi, jossa nämä asiat 90-luvulta lähtien tutkitaan, tehdään uudet päätökset ja määrätään valtio korvaamaan aiheuttamansa vahingot yrittäjille ja yksityisille.

VELALLISTEN TUKI RY:N TARKENNETTU 13.5.2019 ESITYS HALLITUKSELLE

https://www.velallistentuki.fi/yleinen/velallisten-tuki-ryn-tarkennettu-13-5-2019-esitys-hallitukselle /

Päivä 09.01.2022


Heräsin aamulla kello 7 aikaan. Punnitsin itseni. Tulos 108.2 kg. Paino laskee hitaasti mutta varamsti. Suunta on oikea. Mittasin veren sokerin. Tulos oli 6.3. tulos on tyydyttävä. Tavoite on 5-7. Sokeriarvot laskevat todella hitaasti.

Tein normaalit aamutoimet. Jalkojen hoito-operaatio sekä akupainelu ja hieronta. Sitten suihku ja ihon ja jalkojen sekä kehon rasvaus. Aamujumppa 15 minuuttia. Selkäkipu muistutti olemassaolostaan. Aamupalaksi valmistin normaalin tukevan ja terveellisen sekä vatsalle että suolisolle sopivan aamupalan.

27 MASSAGE TECHNIQUES TO IMPROVE YOUR CONDITIONS

https://www.youtube.com/watch?v=kfdou02Km9U


Terapeuttinen meditaatio - Tunteen muuttaminen positiiviseksi

https://www.youtube.com/watch?v=C7Lsg-FRs7I&t=687s


Mittasin verenpaineeni

137/81 pulssi 65

132/78 pulssi 68

132/78 pulssi 66

129/77 pulssi 66

121/64 pulssi 70

keskiarvot 130/76 pulssi 67 Verenpaineen tulokset ovat hyvät, mutta pulssi on korkea. Pulssi korkeus voi johtua katkonaisesta yöunestani viime yönä.


Kello 09.20 otin aamulääkkeet – diabetes-lääkkeen, verenpainelääkkeen ja nesteenpoistolääkkeen.

Kävin kävelemässä n. 2 km. Pakkasta oli – 20 C. Lounaaksi söin kuoriperunoita ja porkkanoita sekä nakkikastiketta. Juomaksi aroniamarjamehua sekä ruisleipää juuston kera.


Katselin televisiosta SM-hiihtoja.


SM-KILPAILUT, IMATRA


Miesten sprintti (v)


1. Joni Mäki 2.48,48

2. Miro Karppanen 2.50,43

3. Verneri Poikonen 2.50,45

4. Lauri Lepistö 2.50,75

5. Olli Ahonen 2.51,00

6. Lauri Mannila 3.01,22


Naisten sprintti (v)


1. Katri Lylynperä 3.11,95

2. Josefiina Böök 3.16,27

3. Maaret Pajunoja 3.17,02

4. Anni Lindroos 3.21,99

5. Jasmin Kähärä 3.36,00

6. Emmi Lämsä 3.46,93


Liikuntapaikat avataan Pohjois-Pohjanmaalla: "Sairaalahoidon ylikuormituksen uhka väistynyt" – katso oman alueesi tilanne

https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/1a205a03-8baf-49bd-802b-bdf47792623b

Erkin kommentti: AVI näyttää olevan ulkona kuin lumiukko korona-asioista. Avi ilmoittaa, että ”Avi kertoi lauantaisessa päätöksessään kieltävänsä kaikki sisätiloissa järjestetyt yleisötilaisuudet Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ulkotiloissa on mahdollista järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu korkeintaan viisi henkilöä.” Pohjois-Pohjanmaalla on päätetty luopua liikunta- ja virkistyspaikkojen rajoituksista.

Mielestäni koronatilanne ei ole enää kenenkään hallinnassa ja koronatilastoihin ei voi luottaa, koska ne eivät kerro totuutta. Tilanne on paljon pahempi kuin tilastot kertovat. Siksi koronatartunnan voi saada missä tahansa ja milloin tahansa. Lasse Lehtonen näyttää olevan kanssani samaa mieltä.


Tyly arvio Suomen koronatartunnoista -HUS-pomo MTV:lle: ”Oikeasti puhutaan kymmenistä tuhansista päivässä reaalimaailmassa”

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/109b3400-bbc1-43da-8628-13dc9978e5ac?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1641706583


Kello 14.10 kuntopyöräilin 10 minuuttia. Välipalaksi klementiini, puoli avokado-hedelmää, puoli kiwi-hedelmää. Kello 14.30 kuntopyöräilyä 10 minuuttia. Välipalaksi puoli avokao-hedelmää ja puoli kiwi-hedelmää.


Maksamme miljoonia, emmekä saa sillä yhtään sairaanhoitajaa lisää!

https://www.facebook.com/watch?v=601219824508014


Insuliinipistos kello 14.55. Söin iltapalaksi kello 16.20 ruisleipää juustolla, tonnikalaa ja lasin maitoa. Selkäkipu ei hellitä. Tuntuu kuin se muuttuisi entistä pahemmaksi. Auttaisikohan nämä ohjeet?


Sciatica pain relief in 5min

https://www.youtube.com/watch?v=nEMxW8Z_CI4


Absolutely Brilliant Sciatica Pain Relief Exercises

https://www.youtube.com/watch?v=nR8BlyIbpcs


Kalajoella rakennuspalo – Omakotitalon sisällä rakenteet palavat

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/630130


Kazakstanissa 164 kuollutta, lähes 6 000 ihmistä on otettu kiinni levottomuuksien vuoksi

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008527550.html

Mona-Lisa Pursiaisen kuolema 49-vuotiaana oli valtava järkytys – ”Maailman kaunein ja tyylikkäin urheilija”

https://www.is.fi/urheilulehti/parhaat/art-2000008519674.html

Erkin kommentti: Muistan kauniin Mona-Lisa Pursiaisen 1960-luvun lopulta. Silloin hän oli vielä Strandvall. Itse edustin tuolloin Alavieskan Viriä. GIF:llä oli hyvä naisten viestijoukkue Mona-Lisa Pursiainen, Ulla Karjaluoto, Iris Matsson, Viveca Westman. Olimme samoissa piirinmestaruuskilpailuissa. Siihen aikaan Alavieskan Viri on yksi Keskipohjanmaan suurseuroista.


Sirkka Ehrnrooth, 65, säväytti SM-hiihdoissa – ”Mietin, että kehtaanko?”

https://www.is.fi/hiihtolajit/art-2000008526617.html

Erkin kommentti: 65-vuotiaan Sirkka Ehrnroothin hiihtosuoritus oli erinomainen naisten 10 kilometrin SM-kisoissa. Aika käsittämätön suoritus. Miten 65-vuotias henkilö voi olla noin hyvässä kunnossa?


Ulosotetut miljonäärit

https://areena.yle.fi/1-4303243

Talouskasvusta huolimatta ulosotossa on vuosittain puoli miljoonaa suomalaista. MOT haastattelee kahta talousrikoksista tuomittua miljonääriä, joille taistelu ulosottoa vastaan on muuttunut elämäntavaksi. Toimittajana Hannu Sokala.

Saarna HD

https://www.youtube.com/watch?v=0j5sMNad0b0

Mittasin veren sokerin. Tulos 7.9. Tulos on hyvä.

Otin iltalääkkeet - diabeteslääke, koleterolilääke, verenpainelääke ja eturauhasen toimintaan vaikuttava lääke.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti